Korona

Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk. Du trenger ikke lenger teste deg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-19. Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp. Kommunenes testtilbud vil fortsette en stund til.

Anbefalinger

Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er:

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer
 • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn
 • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp
 • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk
 • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen
 • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no)

Se mer om hva du gjør ved nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no)

Vaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler ny oppfriskningsdose til:

 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Gravide i 2. og 3. trimester

For en del av disse pasientene vil denne oppfriskningsdosen være dose nummer 5. Kommunen starter vaksinering av disse gruppene torsdag 22. September.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.  

Dersom du nylig har gjennomgått koronainfeksjon, anbefales det å vente i 3 –4 måneder før du tar oppfriskningsdosen, for å oppnå bedre immunrespons/beskyttelse av vaksinen. Det må gå minimun 3 uker fra du ble frisk til du tar oppfriskningsdosen.

Karmøy kommune tilbyr koronavaksinering hver torsdag ved Koronasenteret på Bygnes, Vestheimvegen 39, 4250 Kopervik og på flere apotek. Drop-in vaksinering på Bygnes hver torsdag kl. 12-14.

Du har selv ansvar for å følge med på at det har gått lang nok tid mellom dosene. Det kan bli kontrollert ved oppmøte, og man blir avvist dersom det ikke har gått lang nok tid. Du kan selv se når du fikk forrige dose på helsenorge.no.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar må vise frem dokumentasjon på sykdommen i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem. Ta dokumentet med til vaksinasjonstimen din.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • Organtransplanterte
 • Alvorlig og moderat immunsvikt
 • Immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer. Sjekk grundig om du står på en slik medisin: medikamentliste (legeforeningen.no)
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Demens
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med BMI 35 kg/m2 eller høyere
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Ungdom i alderen 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under anbefales oppfriskningsdose:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon: medikamentliste (legeforeningen.no))
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Utfyllende informasjon om koronavaksine finner du på Helsenorge og på FHI.

Dose 1

Alle fra fylte 12 år og oppover kan selv bestille time for dose 1. Husk å ta med ferdig utfylt samtykkeskjema dersom du er under 16 år.

Det tilbys også vaksine til barn mellom 5-11 år. Disse bestiller time ved å sende e-post til corona@karmoy.kommune.no eller ved å ringe koronatelefonen på 52 81 23 60.

Dose 2

Alle fra fylte 12 år og oppover kan selv bestille time for dose 2. Husk å ta med ferdig utfylt samtykkeskjema dersom du er under 16 år.

Alle som er 16 år og eldre anbefales to doser koronavaksine. Det tilbys også andre vaksinedose til 12-15 åringer. To doser vaksine gir status som grunnvaksinert.
Du må huske å overholde minimumsintervallet mellom dosene:

 • 8-12 uker (vaksinetype Pfizer) for innbyggere over 12 år

Dose 3 (oppfriskningsdose)

Alle fra fylte 18 år og oppover kan selv bestille time for dose 3. Gjennomgått koronasykdom gir beskyttelse som tilsvarer én vaksinedose. Dersom du har gjennomgått koronasykdom og har tatt to vaksinedoser (uansett rekkefølge av disse hendelsene), har du beskyttelse som tilsvarer tre doser vaksine. Du kan lese mer om hva som gjelder for deg her (fhi.no).

Tredje vaksinedose er anbefalt for:

 • alle i aldersgruppen 45 år og eldre, samt sykehjemsbeboere
 • alle over 18 år som tilhører risikogruppene
 • alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Friske personer 18-44 år vil også få tilbud om oppfriskningsdose.

Det skal gå minst 20 uker mellom dose 2 og dose 3.

Koronavaksine for barn og unge

Les mer om koronavaksine for barn og unge på FHI sine sider.

Dose 4 (oppfriskningsdose)

Personer over 65 år og personer med immunsvikt har tilbud om dose 4 av koronavaksine. 

