Klipp hekken til skolestart

Fri sikt i kryss og svinger er et viktig sikkerhetstiltak for gående og kjørende. Når skolene våre starter 18. august og 6-åringene skal begynne på skolen, er dette et viktig trafikksikkerhetstiltak hvor vi alle kan ta et ansvar.

Ser du barnet på gangvegen her?

Det er ulike krav om hvor høy en hekk kan være i utkjørsler, kryss og svinger. På alle slike steder er det en såkalt siktsone, og det er i disse sonene det er krav til hvor høy hekkene kan være. Makshøyden er 0,5 meter (50 cm). Frisiktsoner er også ofte tegnet inn i reguleringsplaner.

Dette er punkter du må tenke på:

  • Grunnregel: Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din. Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre skal ikke tvinges ut i vegbanen av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Små barn rundt hjørnet skal være synlige for bilister og syklister.
  • Trafikanter, busser, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner skal ikke bli hindret av vegetasjon.
  • Kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det er snø.
  • Greiner fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Fri høyde over kjørevei skal være minst 5,0 meter. 
  • Du må rydde greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Les her om frisikt og hekker.

– Jeg har ikke frisiktsone, så jeg lar hekken gro

Nei, ikke gjør det. Du er også pliktig til å ikke la hekken vokse seg ut i veibanen eller utover gang og sykkelveiene, slik at den er til hinder for trafikken.

Benytt gjerne de nærmeste dagene til å trimme hekken slik at barna kommer seg trygt til og fra skolen (og ellers på fritiden).

Slik vil barna at hekken skal klippes, slik at de får en sikker skolevei