Innspill til temaplan for idrett og fysisk aktivitet

Karmøy kommune har vedtatt igangsettelse av ny temaplan for idrett og fysisk aktivitet i 2020. Planen vil erstatte kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Vi ber nå om innspill fra lag og foreninger, men også fra innbyggere for øvrig. Privatpersoner, foreldreutvalg, velforeninger, turlag og andre sammenslutninger som ikke blir representert av idrettsrådet oppfordres spesielt til å komme med innspill.

Hva skal temaplan for idrett og fysisk aktivitet være?

  • Dokumentering av aktiviteter og behov
  • Beskrivelse av dagens areal og anleggsituasjon
  • Kartlegging av fremtidige utfordringer
  • Registrering av planlagte/ønskede anlegg
  • Utarbeidelse av målsetninger og strategier innenfor planområdet
  • Utarbeidelse av prioriterte handlingsprogram for anlegg 2021-2023
  • Beskrivelse av de langsiktige behovene for utbygging og tilrettelegging

Temaplanen vil bli gjennomført i samsvar med veilederen “Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet” V-0798 fra Kulturdepartementet. Den nye planen  vil ligge til grunn for arbeidet Karmøy kommune gjør for å legg til rette for areal- og anleggsmessig, og for å få til en fornuftig tilrettelegging og organisering av de ulike aktivitetene i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Endelig temaplan vil bli vedtatt av kommunestyret.

Karmøy idrettsråd vil være sentral ved samordningen av inspillene fra idretten. Vi åpner også for at de organisasjonen som ønsker kan avtale egne møter med kommunen.

Innspillene kan i hovedsak deles i:

Generelle innspill på kommunens politikk på området. Her ønsker vi alt som kan være med å skape en fornuftig tilrettelegging og organisering av ulike gruppers behov for anlegg og aktivitet. Det er viktig å få frem både det som fungerer og det som ikke fungerer.

Innspill til handlingsprogrammet for søkere som ønsker å bygge spillemiddel finansierte anlegg:

Anlegg som det skal søkes spillemidler til må være oppført i det prioriterte handlingsprogrammet. Dette gjelder både ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for prioriteringene av spillemiddel søknadene og utbetaling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg.

Gjeldende kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-21 vil danne basis for arbeidet.

Handlingsprogram 2020-2023- Idrett og fysisk aktivitet

Handlingsprogrammet i kommunen er langt, og dette medfører lang ventetid for spillemidler og kommunalt tilskudd. Det må foretas prioriteringer  og for at dette skal kunne gjøres på best mulig måte bes det om at det legges ned grundig arbeid i innspillene. Det er en forutsetning for å bli vurdert at det redegjøres for følgende: Prosjektets navn, tiltakshaver, lokalisering av anlegget eller området (illustrer med en enkel skisse om formålet og om det er avklart om søker har rett til å bruke grunnen hvor anlegget er planlagt), beregnet totalkostand, beregnet rammer for finansiering, stipulere kostnader for drift og vedlikehold, beregnet anleggstart og grundig begrunnelse for nybygg eller rehabilitering.

I forbindelse med rehabilitering (spesielt kunstgressbaner) skal det foreligge tilstandsrapport jfr. bestemmelsene om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet pkt. 2.4.8.

For de som har anlegg på handlingsprogrammet som ikke er realisert ønsker vi en tilbakemelding med status for planene. Anlegg det ikke gis tilbakemelding for eller som ikke har nødvendig fremdrift vil bli vurdert tatt ut av handlingsprogrammet.

Informasjon om spillemiddelordningen fremgår av “Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet V-0732”. Ved rehabilitering/ombygging av eksisterende idrettsanlegg vises det spesielt til publikasjonen: “Rehabilitering/ombygging av idrettsanlegg. Generelle og spesielle bestemmelser i forbindelse med stønad fra spillemidlene V-0823”.

Aktuelle tema for innspill kan være: Hvilke anlegg mangler i kommunen, er anleggene geografisk fordelt slik at alle har en grei tilgang? Kan eksisterende anlegg benyttes bedre og eventuelt hvordan? Fungerer tildeling av tider i kommunale idrettsanlegg?

Kommunen har flere tilskuddsordninger: Driftstilskudd til organisasjoner, Tilskudd til daglig leder i de største idrettslagene, Tilskudd til drift av idrettsanlegg, Kommunalt investeringstilskudd idrettanlegg, Tilskudd til friluftsanlegg, Egen tilskuddsordning for spesielle grupper gjennom “Folkepulsen Karmøy”.

Fungerer tilskuddsordningene etter intensjonen eller bør de innrettes på en annen måte? Hvilke spesielle utfordringer har din organisasjon? Hva kan eventuelt kommunen bidra med for å løse dette?

Innspill sendes Karmøy kommune epost: post@karmoy.kommune.no innen 20.08.2020.

For henvendelser kan en ringe eller avtale møte med

Rådgiver Øyvind Flatebø på telefon 52 857 382/ epost: ofl@karmoy.kommune.no 

Naturforvalter Peder Christiansen på telefon  52 857 260/ epost: pch01@karmoy.kommune.no