Kulturvern

Karmøy kommune har en stor og rik kulturarv. De tidligste sporene går helt tilbake til steinalderen. Siden den gang har det vært kontinuerlig menneskelig aktivitet, og kulturminnene er følgelig mange og varierte. Her finner vi blant annet gravhauger, jordkjellere, gårdsmiljø, båtstø, vegstrukturer, fartøy, krigsminner og bystrukturer.

Kontaktpersoner:

Kommuneantikvar Ane Steingildra Alvestad, tlf: 52857357/41565417, e-post: aal@karmoy.kommune.no

Kulturvernkonsulent Rune Johnsen, tlf: 52857437/47028801, e-post: rujo@karmoy.kommune.no

Kommunen har ansvar for å ivareta kulturminnene gjennom planlegging og kontinuerlig målrettet arbeid. Karmøy har utarbeidet en kommunedelplan for kulturminner.

Kommunedelplan for kulturminner gir en oversikt over et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer. Målet er å kunne bevare disse til glede og nytte for nåtiden og de fremtidige generasjonene. Videre er det et mål å fremme forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer gjennom informasjon og formidling.

Kommunedelplan for kulturminner

Kulturminner i Karmøy, temaplan

Karmøy kommune tilbyr eiere av eldre hus og andre verneverdige bygg gratis og faglig veiledning.

Ta kontakt!

Byggeskikkpris

Det finnes flere ulike støtteordninger for restaureringsprosjekter.

Les mer om støtteordninger her

Kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn ble vedtatt av Kongen i Statsråd den 30.11.2018. Når et kulturmiljø fredes, er det for å ta vare på sammenhengen og helheten i miljøet. En kulturmiljøfredning omfatter utearealer og det utvendige av bygningene, ikke det innvendige. Det er et fåtall kulturmiljøer som er fredet i landet, kun de mest unike og representative kulturmiljøene fredes. Det er et sjeldent, verdifullt utvalg kulturmiljøer som oppnår denne statusen.

Gjennom kulturmiljøfredningen løftes Skudeneshavn nå opp blant eliten av kulturhistoriske bygningsmiljøer i Norge!

Fredningen betyr at tiltak i området nå skal behandles både etter gjeldende reguleringsplan og fredningsforskriften. Kort sagt skal alle utvendige tiltak omsøkes, unntak er vanlig vedlikehold. Dette gjelder både bygninger og utearealer. Alle søknader sendes kommunen, som videreformidler til fylkeskommunen. I noen tilfeller må man fylle ut både byggesaksskjema til kommunen og dispensasjonssøknad til fylkeskommunen. Spørsmål omkring byggesak kan rettes til servicetorget som hjelper dere videre.

Dispensasjonssøknad skal inneholde:

  • Navn på eier(e)
  • Adresse
  • Gårds- og bruksnummer
  • Kommune
  • Oversiktskart og detaljert kart som viser hvor eiendommen er plassert
  • Foto av bygningen eller stedet hvor det planlegges tiltak
  • Tegninger/illustrasjoner av planlagt tiltak
  • Beskrivelse og begrunnelse for planlagt tiltak
  • Evt. andre dokumenter som forvaltningsmyndigheten krever

Søknaden sendes: post@karmoy.kommune.no

Lenker:

Kart over fredningsområdet

Fredningsbestemmelser (forskrift)

Forvaltningsplan Skudeneshavn

Tilskuddsordning for fredete bygg og anlegg

Reguleringsbestemmelser for Gamle Skudeneshavn

Fargeundersøkelser Skudeneshavn DEL 1

Fargeundersøkelser Skudeneshavn DEL 2

Fargebrosjyre Skudeneshavn

Forum for tradisjonshåndverk på Haugalandet.

Håndkraft er et nettverk som samler tradisjonshåndverkere på Haugalandet.

I nettverket utveksles kunnskap og håndverkskompetanse gjennom kurs, fagkvelder og studieturer.

Karmøy kommune er representert i styret, og fungerer som sekretariat.

Håndkraft er på Facebook.