Smittevern

Smittevern handler om å begrense allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Smittevernet skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie – utenfor institusjon, i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon.

Karmøy kommune har en egen smittevernoverlege. Smittevernlegen er lokal helsemyndighet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer og ellers medisinskfaglige rådgiver for kommunen. Når det oppstår situasjoner med smittsomme sykdommer vil smittevernlegen lede arbeidet med håndtering av dette. Karmøy kommune har en egen smittevernoverlege. Det foreligger en vaktplan for smittevernansvarlig lege som trer i kraft dersom smittevernoverlegen er fraværende.

Helsetjenesten i kommunen skal samarbeide med myndigheter som har oppgaver av betydning for smitteverntiltakene. Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de spres skal utgjøre et eget område i planen for kommunens helsetjeneste.  Alt helsepersonell har ansvar for å begrense spredning av disse sykdommene. Smittevernet skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen i forbindelse med smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon, eller i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon.

Smittevernlegen er ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av smittevernplanen i kommunen og skal formidle kunnskap om smittevern.

Smittevernplan for Karmøy kommune 
Vaksinasjon av befolkningen er svært viktig for å arbeidet med å begrense utbredelse av smittsomme sykdommer. Folkehelseinstituttet gir informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper i en egen veileder.

  • Barnevaksinasjonsprogrammet: Dette følges opp av helsestasjonene, og vaksinen tas ihht avtale/innkalling.
  • Influensavaksine: Hver høst lanseres årets influensavaksine som utsatte grupper oppfordres til å ta. Vaksinen kan bl.a. tas hos fastlegen.
  • Reisevaksine: Folkehelseinstituttet gir råd om vaksiner ved utenlandsreiser. Vaksinen kan bl.a. tas hos fastlegen eller hos et vaksinasjonssenter. 


Tuberkulose er en smittsom infeksjon som kan ramme en rekke organer. Den viktigste formen er lungetuberkulose. Denne kan være livstruende uten behandling. Undersøkelsen utgjør en del av kommunens program for å forebygge og bekjempe tuberkulose.

Det er tre grupper i befolkningen som har plikt til tuberkuloseundersøkelse:

  1. Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, som må ha oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt
  2. Flyktninger og asylsøkere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose
  3. Personer som skal arbeide i helse- og omsorgstjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn, og som i løpet av de siste tre årene har kommet fra eller har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt

Liste over land med høy forekomst av tuberkulose

Ankomstundersøkelse for nyankomne innvandrere

Alle asylsøkere og flyktninger til Norge, uavhengig av hvilket land de kommer fra, har plikt til tuberkuloseundersøkelse innen to uker etter at de kom til landet. Andre innvandrere som skal være over tre måneder i Norge har plikt til undersøkelse dersom de kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose. Denne undersøkelsen skal gjøres «så snart som mulig».

Hvordan gjennomføres undersøkelsen? Tuberkuloseundersøkelsen består av samtale med helsesykepleier på helsekontor på Bygnes, og deretter blodprøve og/eller røntgenbilde av lungene ved Haugesund sykehus.

Pris for tjenesten: Tuberkuloseundersøkelsen er gratis. Det gjelder også transportutgifter.

Kontaktinformasjon til helsekontor for flyktninger, asylsøkere og innvandrere

Klagemulighet: Det kan søkes om fritak fra tuberkuloseundersøkelse. Får du avslag, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Vedtak om isolering som er fattet av smittevernnemnda, kan overprøves av tingretten.


Alt helsepersonell har ansvar for å begrense spredning av allmennfarlige sykdommer. Leger og annet helsepersonell som har grunn til å mistenke at det foreligger en smittsom sykdom og har spørsmål om det, kan kontakte smittevernlegen i kommunen.

Skjema, nærmere informasjon/veiledere