Kunst i det offentlige rom

Kunst av høy kvalitet i det offentlige rom bidrar til et levende miljø. Det er med på å gi økt trivsel og fremmer forståelsen av kunst. Kunst produsert for det offentlige rom gjør kunst tilgjengelig for et stort publikum.

Foto: Astrid Havn Tranøy/Karmøy kommune

Retningslinjer for kunst i det offentlige rom

Formål

Retningslinjene for kunst i det offentlige inne- og uterom skal sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i Karmøy. Retningslinjene skal legge til rette for kunstopplevelser for innbyggerne i kommunen i deres møte med kommunale bygg og uterom.

Kunst i bygg og uterom skal ses i sammenheng med den overordnede kommuneplanleggingen. Ordningen gjelder for alle kommunale bygg og anlegg som eies av kommunen. Større prosjekter knyttet til bygninger og uterom der mange mennesker ferdes, arbeider eller oppholder seg, skal prioriteres. Ordningen gjelder kulturbygg, skoler, offentlige uterom/parker, sykehjem, idrettsanlegg, sosiale institusjoner, barnehager og administrasjonsbygg. Andre anlegg kan vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kunstutvalg

Kunstutvalgets mandat er å initiere og gi råd i tilknytning til kunst i kommunale bygg og i det offentlige rom i Karmøy kommune. Utvalget kan fatte egne vedtak. Hovedutvalg oppvekst og kultur er klageinstans. Sektor kultur har sekretariatsfunksjon i utvalget.

I forbindelse med kunst i nye bygg i kommunale regi, innkjøp av kunst og mottak av gaver skal kunstutvalget påse at det nedsettes en kunstkomité.

Sammensetning kunstutvalget

– Ordfører, leder

– Rådmann

– Representant fra Hovedutvalg oppvekst og kultur

– Representant fra Hovedutvalg teknisk og miljø

– Kultursjef, sekretær

– Kunstkonsulent oppnevnt av Bildende Kunstneres Forening Rogaland BKFR/Norske kunsthåndverkere Rogaland NKV. BKFR og NKV veksler om å ha denne representanten for 2 år om gangen

– Representant fra Rogaland Kunstsenter

Aktuelle kunstneriske konsulenter, kunstnere, utbyggere, arkitekter, planleggere o.a. kan møte i utvalget etter behov og når plan for utsmykking for de enkelte prosjektene behandles. Disse har uttalerett, men ikke stemmerett. Funksjonstid er 4 år og følger kommunestyreperioden.

Kunstkomite

Formål: Kunstkomiteen tiltrer for hvert enkelt prosjekt. Kunstutvalget påser at det nedsettes en kunstkomité ved behov. Komiteen skal forberede saker til kunstutvalget som vedtar.

Prosjektene gjelder: kunst i bygg og uterom i kommunal regi, innkjøp av kunst, mottak av gaver 

 Sammensetning kunstkomite

 • En representant fra kommunen/byggherren
 • Arkitekten for bygget
 • En representant for brukerne
 • Kunstkonsulent oppnevnes i samarbeid med Rogaland Kunstsenter
 • Representant sektor kultur, sekretær og medlem

Fra administrasjonen møter ved behov de representanter som rådmannen utpeker. I enkelte tilfeller kan kommuneantikvar og eller konservator/historiker møte. I kunstprosjekter hvor det søkes midler fra KORO (Kunst i Offentlige Rom) må sammensetningen av kunstkomiteen være i henhold til statlige retningslinjer. Ved behov for ytterlig kompetanse kan kunstkomiteen bestå av flere medlemmer. Komiteen velger selv leder.

 Kunstkonsulent 

I kunstprosjekter skal kommunen engasjere en kunstkonsulent, normalt i samarbeid med Rogaland kunstsenter/Regionalt samarbeidsutvalg RSU.

