Karmøy kommune godkjennes som Trafikksikker Kommune

Etter en prosess fra høsten 2017, har nå Trygg Trafikk mottatt dokumentasjon på at kriteriene er oppfylt, og vil i dag godkjenne Karmøy som Trafikksikker kommune. Det ble fattet et politisk vedtak og med Rådmannen i spissen, ble alle etatene involvert i arbeidet for å lage et godt system for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Det betyr ingen garanti for fravær av trafikkulykker i Karmøy, men at kommunen har innarbeidet retningslinjer og rutiner for også den trafikantretta innsatsen.

Det jobbes målrettet for å utbedre veier og infrastruktur i Karmøy, det er ressurskrevende og tar tid. Det som imidlertid ikke koster så mye penger, og som også nytter for å forebygge trafikkulykker, er innsatsen skolene, barnehagene, kommunelegen, helsestasjonene, kulturavdelingen, plan, teknisk, personalansvarlig, og HMS-ansvarlig kan utføre av trafikantretta tiltak. Ikke minst kan en oppfordre innbyggerne i en Trafikksikker kommune, til å ta gode valg i trafikken, og redusere de største risikofaktorene. Det betyr holde fartsgrensene, kjøre uten å være påvirket av rusmidler eller medikamenter, holde oppmerksomheten på veien- uten mobiltelefon, og bruke sikkerhetsutstyr som bilbelte, barnesikring i bil, sykkelhjelm og refleks.

Karmøy kommune er nr. 110 i landet som mottar dette kvalitetsstemplet, og det er et nasjonalt mål at det innen utgangen av 2021 skal være 125 godkjente kommuner i Norge. Godkjenningen varer i 3 år og etter den tid må kommunene gjennom en re-godkjenning.

Karmøy kommune er den eneste kommunen på Haugalandet som har mottatt dette kvalitetsstempelet.

Her har du oversikt over alle godkjente kommunene

Gjennom at vi nå er “sertifisert” kommer det til å komme opp skilt på alle kommunale skoler og kommunale barnehager. Så når en de skiltene, så kan en tenke en tanke om trafikksikkerhet før ferden går videre.

Er en skole eller skule, så skal en få riktig skilt.

Ordfører Jarle Nilsen mottar utmerkelsen Trafikksikker kommune.

Fakta om Trafikksikker kommune

Trygg Trafikk har i samarbeid med fylkeskommunene utviklet godkjenningsordningen Trafikksikker Kommune. Trafikksikker Kommune er et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak som gjennom systemer og rutiner skal kvalitetssikre at kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerhet i alle kommunens sektorer.

Å bli godkjent er ingen garanti for fravær av ulykker, men et kvalitetsstempel som forteller at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig basert på økonomien kommunen har til rådighet. De fleste av landets kommuner har store trafikksikkerhetsutfordringer på deler av vegnettet, det være seg på statlige, fylkeskommunale og kommunale veier. Selv om en kommune blir godkjent som Trafikksikker kommune vil det nok også i fremtiden være mange uløste oppgaver.

Med godkjenningsordningen Trafikksikker Kommune, ønsker Trygg Trafikk at kommunene i større grad skal arbeide for på å påvirke trafikantenes adferdRus, fart, bilbelte og uoppmerksomhet er de viktigste risikofaktorer. Gjennom nasjonal transportplan har politikerne ambisiøse mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Innen 2030 skal antall drepte og hardt skadde være redusert fra dagens nivå på 800 drepte og hardt skadde til maksimum 350 drepte og hard skadde innen 2030.

Høy fart, ruskjøring, manglende bruk av bilbelte og uoppmerksomhet er viktige årsaksfaktorer i de alvorligste trafikkulykkene. Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort beregninger som viser at dersom alle førere respekterte fartsgrensene, kjørte uten å være ruspåvirket og brukte bilbelte ville tallet på drepte og hardt skadde være redusert med om lag 45%

Alle barnehager skal få skilt. Også får en noen få med bare kommune på.

Kommunens ansvar og jobb med trafikksikkerhetsarbeidet

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Gjennom det arbeidet som er gjort, har kommunen begynt og et målrettet arbeid på tvers av kommunen og myndigheter. Et godt samarbeid med politi og vegvesen er viktig. Men det er like viktig å begynne arbeidet så tidlig som mulig, og hos oss jobber og informerer helsestasjonen om dette. Både på skoler og barnehager og ikke minst i helsevesenet jobbes det nå systematisk og samlet om trafikksikkerhet. Trafikksikkerhet/trafikkopplæring er alltid blitt gjort spesielt i skole og barnehage, men kanskje ikke like mye og like intenst alle steder. Men gjennom det arbeidet som nå har blitt satt igang, så ser de at de har fått en mer universell og samlet opplæring som gjør at en ikke må finne opp opplæringen fra skole til skole.

Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle våre sektorer.

Trafikksikkerhet en naturlig del av kommunens HMS arbeid

Kommunen er en stor arbeidsgiver og en del av den yrkesaktive befolkning ansatt hos seg.

Mange av kommunens ansatte er daglig ute i trafikken i kommunens tjeneste enten som fotgjenger, syklist eller bilist. Og derfor skal dette nå også være en del av det viktige HMS-arbeidet som gjøres i kommunen.

Kontaktpersoner for trafikksikker kommune

Trygg Trafikk

Ingrid Lea Mæland
Distriktsleder Rogaland
maeland@tryggtrafikk.no
Telefon: 993 86 560

Eller

Harald Heieraas
Seniorrådgiver
Trygg Trafikk
Telefon: 917 06 696

Karmøy kommune

Hilde Pettersen
Telefon: 52 85 72 27
hpe@karmoy.kommune.no