Psykisk helse – Barn og unge

Psykiske vansker og lidelser hos barn og unge er mer vanlig enn mange tror. Når man opplever at noe er vanskelig, bør man snakke med en voksen man har tillit til.

Vanlige årsaker kan være: Samspillsvansker og belastninger i familien, engstelse, tristhet, sinne, lav selvtillit/selvfølelse og strev i samspill med jevnaldrende.

Det er nå etablert et nytt lavterskeltilbud for foreldre og foresatte. Les mer på Psykisk helseteam barn og unge.

Kommunen har flere hjelpetilbud til barn og ungdom som har psykiske plager:

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon er et gratis lavterskeltilbud for barn og unge i kommunen.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til alle elever på kommunens skoler.

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud for ungdom fra 13 til og med 23 år.

Psykisk helseteam barn og unge

Psykisk helseteam for barn og unge gir gratis oppfølging til barn og unge fra 0-18 år. De som har fylt 18 år skal ta kontakt med kommunens rus- og psykisk helsetjeneste.

Teamet er både tverretatlig og tverrfaglig sammensatt og holder til i Karmøygården (Stangalandgata 3) i Kopervik. Teamet skal i første omgang bistå barn og ungdom teamet har mottatt en henvendelse om fra skole, barnehage, helsestasjon eller andre som har tjenester for barn og unge.

Teamet består av fagpersonell fra etatene oppvekst og helse:

Teamet består av kommunepsykolog for barn og unge, barne- og ungdomspsykiater, psykologspesialister, spesialsykepleiere, helsesykepleier, familieterapeut, samt dr.philos/spesialist i klinisk pedagogikk. Psykologene treffes også på helsestasjon for ungdom (på Norheim på mandager og Åkra på onsdager kl. 15.00 – 18.00), sammen med de andre som jobber der.

I henvendelsesskjemaet vårt er det en veiledning som blant annet forteller om hvilke problemstillinger/tilstander som psykisk helseteam kan bistå med, og hva som skal henvises til andre instanser, for eksempel PPT eller BUP. 

Skriftlige henvendelser sendes til: Psykisk helseteam, Stangalandgata, 3, 4250 Kopervik.

Den som har en bekymring for et barns eller ungdoms psykiske helse kan også ringe for å drøfte og få veiledning knyttet til samtaler/tiltak som allerede er i gang. En kan også få drøftet hvilket nivå vanskene synes å ligge på ved å ringe følgende telefonnummer: 990 84 535

Telefonen besvares mandag, onsdag og fredag kl. 12.00 til 14.30. Det er viktig å presisere at teamet ikke har en akutt funksjon. Dersom det er behov for akutt hjelp, vennligst kontakt fastlege eller legevakt.

Målsettingen er at hjelpen skal gis raskt, men det kan likevel oppstå venting. 

Lavterskeltilbud til foreldre og foresatte

Vi ønsker foreldre og foresatte velkommen til Karmøygården, Stangalandgata 3, 4250 Kopervik på onsdager kl. 15.30 – 17.30. (Døren er låst, vennligst ta kontakt på telefon: 990 84 535). Her vil foreldre og foresatte møte to representanter fra psykisk helseteam som kan gi råd og veiledning angående barn og unges psykiske helse. Tilbudet er gratis, og det kreves verken henvisning eller timeavtale. 

Barneverntjenesten

Barnevernets hovedoppgave er å bidra til at det enkelte barn får nødvendig hjelp og omsorg når barnet på grunn av forholdene i hjemmet, eller av andre grunner, har særlig behov for det.

Les mer om tilbudet her

SLT- Rus og kriminalitetsforebygging

SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Den inkluderer også andre viktig deler av samfunnet: næringsliv, frivillige organisasjoner og trygge lokalsamfunn.

Et satsingsområde i Karmøy kommune er å trygge overgang mellom barne- og ungdomsskole ved å arrangere leir. Denne arrangeres i samarbeid med bl.a. skole, helsesøstre, barnevern, PPT, politiet og frivillige lag og foreninger.

Kommunen og politiet har formalisert SLT-samarbeidet gjennom politirådet og en arbeidsgruppe.

Ta gjerne kontakt med SLT-koordinator eller lokalt politi for mer informasjon:

SLT-koordinator:
Telefon: 52 85 74 02 (man-fre 08.00-15.30)
e-post: sma01@karmoy.kommune.no
Politi:
Telefon: 02800 (åpen hele døgnet)

Barn og unges helsetjeneste (Helse Fonna)

Helse Fonna har samlet informasjon og råd  i Barn og unges helseteneste.

Nettsider, hjelpetelefoner og chattetjenester for barn og unge

Noen ganger er det viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe. Hvis barn og ungdom opplever hjemmesituasjonen så vanskelig at de trenger hjelp fra noen andre, eller noen er bekymret for et barn eller en ungdom, har vi samlet forskjellige hjelpelinjer og chattetjenester her.

Helsenorge.no har også god informasjon om barn og unges psykiske helse og oversikt over hjelpetelefoner og chattetjenester.

Råd for god psykisk helse i hverdagen

 • Ha gode hverdagsrutiner
 • Stå opp til fast tid om morgenen og kom i gang med dagen
 • Få nok søvn
 • Spis regelmessig
 • Tren regelmessig
 • Kom deg ut i dagslys og frisk luft hver dag
 • Driv med ting som føles meningsfullt
 • Gjør ting som får deg til å føle deg fornøyd og glad
 • Husk at du også er viktig for andre, så vær også en venn og støtte for noen
 • Konsentrer deg om å finne noe du gleder deg over og gleder deg til fremfor å tenke på det du savner
 • Bruk sosiale medier som gir deg energi