Fysioterapi og ergoterapi for voksne

Har du skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få bistand av en fysioterapeut eller ergoterapeut. Fysio- og ergoterapitjenesten skal hjelpe deg med å oppleve mest mulig mestring og fungering i hverdagen både gjennom helsefremmende- og forebyggende tiltak, og gjennom habilitering/rehabilitering.

Oppfølging kan skje i forbindelse med korttidsopphold på sykehjem eller i hjemmet, og vi samarbeider med personale på sykehjem/hjemmetjeneste. Hvis du kan nyttiggjøre deg oppfølging på fysikalsk institutt blir du overført dit. Det finnes flere fysikalske institutt i kommunen (link til «fysioterapeuter med kommunal driftsavtale»).

Dette kan fysio- og ergoterapitjenesten hjelpe med:

Etter opphold på sykehus/institusjon

Når du skal hjem etter et omfattende funksjonsfall som krever tverrfaglig oppfølging, kan Innsatsteamet være aktuelt. Innsatsteamet består av ergoterapeut, fysioterapeut, rehabiliteringskontakt i hjemmesykepleien og andre aktuelle fagpersoner. Teamet bistår deg i overgangen fra sykehus/institusjon til eget hjem. Når du har kommet hjem utføres en helhetlig vurdering av din funksjon og boligsituasjon. Sammen utarbeides det en rehabiliteringsplan hvor alle fagpersoner arbeider sammen for at du skal nå dine mål og oppnå best mulig funksjon.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er målrettet trening i en tidsavgrenset periode for deg som har oppfølging av hjemmetjenesten, og opplever endring i funksjon. Det tas utgangspunkt i dine egne forutsetninger og ønskede mål, slik at du blir i stand til selv å klare hverdagens gjøremål. I samarbeid med de ansatte i hjemmetjenesten vurderer fysio-/ergoterapeut funksjonsnivået ditt og utreder hva som trengs av trening, tilrettelegging og hjelpemidler. Hjemmetjenesten bistår med trening i det daglige over en periode på seks uker.

Veiledning

Veiledning kan være aktuelt ved avslutning av et opptreningsforløp, eller for deg som har behov for bistand for å hindre videre funksjonsfall. Aktuelle samarbeidspartnere ved veiledning kan for eksempel være personale på sykehjem, hjemmetjeneste og pårørende.

Søk om fysio- og ergoterapi (elektronisk)

Søk om fysio-ergoterapi (PDF)

 

Prioriteringsliste for fysio- og ergoterapitjenesten