Hva skjer med avfallet?

Etter at avfallet blir samlet inn eller mottatt i Borgaredalen, blir det omlastet og sendt til en rekke ulike behandlingsanlegg i Norge og Europa. Foruten kompostering av hageavfall og deponi har vi ingen behandlingsanlegg selv, men bruker markedet. På denne måten sikrer vi at avfallet hele tiden går til de beste og mest effektive anleggene. I anbudskonkurransene forsøker vi derfor å få til beste kombinasjon av miljø, kvalitet og pris. Avfallet er delt i 12 ulike kontrakter. Her kan du lese om hva som skjer med de ulike avfallstypene.

Hvorfor transporteres avfallet langt?

Mens renovasjonen før hentet avfall som samfunnet ville bli kvitt, samler vi nå inn ressurser som samfunnet trenger å ta vare på. Avfallet vi mottar, går derfor inn som råvarer til nye produksjonsprosesser. Det betyr at avfallet transporteres der produksjonsprosessene er. Når det gjelder restavfall, transporteres det til Sverige. Det er langt, men kan likevel forsvares fra et miljøhensyn. Årsaken er at det transporteres til svært effektive energigjenvinningsanlegg som henter ut all energien i avfallet. Anleggene på Vestlandet er ikke like effektive. Utslippet ved å transportere et lass med 20 tonn avfall utgjør langt mindre enn den ekstra energien som hentes ut. I tillegg brukes returtransport. Det betyr at lastebiler som har kommet fra Sverige med varer til Haugalandet kjører avfall tilbake, i stedet for at de kjører tomme. Transportutslippet ved å kjøre langt er derfor mindre enn den ekstra nytteverdien vi får ved å hente ut mer energi fra restavfallet.

Transportutslipp er også et av miljøkriteriene i anbudskonkurransene, og generelt vekter vi miljø ca 40 %. Som et resultat av det ble for eksempel de nye restavfallsdunkene fraktet med tog fra Tyskland, og fliset trevirke fraktes til Latvia med båt for å gjenvinnes til sponplater.

Emballasje av glass og metall

Bilde av emballasje av glass og metall - Klikk for stort bildeGlass og metall kan gjenvinnes nærmest uendelig uten å miste verdi.

Omlastes i Borgaredalen, og transporteres med lastebil til Fredrikstad. Her har Sirkel et topp moderne sorteringsanlegg som sorterer all emballasje av glass og metall som samles inn i Norge. Etter sorteringen går metallet til ulike smelteverk i Norge og Europa, mens glasset går til glassverk i Danmark og lengre sør i Europa. Produsenter av emballasje av glass og metall må betale en avgift for å selge dette i Norge. Denne avgiften er med å finansiere ordningen, og gir inntekter til renovasjonen og dermed abonnentene.

Papp, papir og kartong

Bilde av en meldekartong med telefonnummer på. - Klikk for stort bildeSkriv telefonnummer på kartongene, så kan du vinne i returkartonglotteriet

Renovasjonsbilene tømmer papp, papir og kartong inne i hallen til Norsk Gjenvinning på Torvastad. Der sjekkes kvaliteten, før de presser alt til transportvennlige blokker. Norsk Gjenvinning selger råvaren til ulike papirfabrikker rundt om i verden. Stort sett går råvarene fra Torvastad til papirfabrikken Skjern Paper AS i Danmark. Innsamlet papp fra Borgaredalen miljøpark transporteres også til Torvastad for pressing og videre transport. Prisene på papir følger markedet. Tidvis får vi veldig godt betalt for papiret, mens noen ganger må vi betale for det.

Matavfall

Bilde av store mengder matavfallsposer og matavfall. - Klikk for stort bildeInnsamlet matavfall sendes hver uke til biogassanlegget

Matavfallet omlastes i Borgaredalen, og transporteres med lastebil til et biogassanlegg i Borås i Sverige via kontrakt med Norsk Råvare AS. Dette er et godt anlegg. Mens flere biogassanlegg selger en god del av biogassen til fjernvarme, klarer dette anlegget å selge all biogass til transport. Det betyr at all energien i matavfallet blir et klimavennlig alternativ til diesel. Når fyllestasjonen på Bygnes står klar, skal våre nye renovasjonsbiler også kjøre på biogass, men denne gassen vil bli laget på husdyrgjødsel og fiskeriavfall på Stord. Det er to andre biogassanlegg under planlegging i vår region. Kanskje kan et av disse ta i mot vårt matavfall om noen år?

Plastemballasje

 

Bilde av lastebil lastet med plastemballasje - Klikk for stort bildePlastemballasje sendes til Tyskland for ettersortering i mange ulike plasttyper. Plasten omgjøres til råstoff til produksjon av nye plastprodukter.

Plastemballasjen som samles inn, tømmes inne i hallen til Norsk Gjenvinning på Torvastad. Der presses den og sendes til ulike plastsorteringsanlegg via Grønt Punkt Norge. Hoveddelen sendes til to anlegg i Tyskland. Årsaken til at Tyskland tar i mot mye av plastemballasjen er at de også har stor plastindustri som trenger plasten som råvare til nye plastprodukter. Anleggene vasker, sorterer og granulerer plasten. Små plastkuler (granulat) eller flak selges videre til fabrikker som bruker råvaren til å lage nye plastprodukter.

Visste du at dine nye avfallsdunker består av 95 % gjenvunnet plast, og de gamle blir materialgjenvunnet til nye dunker?

