Informasjon om VAR-gebyr

De første fakturaene for VAR-tjeneste i 2023 er nå sendt ut. Hvis du lurer på noe knyttet til gebyrene, ber vi deg først lese denne teksten.

Her kan du se gebyrsatsene


Vann og avløp

Hovedplan vann og Hovedplan avløp har mål om å rydde opp i utslipp, redusere lekkasjer og sikre drikkevannet vårt. Ledningsnettet oppgraderes nå vesentlig for å tilfredsstille flere krav fra myndighetene. Dette løftet har en betydelig kostnad som må finansieres gjennom gebyrene. I tillegg har kostnadene økt ytterliggere som følge av blant annet økte renteutgifter på investeringene og driftskostnader som blant annet økte strømpriser. Det er i hovedsak drikkevannsproduksjon/distribusjon og pumping av avløpsvann som står for strømforbruket.

Renovasjon

Alle boliger og fritidsboliger er pålagt å delta i den kommunale renovasjonsordningen. Fra 2023 er gebyret delt opp i et grunngebyr og et variabelt gebyr. Grunngebyret inkluderer tilgang til Borgaredalen miljøpark, dunker, poser og sekker og tømming av 240 liters dunk for papp, 140 liter dunk for matavfall og 140 liters dunk for emballasje av glass og metall, samt ubegrenset antall sekker med sortert plastemballasje.

Det variable gebyret gjelder for tømming av restavfall, mens de andre avfallstypene er inkludert i grunngebyret. Første halvår vil det faktureres for tømming av restavfall hver 14. dag for boliger, og hver 4. uke for fritidsboliger.

Fra andre halvår starter et nytt gebyrsystem hvor du blir fakturert basert på antall registrerte tømminger. Vi vil da ha utstyr på renovasjonsbilene som registrerer hver gang den enkelte dunk tømmes. Det betyr at dersom du sorterer bra og ikke trenger tømming, sparer du den tømmingen på neste faktura. Du faktureres dermed basert på antall tømminger. Dersom vi av ulike grunner ikke har fått tømt hos deg, vet du at du i hvert fall ikke betaler for det.