Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig med Karmøy kommune i at det beste for kommunen vår er at kommunegrensene består som i dag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avslo søknad om utredning av grensejustering mellom Karmøy kommune og Haugesund kommune.

Spørsmålet om kommunesammenslåing og grensejustering har vært oppe til diskusjon flere ganger.  Karmøy kommune har vært klar i sitt standpunkt: vi ønsker ikke en sammenslåing og vi ønsker heller ikke en grensejustering hvor vi mister 21 % av våre innbyggere.

Spørsmålet om grensejustering var sist oppe til politisk behandling i kommunestyret 25.11.2019 saknr. 124/19. Et enstemmig kommunestyre fattet følgende vedtak:
1. Karmøy kommunestyre motsetter seg en eventuell grensejustering hvor hele eller deler av fastlands-Karmøy innlemmes i Haugesund kommune.
2. Karmøy kommunestyre vil fraråde at det blir foretatt noen nærmere vurdering av spørsmålet om grensejustering.
3. Karmøy kommunestyre oversender vedlagte uttalelse til Fylkesmannen i Rogaland.

Bakgrunnen for at saken var oppe til behandling var at Fylkesmannen i Rogaland hadde mottatt et innbyggerinitiativ etter delingsloven. Innbyggerinitiativet fremmet et ønske om en grensejustering hvor fastlands-Karmøy ble innlemmet i Haugesund kommune. Fylkesmannen ba på bakgrunn av dette kommunene om en uttalelse om hvorvidt kommunene ønsket en utredning av en slik grensejustering. Haugesund kommune og Karmøy kommune hadde ulikt standpunkt og saken ble derfor oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.

Vi er glade for å at spørsmålet om å utrede muligheten for grensejustering av fastlands-Karmøy ble avslått og at Kommunal- og moderniseringsdepartementet heller ikke ser at det ville hatt noen fordeler for kommunen vår med en slik grensejustering.

Avslaget på søknad om utredning av grensejustering kan du lese i sin helhet her.