Den kunstkonsulenten har følgende oppgaver

 • Fungerer som kunstfaglig representant i enkeltprosjekter.
 • Har ansvar for å orientere kunstkomiteens medlemmer om hvilke kunstneriske uttrykk og teknikker som vil være egnet i det aktuelle kunstprosjektet.
 • Komme med forslag til valg av utførende kunstner/-e, som bør underbygges med eksempler fra de foreslåtte kunstneres produksjon.
 • Har ansvar for at kunstprosjektet gjennomføres i samsvar med godkjent kunstplan.
 • Fungere som kontaktperson for utførende kunstner/-e, og bindeledd mellom utførende kunstner/-e og oppdragsgiver i prosjektperioden.
 • Har ansvar for at nødvendige rapporter og dokumentasjon leveres oppdragsgiver ved sluttføring av kunstprosjektet.
 • Utarbeide forslag til en kunstplan for det aktuelle kunstprosjektet for kunstkomiteen. Ved fastsetting av honorar til kunstnerisk konsulent er KOROs satser retningsgivende.

Kunstplanen 

Kunstplanen for det aktuelle kunstprosjektet skal inneholde plassering av kunstverk, forslag til kunstnere og type kunst, budsjett, finansieringsplan, framdriftsplan etc. i tråd med KOROs standardiserte oppsett. Planen skal foreligge på et tidligst mulig tidspunkt, helst før byggearbeidene igangsettes. Den skal godkjennes av kunstutvalget.

Utførende kunstner/-e

Kunstplanen skal redegjøre for fremgangsmåte ved valg av kunstner. Fremgangsmåten vil blant annet være avhengig av økonomiske rammer og hvor langt byggeprosjektet er kommet.

Valg av utførende kunstner kan skje på følgende måter

 • Direkteoppdrag til kunstner
 • Lukket konkurranse hvor flere kunstnere konkurrerer om et gitt kunstprosjekt
 • Åpen konkurranse om et gitt kunstprosjekt.
 • Kjøp av ferdige kunstverk fra gallerier, organiserte kunstformidlingsinstitusjoner, eller i særskilte tilfeller ved kjøp direkte fra kunstner
 • Lokale kunstnere kan vurderes

Valg av kunstner skal dokumenteres skriftlig i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Kunstner har forsikringsansvar frem til overtakelsesforretning er gjennomført.

Regelen om innhenting av honorerte skisseutkast kan fravikes dersom beløpet som er avsatt til kunstprosjektet er svært lavt. Det kan da være mest hensiktsmessig å peke ut en kunstner til å utarbeide skisseforslag, eller å kjøpe inn eksisterende kunstverk.

Kontrakter 

Ved oppnevning av kunstnerisk konsulent inngås det kontrakt mellom denne og Karmøy kommune. Konsulentens oppgaver skal være definert i kontrakten.

Man benytter en skissekontrakt i forkant av endelig kontraktinngåelse med kunstner/-e. Skissekontrakten signeres i forbindelse med avtale om at kunstner/-e skal utføre et skisseprosjekt for utsmykking av det aktuelle bygg eller uterom. Når kunstutvalget godkjenner endelig kunstprosjekt, signeres hovedkontrakten med kunstneren/-e.

Det skal inngås skriftlig avtale mellom Karmøy kommune og kunstner ved alle kunstoppdrag. Ved kjøp fra utstillinger skal kommunen inngå avtale med utstillingsstedet.

Signering av avtaler følger rutiner for behandling av byggeprosesser.

HMS

Det må kartlegges hvilke påvirkninger gjennomføringen av kunstprosjektet får på HMS i byggeprosjektet. Kunstprosjektet bør innpasses i HMS-planen for byggeprosjektet.

 Sluttføring av kunstprosjekter  

Ved sluttføring av et kunstprosjekt innkaller kunstutvalget til overtakelsesforretning med besiktigelse av kunstprosjektet. Det skal føres protokoll over overtakelsesforretningen med hvem som er tilstede, mangler som måtte påvises, frist for utbedring av påviste mangler og hvorvidt kunstverket overtas eller nektes overtatt. Kunstner skal levere inn et dokumentasjonsskjema med grundig beskrivelse av kunstverket, og instrukser for vedlikehold. Sammen med skjemaet skal det leveres inn dokumentasjon av verket i relevant format.

