Karmøy har godt og sikkert vann!

Hver dag jobbes det for å gjøre forsyningen av drikkevann sikker.

Spørsmål om rent drikkevann er avhengig av mange faktorer: Nedbør, vannkilder, vannbehandling, rørsystem, høydebasseng og private rør. Det er mange faktorer å passe på, men det skal mye til for at vi opplever en forurensningssituasjon i vår kommune.

Drikkevannet i Karmøy kommer fra mange grunne vannkilder fra Stangalandsmarka og sørover, til sammen ni vann. De kanaliseres via Øvre Brekkevatn til Brekke vannbehandlingsanlegg. Der renses alt vannet grundig. Fra Brekke pumpes vannet opp i 8 høydebasseng (store tanker), før det slippes ut i rør til husstandene.

De kommunale vannrørene utgjør hele 350 km og noen av dem er nesten 100 år gamle. Som i alle andre kommuner skiftes vannledningene ut gradvis. Kommunen bruker 22 millioner kroner på dette hvert år, likevel er dette langt fra målet om 100 års utskiftingstakt. 38% av drikkevannet forsvinner i lekkasjer og dette er altfor høyt tall.

Det er behov for økt utskiftingstakt, økt fokus på lekkasjesøking og andre sikringstiltak for å trygge drikkevannet.

Tiltak innenfor vann, avløp og renovasjon dekkes av direkte betaling fra innbyggerne til selvkost (det det faktisk koster). Skal utskiftingstakten økes og krav til reservevann oppfylles, må vannavgiftene økes.

For å kontrollere at vannet vårt holder god kvalitet i alle ledd, må det tas prøver på ulike steder i prosessen. Ukentlig tas det prøver av vannet –blant annet fra høydebasseng.

Alle vannprøvene i kommunen gjøres offentlig her: mittvann.no

På den måten kan alle følge prøvetakingen.

I august 2017 hadde vannverket tilsyn fra mattilsynet. Mattilsynet konkluderte med at kommunen har gode rutiner for drift av høydebasseng. Det mest alvorlige som framkom i tilsynet, var mangelen på tilfredsstillende reservevannsløsning, som kan tas i bruk dersom Brekke settes ut av funksjon. Det jobbes langsiktig med å etablere en felles reservevannsløsning for hele regionen etter initiativ fra Karmøy kommune. I øyeblikket jobbes det med tre mulige alternativer. Disse skal det nærmeste året evalueres ved at en tar vannprøver. I mellomtida kan deler av Karmøy dekkes av reservevann fra Haugesund og Tysvær.

Fremtidige tiltak er oppsummert i «hovedplan vann», som det jobbes med for tiden og som kommer til politisk behandling i løpet av vinteren 2019/ 2020.