Du kan lære mer om plastemballasje i denne filmen

Restavfall

Bilde av innsamlet restavfall som venter på omlasting - Klikk for stort bildeRestavfall er det som ikke kan materialgjenvinnes i andre produksjonsprosesser. Dette er kostbart, og selv om vi utnytter energien i restavfallet går ressursene til spille når de forbrennes. Heldigvis har vi klart å redusere restavfallet med god sortering.

Restavfall deles i tre kategorier. Innsamlet restavfall, og to ulike typer i miljøparken. Den ene kalles “Smått brennbart” og er restavfall under 1 meter i lengde. Større gjenstander sortere som “Stort brennbart”. Innsamlet restavfall og “Smått brennbart” omlastes og kjøres til to forbrenningsanlegg i Sverige. “Stort brennbart” transporteres også til Sverige, men gjennomgår en sorteringsprosess der man tar ut ca 40 % av avfallet før energigjenvinning. Det som sorteres ut er avfall som kan materialgjenvinnes. Avfallet som energigjenvinnes blir til energi i form av fjernvarme og strøm. Energigjenvinningsanleggene vi benytter har svært høy gjenvinningsgrad. Det betyr at de klarer å ta ut større mengde energi av avfallet enn mange norske anlegg klarer. Da er det verdt å transportere avfallet litt lengre. Det benyttes for øvrig returtransport til dette. Det betyr at lastebilene som kommer til Haugalandet med varer tar med seg avfall tilbake. På den måten blir transportutslippet minimert.

Hjullaster som laster stort restavfall - Klikk for stort bildeStore restavfallsprodukter mottatt i miljøparken omlastes for transport til energigjenvinning.

Farlig avfall

Bilde av en smilende driftsleder som sorterer farlig avfall - Klikk for stort bildeFarlig avfall sorteres og deklareres i miljøparken før pakkin gog transport til ulike behandlingsanlegg

I miljøparken sorterer og deklarerer (registrerer) operatørene farlig avfall i mange ulike kategorier. RagnSells har kontrakt på transport og behandling av farlig avfall, og sender dette til ulike behandlingsanlegg, avhengig av hvilke avfallstyper det er snakk om. Geminor har kontrakten på klorparafinvinduer og gulvbelegg. Anlegg og behandlingsform varierer fra produkt til produkt. Noe blir materialgjenvunnet, men felles for alle er at de farlige stoffene blir destruert på en miljømessig forsvarlig måte slik at man unngår brannfare og utslipp til luft og vann.

Gips

Hjullaster som laster gipsavfall oppi trailer - Klikk for stort bildeGips omlastes i Borgaredalen og sendes til resirkulering til nye gipsplater

Har du revet gipsplater under oppussingen, og kjøpt nye? Da kan det hende at de nye platene har vært innom Borgaredalen tidligere! Noen miljøparker deponerer (graver ned) gips, men i Borgaredalen lastes disse opp og kjøres til Holmestrand, hvor Norsk Gjenvinning Downstream og New West Gipsgjenvinning behandler gipsen. Der blir den rensket og materialgjenvunnet til nye gipsplater. Gips er en ressurs det begynner å bli global knapphet på, så ved å materialgjenvinne disse, slipper vi å hente ut mer råstoff fra naturen via gruvedrift.

 

Trevirke

Omlastingsmaskin som laster trevirke - Klikk for stort bildeTrevirke omlastes og sendes til materialgjenvinning

Trevirke fraktes først i container til Geminor sitt anlegg nord på Karmøy. Der flises det opp innendørs, og fraktes med lastebåt til Kronospan’s fabrikk i Riga, Latvia. Her renses flisen videre, og tremassen blir gjenvunnet til ulike sponplater. Disse selges igjen til for eksempel Ikea. På den måten kan gamle trerester fra ditt hus kanskje havne i en ny ikeahylle eller gulvplate hos naboen etterhvert!

Bilde av sponplatefabrikk - Klikk for stort bildeTreflis fra treavfall innlevert i Borgaredalen sendes med båt til denne fabrikken i Latvia. Her blir den omgjort til nye sponplater

Trykkimpregnert trevirke

Trykkimpregnert trevirke inneholder miljøskadelige stoffer, og er derfor kategorisert som farlig avfall. Dette transporteres til Solør bioenergi på Vigrestad, Jæren. Det er et energigjenvinningsanlegg som forbrenner trevirke under forhold som miljøskadelige stoffer destrueres, og at all produsert energi tas ut.

Metall

Bilde av omlastingsmaskiner som sorterer metallavfall - Klikk for stort bildeMetall fra Borgaredalen grovsorteres på Karmøy og sendes videre til materialgjenvinning

Metall transporteres fra Borgaredalen til Stena Recycling sitt anlegg på Bøneset, Karmøy. Der blir det grovsortert, og sendt videre til Stena sitt fragmenteringsanlegg for kverning i Skien. I kvernesprosessen blir det tatt ut ca 70 % jern, 15 % ikke-magnetiske metaller, 15 % ikke-metallisk materiale. Deler av de to siste kategoriene går videre til et svært moderne sorteringsanlegg i Halmstad i Sverige for å sikre at mest mulig blir materialgjenvunnet.

Elektrisk avfall

Bilde av diverse ledninger og chiper - Klikk for stort bildeElektrisk avfall inneholder både viktige stoffer som må gjenvinnes og farlige stoffer som må håndteres riktig

Elektrisk avfall transporteres fra Borgaredalen til Stena Recycling sitt anlegg på Bøneset på Karmøy. Der omlastes det og transporteres til deres anlegg utenfor Oslo for sortering. Der blir miljøskadelige komponenter sanert (fjernet), og de ulike materialene videresendes til Skien (metall) og Halmstad (plast osv) for materialgjenvinning.