Søk om helse- og omsorgstjenester

Karmøy kommune har et felles bestillerkontor for helse- og omsorgstjenester. Søknader og spørsmål knyttet til helse- og omsorgstjenester i kommunen rettes til bestillerkontoret, som skal sikre lik tilgang på tjenester til alle innbyggere, uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted.

Bestillerkontoret er også koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE), og har ansvar for å følge opp brukere med omfattende tjenestebehov.


Elektroniske søknadsskjema

Karmøy kommune benytter fortrinnsvis elektroniske søknadsskjemaer:

Trygghetsalarm     Helse- og omsorgstjenester     Fysio- og ergoterapi

Dersom du velger å logge inn, kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere. Det er mulig å søke på vegne av andre enn seg selv.

Papirskjema

Det er også mulig å bruke PDF-skjema som kan skrives ut for utfylling på papir. Disse må sendes inn med ordinær post.


Følgende vektlegges ved tildeling av tjenester:

 • at hjelpen ytes som hjelp til selvhjelp
 • hva du kan klare selv
 • hva eventuelle andre i husstanden kan klare (f.eks. ektefelle, samboer eller voksne hjemmeboende barn)
 • hva du og ansatte kan gjøre sammen
 • hva ansatte kan hjelpe deg med

Målet er å bidra til en så uavhengig og selvhjulpen hverdag som mulig.

Tildelingskriterier


 • rehabilitering, habilitering og individuell plan
 • hjemmesykepleie
 • psykisk helsetjeneste
 • fysioterapi
 • ergoterapi
 • tekniske hjelpemidler for varig bruk
 • praktisk bistand og opplæring (hjemmehjelp og miljøarbeid)
 • opphold i sykehjem
 • støttekontakt
 • brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • bolig med og uten heldøgnsomsorg
 • avlastning
 • dag- og aktivitetstilbud
 • trygghetsalarm
 • omsorgslønn
 • transport til dag-, arbeids- og aktivitetstilbud


Innen 4 uker er det vedtatt hvilken og hvor mye hjelp du tilbys, eller om du får avslag. Dersom du får vedtak om en tjeneste, starter denne opp så snart som mulig. Noen tjenester er det ventetid på. I noen tilfeller er det behov for en mer omfattende utredning for å finne fram til det rette tjenestetilbudet. Du vil få melding om hva som skal gjøres før det kan fattes endelig vedtak.


Alle søknader om hjelp blir vurdert individuelt av fagpersoner. Vurderingen skjer i dialog med deg, enten per telefon, møter på bestillerkontoret eller ved hjemmebesøk. Samarbeidet med deg som søker om hjelp er viktig for å finne fram til det riktige tjenestetilbudet. Saksbehandler og de som utfører tjenestene samarbeider, og alle har taushetsplikt.

Verdighetsgaranti – Informasjon fra Nasjonal tjenestekatalog


Bestillerkontoret fatter vedtak som gjelder i en bestemt periode. Vedtaket skal beskrive hva slags hjelp og hvor mye hjelp som tildeles. Dersom det skal betales for tjenestene, vil også det stå i vedtaket. Spørsmål vedrørende egenbetaling rettes til bestillerkontoret. Dersom behovet for hjelp endres, melder du, dine pårørende eller de som utfører tjenesten fra til bestillerkontoret og nytt vedtak fattes. Dersom du ikke får tilbud om hjelp, skal det fattes vedtak om avslag. Vedtaket vil være begrunnet hvis du får avslag eller mindre hjelp enn det du søker om. Lovgrunnlaget er helse- og omsorgstjenesteloven og pasientrettighetsloven.


Hvis du får avslag på søknaden eller du får mindre hjelp enn det du har søkt om, kan du klage.

Det kan også klages på kvaliteten på tjenestene som utføres. Hvordan du skal gå fram ved klage, er beskrevet i vedtaksbrevet. Trenger du hjelp til å utforme klagen, kan du spørre personalet på bestillerkontoret.

Pasient- og brukerombud

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å melde fra til helsetilsynet om svært alvorlig skade på pasient eller bruker og dødsfall som har sammenheng med helsehjelpen.  Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har en rett til å varsle slike hendelser. 

Varsling av alvorlige hendelser – Helsetilsynet


Når bestillerkontoret har vedtatt hvilke tjenester du tilbys, går bestillingen til de som skal utføre tjenesten.

Disse er blant annet:

 • hjemmetjenesten
 • sykehjemmene eller boliger med bemanning
 • fysio- og ergoterapitjenesten
 • avlastningsavdeling
 • dag- og aktivitetsavdelinger

Egenbetalingen for helse- og omsorgstjenester varierer i forhold til de ulike tjenestene. Noen egenbetalingssatser er også  avhengig av din økonomi.

Avlastningsopphold er gratis.

Egenbetaling – helse og omsorgstjenester

Les informasjon fra Helsedirektoratet til bruker som får vedtak for første gang her.