Stort forskningsprosjekt om fremtidens kommunale boliger

Dagens kommunale boligtilbud utgjør ofte standardiserte boliger. En mindre gruppe av beboere med rus- og psykiske lidelser har vansker med å bo innenfor ordinære rammer i vanlige nabolag. Beboerne har ofte et langvarig og omfattende rusmisbruk og psykiske helseproblemer som gir utslag i adferdsmessige og sosiale utfordringer og hyppig flytting.

Gjennom et forskningsprosjektet skal det utvikles nye boligkonsepter hvor den fysiske boligen enkelt og effektivt kan tilpasses beboernes individuelle behov for å gi en mer stabil bosituasjon for beboer, en tryggere arbeidshverdag for ansatte og reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunene.

Prosjektet har et helhetlig perspektiv. Parallelt med utvikling av boligpiloter med fokus på tilpasninger i teknologi, arkitektur, materialteknologi og brannforebygging skal det utvikles kommunale boligtjenester. Det skal videre utvikles kunnskap om effektmålinger av det nye boligtilbudet, samt hvilke implikasjoner boligtilbudet vil ha for Husbankens regelverk og finansieringsordninger for kommunale boliger. For å nå målene er det viktig å basere seg på brukermedvirkning i alle faser.

Prosjektet vil kombinere aksjonsforskning, casestudier og bruk av visuelle metoder for å oppnå målene. Innovasjonsprosjektet ar et helhetlig perspektiv med fokus på økt bokvalitet, brukermedvirkning, boligpiloter med tilpasninger i arkitektur, materialteknologi og brannforebygging, effektmåling, og implikasjoner for Husbankens regelverk og støtteordninger til kommunale boliger. Forskningsprosjektet bygger på et tidligere prosjekt forskningsprosjekt i Karmøy kommune, støttet av RFF  (Regionalt forskningsfond) Vestlandet (2017-2019), hvor en gjennom bred brukermedvirkning med beboere, ansatte, pårørende og naboer skisserte tre initielle boligkonsepter. I dette forskningsprosjektet skal en videreutvikle, teste og verifisere boligkonseptene ved å bygge pilotboliger.

Karmøy kommune er prosjekteier og NORCE Samfunn har prosjektledelsen.