Retningslinjer for bruk av metalldetektor

For å lette mulighetene for metallsøkere på kommunal grunn har det blitt laget generelle retningslinjer som sier noe om hvor en har lov og søke med metalldetektor. Eneste kommunen ber om er å rapportere inn hvor og når en skal søke.

Det er først lurt og gjøre seg kjent med Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker før en begynner.

I områder hvor Karmøy kommune er grunneier er det tillatt å søke med metalldetektor på følgende steder:

 • Kommunale industriområder
 • Dyrka mark
 • Parker, men ikke på arealer som klippes av plenklipper, eller i bed.
 • Friområder, men vit at det finnes offentlige friområder hvor kommunen ikke er grunneier.
 • Strender, men kun på selve sanden, der det ikke er noe vegetasjon.
 • Lekeplasser

Er du litt usikker på om det er kommunal grunn, så kan du se på kartet og finne gårds- og bruksnummer, og ta kontakt med Servicetorget for å finne ut hvem som er grunneier.

Det er i utgangspunktet ikke tillatt med bruk av metalldetektor på følgende steder:

 • Alle arealer hvor det benyttes plenklipper.
 • Utmark
 • Kommunale boliger
 • Omsorgsboliger
 • I vegetasjonen på sandstrender
 • Registrerte kulturminner, eller områder båndlangt etter kulturminneloven.

Dispensasjon:

Det kan søkes om dispensasjon til bruk av metalldetektor på steder hvor det i utgangspunktet ikke er tillatt. Søknaden sendes til post@karmoy.kommune.no og adresseres til skogs- og landskapsforvalter.

Vilkår:

 • Det kan kun benyttes spade til gravingen. Gravingen skal utføres slik at det fører til minst mulig merke i etterkant. Mold skal legges på et tett underlag, før det tilbakeføres i hullet, og topplaget legges på igjen. Slik som illustrert på bildet under her

 • Det er ikke lov i områder avmerket på kulturminnesøk.no
 • Kulturminneloven skal følges. Eventuelle funn av gjenstander omtalt i loven skal leveres inn til rett myndighet.
 • Si ifra til kommunen om hvor og når du skal søke gjennom skjema under

Underrettelse om søking med metalldetektor

 • Gjerne dato/ukenummer eller lignende. Mai 2019 holder ikke.