Høring – alternativer til dagens skolestruktur i sone 2

Rådmannen har lagt fram forslag til endring i kommunal forskrift angående inntaksområder for skolene i sone 2 unntatt Veavågen skole.

I forbindelse med kommunestyrets vedtak i sak 35/19 den 16. 12. 2019, ble rådmannen i Karmøy kommune bedt om å fremme en sak om å prioritere arbeidet med skolestruktur i sone 2 (unntatt Veavågen), og komme med oppdaterte elevprognoser og forslag til løsninger i løpet av 2020.

Rådmannen i Karmøy har følgt opp bestillingen fra kommunestyret om å se på ledig kapasitet ved skolene i sone 2 (unntatt Veavågen), og en justering av skolekretsgrensene i sonen for å gi elevene på Åkra gode læringsmiljø med egnede lokaler. Oppdaterte elevprognoser følger saksutredningen, og hver skole defineres med eget inntaksområde. Saken det nå gjelder er forslag til endring av kommunal forskrift angående inntaksområde for skolene i sone 2, unntatt Veavågen skole.

Rådmannen har utarbeidet en milepælsplan hvor informasjon, dialog og medvirkningsprosesser er synliggjort. Endringer i inntaksområder skal behandles etter forvaltningslovens saksbehandlingsregler for forskrifter, og innebærer blant annet at de berørte parter får anledning til å uttale seg om endringene. Høringen sendes til elevråd, SU og FAU ved skolene som blir berørt av endringen. Høringen blir også sendt kommunalt foreldreutvalg, til skolene, som blir berørt  sin vil blir berørt av endringen, til aktulle organisasjoner og hovedvernombud i kommunen.

Når kommunen oppretter eller gjør endringer i inntaksområder, legger departementet til grunn at kommunens regler om inntaksområder skal vedtas som endring i forskrift, jfr. Departementets kommentar til ot prp nr 46 (1997-98), Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova):

«Departementet legg til grunn at forvaltningslova § 37 inneber at mellom anna foreldrerådet eller samarbeidsutvalet ved dei enkelte skolane skal hørast før kommunen vedtek forskrifta.»

Høringsbrev til endringer i forskrift om inntaksområder for Åkra skole, Sevland skole, Grindhaug skole og Ådland skole i Karmøy kommune.

Alle som ønsker å gi innspill til høringen kan sende dette gjennom kommunens elektroniske skjema på lenken under.

Send inn høringssvar

Uttalelsene vil følge saken og endelig avgjørelse blir vedtatt i Karmøy kommunestyre 14.12.2020.