Psykisk helse – Barn og unge

Psykiske vansker og lidelser hos barn og unge er mer vanlig enn mange tror. Når man opplever at noe er vanskelig, bør man snakke med en voksen man har tillit til.

Vanlige årsaker kan være: Samspillsvansker og belastninger i familien, engstelse, tristhet, sinne, lav selvtillit/selvfølelse og strev i samspill med jevnaldrende.

Kommunen har flere hjelpetilbud til barn og ungdom som har psykiske plager:

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon er et gratis lavterskeltilbud for barn og unge i kommunen.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til alle elever på kommunens skoler.

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud for ungdom fra 13 til og med 23 år.

Psykisk helseteam barn og unge

Psykisk helseteam barn og unge er et tilbud for barn og unge fra 0-18 år.

Teamet er tverretatlig og tverrfaglig sammensatt og holder til i Karmøygården i Kopervik. Teamet skal i første omgang bistå barn og ungdom som er henvist fra skole, barnehage, helsestasjon og andre som har tjenester for barn og unge.

I henvisningsskjemaet er det en veiledning som forteller blant annet om hvilke problemstillinger/tilstander som henvises psykisk helseteam, og hva som skal henvises til andre instanser, for eksempel PPT eller BUP. 

Den som har en bekymring for et barns eller ungdoms psykiske helse kan også ringe for å drøfte og få veiledning knyttet til samtaler/tiltak som allerede er i gang. En kan også få drøftet hvilket nivå vanskene synes å ligge ved å kontakte:

Karine Våga Nordgaard: 90163606

Anne Reiersen Torsheim: 48217060

Lena Brekkå: 48041764S

Sølvi Osen Christensen: 94159100

Liv Mette Laastad Strømme: 45437124 (avd. leder/leder av teamet)

Signe-Lill Hinderaker: 41261235 (avdelingsleder)

Henvisningen sendes: Psykisk helseteam, Stangalandsgt, 3, 4250 Kopervik

Teamet er tverrfaglig og tverretatlig satt sammen av fagpersonell fra etatene oppvekst og helse: Helsestasjon, skolehelsetjeneste og PPT. Teamet består av kommunepsykolog, barne- og ungdomspsykiater, psykologspesialister og spesialsykepleiere. Teamet ledes og koordineres av dr.philos/spesialist i klinisk pedagogikk. 

Psykologene treffes også på helsestasjon for ungdom, sammen med de andre som jobber der. 

Teamet vil igangsette et lavterskeltilbud nå i høst. Her kan foreldre til barn i alderen 0-15 år komme for å drøfte ulike utfordringer knyttet til psykisk helse. Vi vil gi råd og veiledning, og hjelpe med å vise veg, dersom det er behov for en annen hjelpeinstans. 

Barneverntjenesten

Barnevernets hovedoppgave er å bidra til at det enkelte barn får nødvendig hjelp og omsorg når barnet på grunn av forholdene i hjemmet, eller av andre grunner, har særlig behov for det.

Les mer om tilbudet her

SLT- Rus og kriminalitetsforebygging

SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Den inkluderer også andre viktig deler av samfunnet: næringsliv, frivillige organisasjoner og trygge lokalsamfunn.

Et satsingsområde i Karmøy kommune er å trygge overgang mellom barne- og ungdomsskole ved å arrangere leir. Denne arrangeres i samarbeid med bl.a. skole, helsesøstre, barnevern, PPT, politiet og frivillige lag og foreninger.

Kommunen og politiet har formalisert SLT-samarbeidet gjennom politirådet og en arbeidsgruppe.

Ta gjerne kontakt med SLT-koordinator eller lokalt politi for mer informasjon:

SLT-koordinator:
Telefon: 52 85 74 02 (man-fre 08.00-15.30)
e-post: sma01@karmoy.kommune.no
Politi:
Telefon: 02800 (åpen hele døgnet)

Barn og unges helsetjeneste (Helse Fonna)

Helse Fonna har samlet informasjon og råd  i Barn og unges helseteneste.

Nettsider, hjelpetelefoner og chattetjenester for barn og unge

Noen ganger er det viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe. Hvis barn og ungdom opplever hjemmesituasjonen så vanskelig at de trenger hjelp fra noen andre, eller noen er bekymret for et barn eller en ungdom, har vi samlet forskjellige hjelpelinjer og chattetjenester her.

Helsenorge.no har også god informasjon om barn og unges psykiske helse og oversikt over hjelpetelefoner og chattetjenester.

Råd for god psykisk helse i hverdagen

 • Ha gode hverdagsrutiner
 • Stå opp til fast tid om morgenen og kom i gang med dagen
 • Få nok søvn
 • Spis regelmessig
 • Tren regelmessig
 • Kom deg ut i dagslys og frisk luft hver dag
 • Driv med ting som føles meningsfullt
 • Gjør ting som får deg til å føle deg fornøyd og glad
 • Husk at du også er viktig for andre, så vær også en venn og støtte for noen
 • Konsentrer deg om å finne noe du gleder deg over og gleder deg til fremfor å tenke på det du savner
 • Bruk sosiale medier som gir deg energi