Koordinerende enhet (KE)

Brukere med omfattende tjenestebehov har krav på individuell plan. Kommunens koordinerende enhet for helhetlige tjenester (KE) har ansvar for oppfølgningen av dette arbeidet.

Koordinerende enhet for helhetlige tjenester er en del av bestillerkontoret for helse- og omsorgstjenester, og har blant annet ansvar for:

 • vurdering og saksbehandling av saker vedrørende helhetlig rehabilitering, herunder søknad om individuell plan og koordinator.
 • ha oversikt over personlige koordinatorer (herunder koordinatorer for ulike pakkeforløp) og eksisterende individuelle planer (IP)
 • kvalitetssikre arbeid med individuelle planer – link til tjenestebeskrivelse
 • medvirke til opplæring og veiledning av personlige koordinatorer
 • bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, samt samarbeid med helseforetak
 • ha oversikt over rehabiliteringstilbudet i kommunen

Hvem gjør hva i KE?

Mottak av søknad/henvendelser vedrørende helhetlige tjenester og individuell plan og koordinator. Eksisterende mottak innen de forskjellige etater skal fungere som før.

Tjenesteyting skal utføres på beste effektive nivå. Saker som trenger tverrfaglig/tverretatlig samarbeid for å kunne løses videresendes til tverretatelig mottaksgruppe.

Bestillerkontoret skal fungere som mottak – som “én dør” – og skal registrere helhetlig rehabiliteringsbehov, behandle henvisninger, gjøre vurderinger og gi avklaringer.

Kontaktperson skal:

 • ha sekretærfunksjon for komplekse og omfattende saker
 • ha oversikt over eksisterende IP-er og personlige koordinatorer
 • ansvar for fordeling av koordiatorsaker
 • medvirke til opplæring og veiledning av personlige koordinatorer
 • å delta i vurdering og saksbehandling av saker vedrørernde helhetlig rehabilitering
 • bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, samt samarbeid med helseforetak
 • ha sekretærfunksjon for tverretatelig mottaksgruppe

Mottak for saker som er komplekse og omfattende og som må løses i et tverretatlig og tverrfaglig forum. Faste medlemmer er leder for PPS, rådgiver ved oppvekst- og kulturetaten, virksomhetsleder ved fysio- og ergoterapitjenesten, virksomhetsleder for virksomhet aktivitet og avlastning og virksomhetsleder av bestillerkontoret. Kontaktpersone for KE er sekretær i mottaksgruppa. Ved behov innkalles aktuelle samarbeidspartnere fra andre virksomheter, etater og forvaltningsnivå.

Andre oppgaver for tverretatelig mottaksgruppe:

 • Bidra til å være lokal pådriver i planlegging og utvikling av rehabiliteringsfeltet.
 • Være senter for erfaringsoverføring i komplekse saker.
 • Melde videre til etatsledelse om udekkede behov.
 • Bidra til avklaring m.h.t. hvilke metoder og behandlingstilbud kommunen skal kunne tilby.