 Skade/vedlikehold

Brukerenhet har ansvar for det daglige vedlikehold som beskrevet i brukerkontrakten. Ved

skade eller behov for ekstraordinært vedlikehold har brukerenhet ansvar for å melde fra til Kunstutvalget. Ved skade skal kunstner informeres og konfereres i forhold til reparasjon av skade eller eventuelle restaurerings- og konserveringsmessige inngrep. Etter overtakelsesforretning forsikres og sikres kunstverkene i henhold til kommunens gjeldende forsikringsavtale.

Endring/flytting/destrurering

Kunstutvalget fatter avgjørelser ved behov for flytting av kunst, endring av bygningsmassen/omgivelsene rund kunsten, rivning av bygg eller lignende hvor det er plassert kunst gjennom denne ordningen. Ved endringer som nevnt ovenfor skal kunstner kontaktes i rimelig tid før endringen skal gjennomføres i henhold til åndsverkloven § 49.

Mottak av gaver

Kunstkomiteen gir en vurdering av

 • hvorvidt gaven bør mottas eller ikke
 • om gaven er egnet for utplassering i det offentlige rom
 • vurdere om det er riktig person eller hendelse som legges til grunn for kunstverket/monumentet
 • kunstnerisk kvalitet
 • hvor gaven skal plasseres, dette for å ivareta helhetlig tenking for utvikling av det offentlige rom

Kunstkomiteens vurdering oversendes kunstutvalget for endelig vedtak.

 Forutsetning for mottak av gaver 

Det forutsettes at giveren sørger for alle forhold rundt produksjon, frakt og montering av kunstverket, dvs. også byggemelding, fundamentering og skilting. Giver og kunstner skal være kjent. Dersom kunstverket ikke er laget skal giver framlegge for komiteen en beskrivelse av kunstverket med tegninger, modell, materialprøve og evt. annet materiale som er nødvendig for vurdering av gaven. Det framlagte materialet må godkjennes før produksjon. Gaven skal deretter produseres/utføres i henhold til det godkjente materialet.

 Overtakelse 

Det skal holdes overtagelsesforretning med giveren og kommunen v/ rådmannen

Ved overtagelsesforretningen skal det føres protokoll som skal angi

 • hvem som er til stede
 • mangler som måtte påvises
 • frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring
 • hvorvidt gaven overtas eller nektes overtatt

Protokollen undertegnes av de parter som er til stede. Partene skal ha hvert sitt eksemplar av den underskrevne protokollen.

Drift og vedlikehold

Det skal sørges for at det utarbeides en drifts- og vedlikeholdsinstruks for gaven. Denne skal inneholde en kort beskrivelse av hvilke materialer som er brukt ved utførelsen av kunstverket/monumentet, og gi opplysninger av betydning for framtidig renhold, drift og vedlikehold. Drifts- og vedlikeholdsinstruks skal framlegges for kunstutvalget før endelig godkjenning kan gis og overtakelse finner sted. Karmøy kommune forbeholder seg retten til å fjerne eller omplassere gaven etter reglene i åndsverksloven.

Opphavsrett og eiendomsrett

Karmøy kommune blir eier av gaven. Karmøy kommune kan bruke dokumentasjonsmateriale av kunstverket i publikasjoner, utstillinger, internettside og lignende uten å betale særskilt vederlag for dette. Karmøy kommune skal i disse situasjonene sørge for tydelig kreditering av kunstneren og giveren. For øvrig kommer reglene i åndsverksloven til anvendelse.

Økonomi 

Det settes av maksimalt 0,5 % av byggets totale entreprisekostnad til kunst begrenset oppad til kr 500 000 i kommunale byggeprosjekter. Satsen avhenger av type bygg, dets tilgjengelighet, antall brukere og grad av offentlighet. Byggets betydning og symbolverdi tillegges også vekt.

