Tilskudd innen kulturvern

Ansvarlig: Karmøy kommune

Det er mulig å søke om mindre beløp til spesifikke prosjekter. Søknaden sendes:

Karmøy rådhus
Oppvekst- og kulturetaten
Pb.167
4291 Kopervik

Eller

E-post: post@karmoy.kommune.no

Søknadsfrist: ingen

Kontakt: Ane Steingildra Alvestad

Tlf: 52 85 73 57


Ansvarlig: Karmøy kommune

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap

Landbrukskontoret er ansvarlig for ordningen.

Søknadsfrist: ingen

Leif Kåre Solheim
Konsulent, landbruk
52 85 71 32
lks@karmoy.kommune.no


Ansvarlig: Rogaland fylkeskommune

Målet med ordningene er å bidra til å bevare bygg og anlegg av særlig kultur- og/eller arkitekturhistorisk lokal og regional verdi.

Tilskuddsordningen er ment å dekke noen av merkostnadene ved vedlikehold og istandsetting etter antikvariske prinsipp. Det skal være et tilskudd, ikke en fullfinansiering.

Les mer om ordningen her.

Søknadsfrist: 1. November

Kontakt: Inger Koa

Tlf: 51 51 66 06


Ansvarlig: Rogaland fylkeskommune

Formålet med tilskuddsordningen er å dekke hele, eller deler av merkostnadene som skyldes fordyrende vilkår satt av kulturminnestyremaktene for å ivareta og vedlikeholde bygg og anlegg som er fredet.

Denne statlige tilskuddsordningen er primært forbeholdt fredete bygninger og anlegg.

Les mer om ordningen her

Søknadsfrist: 15. November

Kontakt:

Marianne Seim Abrahamsen,

Rogaland fylkeskommune
Tlf: 51 51 68 09


Stiftelsen har til oppgave å støtte allmennyttige formål, kultur- og miljøformål, herunder kulturminnevern for verneverdige bygninger i bl.a. Rogaland.

Søknadsfrister: 2 ganger i året. En gang i Mai og en gang i Oktober.

Kontakt: Svein Erik Buck

Tlf: 952 01 185


Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Les mer om ordninger her

Søknadsfrist: 1. November.

Ingen frist fra 2019.

Tlf: 73 10 36 00


Ansavrlig: Fortidsminneforeningen

Hvem kan søke?

  • Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt.
  • Prosjekter med fokus på kompetanseoverføring.
  • Bygningene det søkes for må være tilgjengelige for allmennheten og ha og en plan for videre bruk.

Les mer om ordningen her

Søknadsfrist: 1. Mars

Kontakt: Mathilde Sporhvim

Tlf: 23 31 70 70