Her vil kommunen anlegge fyllestasjon for biogass

Karmøy kommune vil neste år etablere en stasjon for fylling av biogass på biler. Bakgrunnen er at de nye renovasjonsbilene vil gå på biogass, og det er i øyeblikket ikke noen mulighet for å fylle drivstoff på disse i nærheten.

Virksomhetsleder for renovasjon, Torbjørn Heggheim (til venstre) viser hvor det er tanken legge til rette for et anlegg for biogassfylling. Espen Velde, driftsleder innhenting og Andreas Naastad, prosjektleder renovasjon gleder seg over at prosjektet kan la seg realisere.

Planen var egentlig å bli først i verden med helelektrisk innhenting av avfall. Nå viser det seg imidlertid at bilene som kan leveres i 2022 får for kort rekkevidde om vinteren. Større batterier krever biler med lengre akselavstand enn det renovasjonsbilene kan ha for å komme seg fram i trange gater.

Måtte snu seg kjapt rundt

Teknisk etat måtte derfor snu seg raskt rundt og justere planene. Et skifte fra el til biogass, førte med seg komplikasjoner og mye utviklingsarbeid. Dermed ble endringen ikke bare et miljøprosjekt, men i like stor grad et spørsmål om næringsutvikling, infrastruktur og økonomi.

Nå mener teknisk etat å kunne legge fram en plan som er minst like god som helelektriske biler: De nye renovasjonsbilene skal gå på biogass. For å få tilgang til komprimert biogass legger kommunen like godt selv til rette for en fyllestasjon. Tanken er at et gasselskap skal eie og drifte stasjonen, og den skal ikke begrense seg til å forsyne de renovasjonsbilene med biogass. Dermed er dette blitt et tilskudd til det grønne skiftet som omfatter langt mer enn kommunens egen avfallsinnhenting. Renovasjonen ser allerede nå på å anskaffe en krokbil til miljøparken som skal gå på klimanøytral biogass i stedet for diesel.

Nyskapende

Det var mange parter som måtte involveres i denne prosessen, som på flere måter kan anses som nyskapende. For det første måtte en sikre seg en løsning som ivaretok kjerneoppgaven – innsamling av avfall. Så gjaldt det å gjøre dette på en bærekraftig måte som samtidig kunne finansieres på fornuftig vis. Og så måtte løsningen være gjøre det praktisk mulig. Virksomhetsleder for renovasjon, Torbjørn Heggheim, omtaler konklusjonen som et “kinderegg”, og han framhever både tempoet og evnen til å tenke nytt i flere deler av den kommunale organisasjonen. – Vi måtte finne et egnet sted for etablering av en fyllestasjon, forhandle fram avtale med både grunneier og forretningsmodell med gasselskap, vurdere ulike konsepter for innhenting av selve avfallet og hele tida tenke miljø, sier Heggheim, som håper at politikerne blir med på den samme tankegangen når saken behandles seinere i juni.

Stasjonen etableres ved Gassnors rørnett, men kommunen holder mulighetene åpne for at gasselskaper kan konkurrere med Gassnor om leveransen. Blir det Gassnor som leverer biogassen, vil den komme fra et anlegg på Stord der fiskeavfall og husdyrgjødsel omgjøres til drivstoff. Dette kan følgelig også i noen grad betraktes som en “kortreist løsning”. Gassen blir kjørt til Snurrevarden, der den blir tappet over i ledningsnettet som blant annet går like forbi der fyllestasjonen er tenkt.

Klimanøytral

– Er biogass like miljøvennlig som elektrisitet?

– Biler som går på biogass vil kunne gjøre avfallsinnhentingen klimanøytral, på linje med elektriske biler, sier Torbjørn Heggheim. Han framhever at biogass er sirkulær råvare som kommer fra biologisk avfall som ellers ville representert et problem.

Biogass i sum litt dyrere enn diesel. Kjøp av bilene vil få støtte fra ENOVA, og merkostnaden er akseptabel for å sikre overgang til klimanøytral transport i tråd med klimaplanen, sier Heggheim. Den politiske saken legger opp til at kommunen kjøper næringstomta og leier den ut til gassleverandøren. Resten av tomta vil benyttes midlertidig når Kopervik renseanlegg skal bygges på nabotomta, og kan gjøres tilgjengelig for annen næringsutvikling etter hvert.

Slik ser en for seg at en gassfyllestasjon på Bygnes kan fungere.