Korona-tiltak for næringslivet

Koronasituasjonen i kombinasjon med lav oljepris gir store utfordringer for regionens næringsliv. Ulike typer handel, personlig tjenesteyting, og ikke minst eksportrettet næringer er særlig utsatt. I Rogaland antas at det er størst risiko for oppsigelser i de eksportrettede næringene: maritim, offshore leverandørindustri, prosessindustri, reiseliv og sjømat, er i Karmøy, Haugesund og Sola.

Regjeringens tiltakspakker med kompensasjonsordninger for tapt inntekt treffer mange men ikke alle. Oversikt til regjerings kompensasjonsordninger for næringslivet finnes her: https://kompensasjonsordning.no

Virksomheter med omsetningssvikt på minimum 20 prosent i forhold til i mars fjor og 30 prosent i forhold til april og mai i fjor, kan få kompensasjon. Dette er virksomheter som ikke ble pålagt å holde stengt. Det er en egenandel på kr. 10.000 pr måned. Egenandelen fører til at for små virksomheter med rundt 1-3 ansatte blir kompensasjonsandelen forholdsvis liten. Vekstselskaper eller selskaper med sesongavhengig inntekt dekkes heller ikke tilfredsstillende av kompensasjonsordningene. Disse selskapene har ikke «mars i fjor» å sammenligne med.

Det forventes derfor å bli mange små- og mellomstore bedrifter som vil få en krevende egenkapitalsituasjon framover. Menon Economics forventer at det vil bli en økning i eierskifter i små- og mellomstore bedrifter, hvor det er sannsynlig at også ansatte i særlig småbedrifter vil gå inn på eiersiden for å redde egne arbeidsplasser. I slike krevende situasjoner og omstillingsprosesser vil tilgjengelighet til risikokapital være viktig. Det er på dette området Karmøy kommune kan bistå og komplementere regjeringens kompensasjonsordninger, slik at sysselsetning og verdiskapingen i små- og mellomstore virksomheter kan raskest mulig komme i gang igjen. Rådmannen har allerede igangsatt flere tiltak for næringslivet, og fremmer flere saker til politisk behandling i formannskapet 4 mai og kommunestyret 11. mai.

Tiltak som er igangsatt
 • Inngått samarbeid med Skape.no for å bistå næringsdrivende med inntil 3 timer gratis rådgiving for å søke regjeringens kompensasjonsordninger
 • Næringshagen – Rogaland Ressurssenter tilbyr nå gratis rådgivning til virksomheter som har behov for ny strategi og omstilling
 • Leverandører til kommunen har på forespørsel fått raskere oppgjør fra kommunen enn forfallsdatoen tilsier
 • Kommunen har leiet inn ekstern hjelp for å øke kapasiteten for å behandle byggesaker
 • Kommunen har søkt om statlige midler til «gryteklare» prosjekter innen vedlikehold, rehabilitering, miljøtiltak, digitalisering, velferdsteknologi og annen utvikling
 • Leverandørkonferanse for alle klare byggeprosjekter vil bli gjennomført som webinar
 • Rådmannen etablerer et internt «utviklingsforum» for å få en bedre næringsrelatert kommunal planlegging, drift og saksbehandling som kan bidra å øke privat sysselsetning og verdiskaping i kommunen
 • Kommunestyret har allerede vedtatt å investere 3 millioner i et nytt «Regionalt reiselivfond» som skal bidra til egenkapitalfinansiering av reiselivsbedrifter. Etableringen av fondet vil skje umiddelbart etter at Haugesund kommune har politiske behandlet sin deltakelse
 • Politisk ledelse har gitt signaler til de mest aktuelle selskapene hvor kommunen har eierskap i, å framskynde eller opprettholde investeringsnivået selv om det blir utfordrende.
Tiltak som fremmes for politisk behandling
 • Forslag om søknadsordning for betalingsutsettelse på 2 måneder med mulighet for forlengelse til næringsdrivende for betaling av eiendomsskatt
 • Forslag om kapitalinnskudd i Karmøy Næringsfond AS på 5 millioner for å øke fondets handlingsrom for å investere i omstilling i små- og mellomstore virksomheter. Eksisterende virksomhetseiere gis rett til å kjøpe aksjeandelene tilbake senere.
 • Forslag om å delta med 2 millioner i «Regionale reiselivsmidler» i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS for å finansiere regional reiselivsutvikling i samarbeid med destinasjonsselskapets medlemmer og andre samarbeidspartnere

Spørsmål om tiltakene kan rettes til næringssjef, Per Velde, på e-post per.velde@karmoy.kommune.no eller mobil 950 14 278