Jeg vil endre grensene på eiendommen min

Ønsker du å få endret eiendomsgrensene dine, så kan det gjøres på flere måter. 

  • Oppmålingsforretning
  • Mindre grensejustering
  • Arealoverføring

Jeg ønsker å få målt opp eiendommen min

En oppmålingsforretning er et møte mellom to eller flere parter for å avklare grensene til en aktuell eiendom. Dette er nødvendig for klarlegging av eksisterende grenser og justering av grenser mellom eiendommer. Under forretningen skal det føres et referat, en protokoll, som beskriver sakens gang og hva partene er enige eller uenige om. Du må betale et gebyr for å få målt opp eiendommen din.

Jeg ønsker å få utført en mindre grensejustering

En grensejustering er en justering av uhensiktsmessige grenser mellom to eller flere eiendommer. Lovverket stiller krav til hva som kan gjennomføres som en grensejustering. For boligeiendommer er hovedregelen at arealet som søkes justert, ikke må øke eller redusere den minste eiendommens størrelse med mer enn 5 %. Verdiendringen må ikke overstige Folketrygdens 1G.

Jeg ønsker å få rettet opp i grenser i eiendomskartet

Eiendomsgrenser er noen ganger registrert på feil sted, eller med hjelpelinjer som ikke samsvarer med de virkelige grensene.

Dersom du har dokumentasjon på at opplysninger om bygninger, boliger, adresser eller eiendommer er feil, søker du kommunen og krever retting. Hvis rettingen gjelder eiendoms- grenser, må naboene være enig med deg.

Booking på saksbehandler på kart og oppmåling

Saksbehandlere på kart og oppmåling, er fordelt på gårdsnummer, finner du ikke saksbehandler for ditt nummer, så book tid med den fagansvarlige. Den fordeler da saken og møtet videre til en av saksbehandlerene.

Book møte med en av de her