Mandag starter budsjettbehandlingen i formannskapet

Mandag møtes formannskapet. På saklista står blant annet budsjettet for de nærmeste åra. Dessuten skal de folkevalgte ta stilling til framtida for Håvik skole.

Budsjettet – i møteplanen kalt Handlingsprogram 2021-2024 med årsbudsjett og økonomiplan – har til nå vært rådmannens forslag. Mandag er det de folkevalgte som tar over. Det skjer ved at formannskapet skal innstille overfor kommunestyret på ett samlet budsjett. Normalt legges det fram et antall alternative opplegg fra enkeltpartier eller konstellasjoner.

I samme møte blir det diskusjon om skolestruktur for Håvik og Avaldsnes. Tidligere i år sendte rådmannen ut på høring et forslag om å slå disse to skolene sammen ved at elevene på Håvik ble flyttet til Avaldsnes. I tillegg til å være en egen sak, er dette også et tema i budsjettbehandlingen. Etter høringen har rådmannen innstilt på en flytting av Håvik-elevene. Saken har vært behandlet i hovedutvalg oppvekst og kultur som ikke ønsket en slik utvikling.

Møtet foregår digitalt og kan følges på kommune-TV.

Les mer om budsjettet.