Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet i Karmøy kommune bistår med kartlegging av mulig begynnende demens, og kan gi råd og veiledning til enkeltpersoner og pårørende.
 
Hukommelsesteamet består av to sykepleiere (geriatrisk) og en ergoterapeut ansatt i Karmøy kommune. Teamet samarbeider med fastleger, hjemmetjenesten, bestillerkontoret og annet helsepersonell i kommunen.

Hukommelsesteamet bidrar der det er mistanke om begynnende demens, og har hovedfokus på personer over 65 år, og deres pårørende. Teamet kan bistå med:

  • Utredning for å kartlegge om problemet skyldes demens. Kartleggingen som gjøres er ofte ledd i en videre utredning. Det er derfor viktig at det er samarbeid med fastlegen hele veien.
  • Gi råd og veiledning
  • Gi oversikt over tjenestetilbudet fra pleie- og omsorgstjenesten
  • Tilrettelegge i daglig aktiviteter (inkludert hjelpemidler)
  • Oppfølging
 

Karmøy kommune har et eget aktivitetstilbud som er spesielt tilrettelagt for personer med demens og godt fysisk funksjonsnivå.

Hva er et hukommelsesteam?

Kommunen har etablert et eget tverrfaglig hukommelsesteam, som en del av tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende.

Et slikt team kan ha forskjellige oppgaver knyttet til utredning av demens, og oppfølging av både personen med demens og dens pårørende etter diagnose.

I vår kommune er det etablert rutiner for samarbeid mellom teamet og fastlegene og eventuelt andre deler av helse- og omsorgstilbudet i kommunen.

Hvilke oppgaver har et hukommelsesteam?

Hukommelseteamet er et lavterskeltilbud i kommunen. Det vil si at alle kommunens innbyggere kan kontakte teamet uten henvisning fra lege eller andre instanser.

Hukommelseteamet har samarbeid med kommunens fastleger. Det er fastlegen som har ansvar for utredning, men hukommelsesteamet kan bistå legen i utredning og kartlegging.

Det er viktig å avklare årsak til kognitiv svikt tidlig for at bruker skal få rett diagnose og eventuell behandling. I vårt arbeid har vi sett eksempler på at årsaken til svikten, eller forverring av svikten kan være annen sykdom.

Når svikten skyldes en demens er det en fordel om typen demens blir avklart, fordi de ulike demenstypene har ulike symptomer og ulike tilnærmingsmåter.

Hovedmålet da er best mulig livskvalitet for bruker og pårørende. Et uttalt mål er at bruker skal få bo i eget hjem så lenge det er forsvarlig og mulig. Dette innebærer at også pårørendes behov for veiledning og avlastning er viktig.

Vanligvis starter hjemmebesøket på formiddagen, og varer gjerne 1,5-2 timer. Tilstede ved besøket er to fra teamet, bruker og en pårørende. Utredningen tar sikte på å kartlegge kognitiv funksjon hos bruker (MMS og klokketest, pårørendebelastning, Spørreskjema til pårørende, Cornellskala , ADL funksjon og Sikkerhet i hjemmet, samt observasjoner under besøket) Bruker skal også gjennomføre en praktisk test (denne testen kan være å koke kaffe eller dekke bord o.l.)

Etter besøket utarbeides en rapport som sendes fastlegen som har hovedansvaret for utredningen, og ansvar for å avklare diagnose. Hjemmetjeneste og bestillerkontor informeres der det er behov for det.

Hukommelsesteamet foretar oppfølgingsbesøk hos bruker 6 mnd. etter kartleggingsbesøk.

Pårørendetilbud

Ved mistanke om demenssykdom, har pårørende og omgivelsene behov for kunnskap og støtte. I vår kommune har vi følgende tilbud for pårørende til personer med demens.

  • Hukommelseteamet i kommunen kan bidra med råd og veiledning til pårørende til personer med demens.
  • Pårørendekurs – det blir to ganger årlig arrangert pårørende kurs i samarbeid med Haugesund, Tysvær og Sveio.

Pårørendes innsats har stor betydning både for den som er syk og for samfunnet. De gir omsorg til den som er syk og bidrar ofte med organisering av dagliglivet, kontakt med helsevesenet og praktisk hjelp.

Mange er i pårørenderollen over lang tid. Fra de første demenssymptomene blir merkbare, til personen blir helt avhengig av omsorg og hjelp fra andre. Dette kan ta flere år.

Ønsker du mer informasjon om pårørendekurs eller ønsker kontakt med Hukommelsesteamet kan du ringe tlf. 916 76 567

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud og kan benyttes av alle innbyggere i kommunen. En trenger ikke henvisning for å kontakte oss.

For pårørende til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, har kommunen plikt til å tilby nødvendig pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad.

Link til informasjon for pårørende på helsenorge.no – https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens/tilbud-til-parorende-til-personer-med-demens

Brosjyrer og publikasjoner

Aldring og helse

Temaside om demens – https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens

Symptomer på demens – https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens/demenssymptomer

Slik snakker du om demens – https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens/slik-snakker-du-om-demens

Tilbud til pårørende til personer med demens – https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens/tilbud-til-parorende-til-personer-med-demens

Aldring og helse: https://www.aldringoghelse.no/demens/

Nasjonalforeningen for folkehelsen: https://nasjonalforeningen.no/demens/

Pårørendesenteret: http://www.parorendesenteret.no/hjem

Demens App: https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/kunnskap-om-demens/

Helsepersonell og fastleger

Helsedirektoratet sine sider om demens:

· Informasjon om og verktøy for basal demensutredning – https://www.aldringoghelse.no/demens/utredning/basal-utredning/

Demensplaner

Vil du vite mer?