Barnekoordinator

Retten til barnekoordinator ble fra høsten 2022 lovfestet for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige helse - og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Rett til barnekoordinator gjelder fram til 18 år.

Hva er en Koordinator?
Koordinator er en kontaktperson i kommune som kan bistå deg i å finne fram i systemet. Koordinator har hovedansvar for å følge opp arbeidet med individuell plan. En kan også ha en koordinator uten at det utarbeides en individuell plan.

Hvem har rett på IP og koordinator?
Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester skal få utarbeidet en individuell plan om de ønsker det. Du har rett til å medvirke i arbeidet, og tjenesteapparatet skal legge til rette for dette. Bestemmelsene om individuell plan har også betydning for andre enn helse- og sosialtjenesten. Intensjonen er at din plan skal om omfatte alle tjenester du har behov for. Å få utarbeidet en individuell plan medfører ingen økonomiske kostnader for deg.

Koordinators rolle
Utarbeidelse av og oppfølging av en individuell plan krever koordinering. For å koordinere en individuell plan kreves ingen formell kompetanse, men det anbefales at en har en fagutdanning som er relevant. Koordinatorrollen innebærer et tillitsforhold mellom tjenestemottaker og koordinator og krever regelmessig kontakt. De ulike samarbeidsinstansene skal bidra i utarbeidelsen av den individuelle planen, koordinators rolle blir å sy sammen planen til en helhet.

Koordinators oppgaver
• å legge til rette for at du får delta i arbeidet med din individuelle plan, om ønskelig
sammen med pårørende
• å sikre god informasjon og dialog med deg som bruker gjennom hele prosessen
• å være din kontaktperson og ressursperson i tjenesteapparatet
• å innkalle til og lede møter knyttet til individuell plan
• å følge opp, evaluere og oppdatere planen
• å evaluere samarbeidsformen, koordinatorrollen og møtene
• å sikre informert samtykke fra deg når det er nødvendig En individuell plan gir deg ikke utvidet rett til tjenester. Det må søkes om hver tjeneste, og disse vurderes ut fra gjeldende regelverk.

Hvordan søke? 

Bestillerkontoret mottar søknader/henvendelser vedrørende helse- og omsorgstjenester, inkludert individuell plan og koordinator. Kommunens koordinerende enhet for helhetlige tjenester (KE) har ansvar for oppfølgningen av dette arbeidet. 

Søk om barnekoordinator (elektronisk)

For mer informasjon, veiledning eller søke muntlig. Ta kontakt.

Svar på søknaden gis skriftlig. Dere kan klage på avgjørelsen.