Karmøy kommune ønsker dine innspill!

Karmøy kommune skal utarbeide en ny samfunnsdel som vil legge premissene for utviklingen av kommunen frem mot 2030. Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsverktøy og vil legge føringer for alle andre planer og budsjetter. For å utvikle en best mulig plan har vi tro på reell medvirkning fra innbyggere, kommuneadministrasjon, politikere, organisasjoner, frivillighet og næringsliv.

Du inviteres til å delta i en digital workshop og det kreves ingen spesifikke forhåndskunnskaper om hverken kommunal planlegging eller digitale verktøy. Alt som trenges er et ønske om på påvirke Karmøy sin fremtid!

Agenda

Politikerne har bestemt at FNs bærekraftsmål skal fungere som veikartet for utviklingen av Karmøysamfunnet. FNs bærekraftsmål er et globalt rammeverk som inneholder 17 hovedmål og 169 delmål. Vår oppgave blir å finne lokale svar på globale utfordringer. Temaene spenner over temaer som skole, oppvekstvilkår, likestilling, klima, miljø, byutvikling, helse, industri, forbruk, næringsliv og mange flere. Vi skal ta utgangspunkt i hva vi setter pris på med Karmøy i dag, så skal vi sammen jobbe frem positive fremtidsvisjoner for utvikling av Karmøy. Til slutt skal vi se hvordan FNs bærekraftsmål kan fungere som et nyttig verktøy for å nå de målene vi setter oss. Din kunnskap og erfaring vil være særlig viktig for politikerne når de skal prioritere hvilke temaer og mål som skal prege vårt veikart – kommuneplanens samfunnsdel.

Vi ønsker oss en bredest mulig deltakelse både med hensyn til alder og bakgrunn. Dette er utrolig viktig om vi skal klare å utvikle en plan som er relevant for samfunnet som helhet. Vi har lagt medvirkningen til lørdag 6. februar KL 11.00-14.00 – i håp om at flest mulig kan delta.


Karmøy kommune skal bidra til en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner får dekket sine behov.

Her kan du lese mer om FN´s bærekraftsmål og hvordan Karmøy kommune deltar i FN-prosjekt