Personer over 65 år som har tatt tre doser koronavaksine kan få dose 4 som oppfriskningsdose. Dersom du har hatt koronainfeksjon, må det gå minst tre uker fra du er blitt frisk av sykdommen til du tar dose 4.
Det må være minst fire måneder mellom dose 3 og dose 4.

Les mer på FHI sine nettsider.

Dose 4 for personer med nedsatt immunforsvar (oppfriskningsdose)

Det er to hovedgrupper pasienter som skal tilbys en ekstra dose (dose 4) av koronavaksine. Gruppe 1 er pasienter med en tilstand/sykdom som innebærer alvorlig nedsatt immunforsvar. Gruppe 2 er pasienter som bruker medisiner som kan gi nedsatt immunforsvar. Dose 4 bestilles via knapp øverst på siden. Les grundig nedenfor før du bestiller time, for å se om noe av dette gjelder deg.

Gruppe 1 (sykdom)

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft-versus-host-sykdom som krever immundempende behandling.
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt (sjeldne tilstander slik som antistoffsvikt, kombinerte cellulære immunsviktsykdommer, fagocyttdefekter, komplementdefekter)
 • Alvorlig nyresvikt: Pågående dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5 (nyreverdi GFR mindre enn 15 ml/min)
 • HIV: Avansert eller ubehandlet HIV-infeksjon

Hvis noe av dette gjelder deg, må din sykehusavdeling eller din lege gi deg et brev som bekrefter at du skal ha dose 4 med koronavaksine. Du må ta med deg brevet på vaksinasjonsdagen for å få vaksine.

Det må gå 3 mndr. mellom dose 3 og dose 4.

Gruppe 2 (medisiner)

 • Pasienter som står på annen immundempende medisin/behandling: Pasienter som bruker immundempende medisiner, kan bestille time ved å trykke på knappen nedenfor. Sjekk grundig om du står på en slik medisin: Liste over medisinerFor å få vaksine på vaksinasjonsdagen, må du kunne vise fram dokumentasjon på medisinbruk i form av resept, e-resept, emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket, eller sykehusbrev der den aktuelle behandlingen er nevnt (i papirversjon eller hentet fra HelseNorge).
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Be din sykehusavdeling eller din lege gi deg et brev som bekrefter at du skal ha dose 4 med koronavaksine.  Du må ta med deg brevet på vaksinasjonsdagen for å få vaksine.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist ansees å ha svært nedsatt immunforsvar. Be din sykehusavdeling eller din lege gi deg et brev som bekrefter at du skal ha dose 4 med koronavaksine.  Du må ta med deg brevet på vaksinasjonsdagen for å få vaksine.

Hvilke vaksiner kan du få tilbud om?
Fra og med torsdag 22.09. tilbyr vi oppfriskningsdose av oppdatert versjon av koronavaksinen Comirnaty (BioNTech/Pfizer).

Koronaviruset er under stadig endring og det vil være behov for å gjøre ytterligere tilpasninger av sammensetningen av koronavaksinene for å adressere eksisterende og fremtidige virusvarianter.

Den oppdaterte vaksinen som nå tilbys heter Comirnaty Original/Omicron BA.1, og inneholder mRNA-koden til Spike-proteinet fra både det opprinnelige covid-19-viruset (Wuhan) i tillegg til omikronvarianten BA.1.

En oppfriskningsdose med denne vaksinene gir minst like god beskyttelse mot det opprinnelige Wuhan-viruset og bedre beskyttelse mot Omikron (BA.1) sammenliknet med de opprinnelige vaksinene. Økt antistoffnivå vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom antas imidlertid å være lik for de opprinnelige mRNA-vaksinene og de nye, oppdaterte vaksinene.

Ved behov for grunnvaksinering må de opprinnelige mRNA-vaksinene Comirnaty (BioNTech/Pfizer) eller Spikevax (Moderna), eller eventuelt Nuvaxovid fortsatt benyttes. De opprinnelige vaksinene kan fortsatt brukes til oppfriskingsvaksinering hvis den som skal vaksineres ber spesifikt om dette, og kommunen har denne tilgjengelig.