Midlene kan benyttes til samarbeidsprosjekter/samfinansiering med private eller andre offentlige finansieringskilder. Det skal søkes KORO om ekstra økonomisk støtte i de tilfeller hvor dette er aktuelt.

Midlene skal gå til kunst i det offentlige rom – i nye bygg / rehabilitering av bygg, kjøp av kunst og vedlikehold av kunst.

Kunstutvalget skal normalt innhente skisseutkast fra minst tre kunstnere før det fattes endelig vedtak om valg av kunstner. Regelen om innhenting av honorerte skisseutkast kan fravikes dersom beløpet som er avsatt til kunstprosjektet er svært lavt. Det kan da være mest hensiktsmessig å peke ut en kunstner til å utarbeide skisseforslag, eller å kjøpe inn eksisterende kunstverk. Dette kan fravikes når særlige grunner taler for det, eksempelvis er anskaffelse av særlig verdifulle eller viktige lokale kunstverk.

Kunstutvalgets rådgivende kunstnere honoreres etter de til enhver tid gjeldende satser til Bildende Kunstneres Forening, avd Rogaland.

Rådmannen skal orienteres ved innkjøp og beløpets størrelse.

Retningslinjene ble vedtatt i Karmøy kommunestyre 13.05.19 – sak 42/19.

Medlemmer i kunstutvalg

Kunstutvalgets mandat er å initiere og gi råd i tilknytning til kunst i kommunale bygg og i det offentlige rom i Karmøy kommune.

I forbindelse med kunst i nye bygg i kommunale regi, innkjøp av kunst og mottak av gaver skal Kunstutvalget påse at det nedsettes en egen Kunstkomité.

 • Ordfører, leder
 • Rådmann
 • Representant fra Hovedutvalg oppvekst og kultur
 • Representant fra Hovedutvalg teknisk og miljø
 • Kultursjef, sekretær
 • Kunstkonsulent oppnevnt av Bildende Kunstneres Forening Rogaland BKFR/Norske kunsthåndverkere Rogaland NKV. BKFR og NKV veksler om å ha denne representanten for 2 år om gangen
 • Representant fra Rogaland Kunstsenter

Kunstplan

Saman med Retningslinjer for kunst i det offentlige rom i Karmøy kommune, skal Kunstplan 2020-24 vere ein strategi for arbeidet med kunst i offentleg rom i Karmøy, og eit verktøy for å sikre at vedtatte mål og tiltak blir omsette i handling. Retningslinjene skal nyttast i alle kunstprosjekt, og kunstplanen skal skildre retning for satsingsområdet kunst i offentleg rom.

Kunstplan 2020-24 skal peike ut prioriterte satsingsområde i perioden. Kunstprosjekta sjåast i samanheng med handlingsprogram for byutvikling, kommunal planstrategi for 2020-23, samt utviklingsplaner i samarbeid med Friluftsrådet Vest, som forvaltar viktige friluftsområde i Karmøy.

Kunstplan 2020-24 vart vedtatt i kommunestyremøte 16. desember 2019, sak 144/19. Heile planen kan du lese her:

Kunstplan 2020-24

Kunst i Karmøy

Kunst i kommunal eie utgjør en betydelig samfunnsverdi og er likevel viet lite oppmerksomhet i det daglige. Kunsten i det offentlige rom har endret seg gjennom historien. Ulike oppdragsgivere har hatt ulik motivasjon for å plassere kunst i det offentlige rom. Før var det gjerne skulpturer til minne om en person eller en hendelse, støpt i bronse eller hugget i stein, og plassert på en sokkel på et torg. Kunst i offentlig rom i dag kan gi store overraskelser over hvordan den ser ut. Kunsten kan være donert, gitt som en gave eller er kjøpt inn.

Se et utvalg av kunsten her

Kunst på Stangaland skole

SkulpTur – digitale skulpturvandringar i Karmøy

SkulpTur – vandring i Kopervik (hefte)