Ledig stilling

Karmøy kommune er regionens største arbeidsgiver med mange spennende stillinger og utviklingsmuligheter. Som ansatt bidrar du til et samfunn der det er godt å bo og leve. Velkommen som søker!

Oversikt over ledige stillinger 

Vi skiftet rekrutteringssystem i oktober 2021. Hvis du ønsker å se/slette tidligere søknader og CV, kan du logge deg på det tidligere systemet her.

Visma rekruttering 


Viktige samfunnsoppgaver

I kommunen kan du gjøre en forskjell for andre. Kommunen har ansvar for mange viktige oppgaver. Våre ansatte jobber med alt fra byutvikling, barnehage, skole, helse til kultur.

Gjennom samhandling og samarbeid med innbyggerne skal kommunens ansatte yte et mangfold av tjenester med god kvalitet. Hver ansatt bidrar gjennom sin innsats til at kommunen utvikles til et samfunn der det er godt å bo og leve for alle innbyggerne.

Oversikt over organisasjonen

Kommunedelplaner/fagplaner/temaplaner

Utfordringer og kompetanse

Karmøy kommune er en av regionens største arbeidsgivere med i overkant av 3400 ansatte. Mål for arbeidsgiverpolitikken er å utvikle moderne og attraktive arbeidsplasser. Det handler om å løse kommunens samfunnsoppdrag på en god måte og om å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.

Strategi og utvikling

Karmøy kommunes arbeidsgiverstrategi tar utgangspunkt i visjon, verdier og felles mål for kommunen. Visjonen er Kommunen som vil at du skal lykkes. Verdiene er respekt, ansvar og kvalitet. De fire overordnede målene er: 1. regionens mest inspirerende arbeidsplass, 2. god økonomisk styring og riktig prioritering, 3. utvikle og gi fremtidsretta tjenester og  4. inkluderende og mangfoldig kommuneDe ulike fagområdene, avdelinger og enheter har mål og satsinger som bygger opp om disse hovedmålene.

Ryddige arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser

Lønn fastsettes etter en vurdering av den ansattes kvalifikasjoner i henhold til stillingens innhold. Våre ansatte sikres lønnsutvikling gjennom sentrale og/eller lokale lønnsforhandlinger. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger for våre ansatte.

Prøvetid, politiattest og konfidensiell søknad:

  • I Karmøy kommune har du normalt en prøvetid på 6 måneder.
  • Du må levere en politiattest ved ansettelse i en stilling som yter tjenester til barn og for personer som utfører kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • Konfidensiell behandling av søkere vurderes i hvert enkelt tilfelle.


For mange er assosiasjonene til Karmøy knyttet til historie, og ikke minst vikingtida. Karmøy, med Karmsundet innenfor, har en rikt dokumentert historie. Veien mot nord, eller Norvegen ble etter hvert ble navnet på landet.

Hos oss finner du et godt bo- og opp­vekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud.

Kommunen har ca 3 200 ansatte.  Kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for «kommunen som vil at du skal lykkes!».

Karmøy kommune er den største kommunen i Nord-Rogaland, som i mange sammenhenger omtales som Haugalandet. Haugalandet er et integrert bo- og arbeidsmarked med ca. 100 000 innbyggere, der Haugesund er regionsenteret. Dette innebærer at de fleste tilbud finnes innenfor egen kommune eller i kort reiseavstand. Her finner du flyplass, høgskole, sykehus, store og varierte arbeidsplasser og et omfattende kulturtilbud.

Det er muligheter for boligbygging i alle byene og tettstedene i Karmøy. De fleste tomtene er tilgjengelige gjennom boligutbyggere. Kommunen har et begrenset tilbud om tomter for selvbygging. I området Kolnes-Skre (på kommunens fastlandsside) skal det over tid legges til rette for bygging av ca. 1 700 boliger.

Bli bedre kjent i kommunen:


Lærlingordningen i Karmøy skal tilby læreplasser til å kvalifisere elever fra videregående skole til et fag- og svennebrev. Dette gjøres innenfor fag som det til en hver tid vil være behov for i kommunen og som en kan gi opplæring i. Karmøy kommune har for tiden en godkjent ramme for inntak av 42-43 lærlinger pr. år, hvorav 3-4 plasser settes av til lærlinger med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Dersom det ikke er søkere for særskilt tilrettelagt opplæring, vil plassene kunne benyttes til ordinære læreplasser.

Karmøy kommune har lærlinger innenfor helsearbeiderfaget, institusjonskokk, barn- og ungdomsarbeiderfaget, kontor- og administrasjonsfag, IKT- servicefag, gjennvinningsfag, byggdrifterfaget, anleggsgartnerfaget.

Les mer om det å bli lærling i kommunen.

Du kan søke om  læreplass i kommunen hvert år i perioden januar-februar på ledig stilling.


Støttekontakt og besøkshjem

Kommunen har stadig behov for personer og familier som kan påta seg å være støttekontakt eller å tilby å være avlastnings-/besøkshjem.

Les mer og finn aktuelt skjema for å melde din interesse

Sommerjobb

Karmøy kommune trenger mange sommervikarer, særlig i teknisk etat og helse- og omsorgsetaten. Sommerjobbene lyses ut under Ledig stilling hver vår.

Styreverv

Karmøy kommune søker nye kandidater til styrene i ulike virksomheter som kommunen har eierskap i. For å identifisere nye aktuelle kandidater er det etablert en CV-database hvor motiverte kandidater kan registrere sin interesse og kompetanse. Denne finner du helt til slutt under oversikten Ledig stilling