Helse- og omsorgstjenestene nesten tilbake til normalen

Kristine Nessa er avdelingsleder for dagtilbud for eldre og personer med demens. Hun er glad for at tilbudet gradvis kan gjenåpnes.

Helse- og omsorgstjenestene ble sterkt berørt av koronapandemien. Nå jobbes det for å komme gradvis tilbake til normal drift:
 • Dagtilbud for eldre og personer med demens gir nå et begrenset tilbud. Allerede 21. april åpnet Augustehuset for et begrenset antall brukere. Strategien har vært å se om opplegget fungerer på en avdeling før den neste åpnes. For alle dagtilbud tas det forbehold om stengning igjen hvis smittesituasjonen endrer seg. Håpet er å kunne gjenåpne for alle brukere. Situasjonen må vurderes i samråd med smittevernlegen.
 • Pasienter i kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner får nå i større grad ta imot besøk.
 • Bestillerkontoret for helse- og omsorgstjenester har gjenåpnet publikumsmottaket.
 • Koronateamet i hjemmetjenesten har hittil ikke vært operativt.
 • I korona-avdelingen på Norheim bu- og behandlingsheim er det ingen pasienter.
 • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten finner gradvis tilbake til normalen. Luftveislegevakten benytter fortsatt lokalene til Åkra helsestasjon, men det jobbes med å finne en løsning.
 • Avlastning for personer med nedsatt funksjonsevne gjenåpnes også gradvis.
 • Avlastning i sykehjem er under gradvis opptrapping.
 • Dagtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne har en gradvis opptrapping mot normalt tilbud.
 • Hukommelsesteamet er fullt operativt igjen.
 • Fysio- og ergoterapitjenestene arbeider også for en normalisering av driften, med nødvendige tilpasninger
 • Lavterskeltilbudet innen rus- og psykisk helse på MO-senteret er åpnet for 10-15 personer om gangen og vil ha tilnærmet normal drift.

Se oversikt over hvordan helse- og omsorgstjenestene er berørt av koronapandemien.


Svært nøye med smittevern

Pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenestene defineres som sårbare grupper, og de ansatte er en del av de samfunnskritiske funksjoner. Det er derfor fortsatt veldig viktig å være svært nøye med å følge smittevernreglene. Noen tilpasninger i forhold til å kunne overholde disse reglene vil det være i lang tid framover.


Fortsatt beredskap

Selv om smitten i samfunnet er lavt, må kommunen fortsatt være i beredskap i forhold til en eventuell ny smittebølge.

Luftveislegevakten og testteam har redusert bemanningen, men er rigget slik at de kan øke kapasiteten igjen dersom behovet oppstår.

Koronaavdelingen på Norheim bu- og behandlingsheim kan på kort varsel tilbakeføres som spesialavdeling for denne typen pasienter. Det er inngått en avtale med Haugesund kommune om felles beredskap for koronaplasser i sykehjem, der første halvdel av sommeren dekkes av Karmøy kommune og andre halvdel dekkes av Haugesund kommune.

Koronateamet i hjemmetjenesten er fortsatt i beredskap, og kan opprettes på kort varsel.