Utlevering av hurtigtester

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunene for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme om du føler deg syk.

Her kan du få hurtigtester

 • Rådhuset i Kopervik: Servicetorget
  • Åpningstid: man-fre 08.00-15.30
 • Koronasenteret på Bygnes
  • Åpningstid: man – fre 09.00-12.00.

Testing for koronavirus

Kommunal PCR-testing er nå avsluttet etter føringer fra Helsedirektoratet. Tilbudet vil reetableres dersom helsemyndighetene ser at det er nødvendig.

Gratis hurtigtester kan hentes i Servicetorget og på Bygnes.

Skal du på reise og har behov for dokumentasjon, må du selv ta kontakt med privat helseaktør. Se UDs sider om reiseråd.

Svar på PCR-test

Prøvesvaret ditt finner du på Helsenorge.

Foreldre kan logge inn på seg selv for å finne svar om barn som er under 16 år. Er du 16 år eller eldre, må du ha egen BankID for  finne svaret ditt.

Hvis du ikke har Bank-ID eller tilgang på HelseNorge, ring koronatelefonen på 52 81 23 60 (åpen kl. 08.30-11.30 hverdager). Her kan du få svar på testen din dersom du ikke har tilgang til Helsenorge.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. 

Slik får du tilgang til koronasertifikatet ditt:

 • Digitalt på helsenorge.no: Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt på helsenorge.no/koronasertifikat/ og ev. laste dette ned på pc, nettbrett eller telefon.
 • Papirutskrift tilsendt fra Helfo i ordinær post: Hvis du ikke har mulighet til å finne sertifikatet digitalt kan du benytte dette tilbudet. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer. Ring Helfos informasjonstelefonen for korona (åpningstid kl. 08.30 – 11.30, mandag til fredag): Fra Norge: 815 55 015 / Fra utlandet: +47 21 89 80 42. Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen
 • Dokumentasjon på test: På Rådhuset kan du få hjelp med utskrift av dokumentasjon på test tatt på kommunens teststasjon. Man må da først gjennomføre test på testasjon, deretter ta kontakt med Servicetorget på Rådhuset for dokumentasjon når testsvar foreligger. Husk ID!
 • Andre årsaker: Kan du av ulike årsaker ikke hente koronasertifikatet digitalt, eller av andre grunner trenger det på papir, kan du få hjelp med det i kommunen. Husk ID!

Les vanlige problemstillinger og spørsmål om koronasertifikatet.  

Les regler som avgjør om du får grønn eller rød kontrollside i koronasertifikatet ditt.  

For deg som skal ut å reise

Hver enkelt reisende må selv sjekke hvilke råd og regler som gjelder for landet de skal reise til. Kommunen har ikke ressurser til å gi informasjon eller råd knyttet til reise og vaksinasjon. Du kan finne god informasjon knyttet til din reise på:

Koronasertifikat: Standard gyldighetsperiode for koronasertifikat etter grunnvaksinasjon (2 doser) er 270 dager. Påvist covid-19 (PCR-test hos lege eller kommunen) gir gyldig sertifikat i perioden 11-180 dager etter positiv test. FHI har åpnet for at personer 18 år og eldre som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2, for eksempel for å oppfylle et innreisekrav, kan få vaksine selv om det medisinsk sett ikke ansees som nødvendig. Vaksine kan gis tidligst 3 uker etter infeksjon, men det anbefales å avvente vaksinasjon i 3 måneder med tanke på å få god vaksineeffekt og redusere risiko for bivirkninger. Etter oppfriskningsdose med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensning.  Les mer om koronasertifikat på Helsenorge.

Dersom du har behov for vaksine for å utvide koronapasset, ta kontakt med Koronasenteret på mail eller telefon.