Ulike hjelpemidler

Dersom du har redusert funksjonsevne kan du få låne hjelpemidler som bidrar til en lettere hverdag.

Kommunens fysio- og ergoterapitjeneste kan gi råd og veiledning om hjelpemidler og om hvordan du søker – både ved kortvarig behov og i forbindelse med søknad til NAV dersom behovet er varig.

Link til tjenestebeskrivelse

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Les mer om trygghetsalarm og hvordan du søker.


Ganghjelpemidler kan brukes av barn og voksne med en funksjonsnedsettelse som har behov for tilrettelegging ved forflytning innendørs og/eller utendørs. Aktuelle hjelpemidler kan være rullator, prekestol, arbeidsstol m.m.


Har du nedsatt gangfunksjon og behov for manuell- eller elektrisk rullestol finnes det ulike varianter til ditt behov. Behovet blir kartlagt av terapeut i kommunen, som bistår med tilpasning og opplæring.  


Hvis du har utfordringer når det kommer til personlig stell, finnes det hjelpemidler som blant annet kan gi støtte, trygghet og økt selvhjulpenhet.

For eksempel toalettstol, toalettforhøyer, dusjkrakk/stol, stellebord, spyl/tørk toalett (m.m.) kan være aktuelle hygiene hjelpemidler.


Kognisjon er et uttrykk for hjernens evne til å motta og bearbeide informasjon og handle ut fra denne. Det omfatter prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, forestillingsevne, begrepsdanning, språk, bedømming, resonnering og problemløsing.  Har du varig og vesentlig nedsatt kognitiv funksjon på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du få stønad til kognitive hjelpemidler. Eks. elektroniske kalendere, komfyrvakt, trygghetsalarmer og annet varslingsutstyr.


Hvis du eller en av dine nærmeste helt eller delvis mangler tale, kan du søke hjelpemidler fra NAV. Kommunikasjonshjelpemidler kalles ofte for ASK-hjelpemidler (alternativ og supplerende kommunikasjon). Aktuelle hjelpemidler kan være talemaskiner, apper, kommunikasjonsbøker, tematavler, løse symboler, brytere m.m.

Karmøy kommune har en ASK-kontakt som er kommunens bindeledd mellom ASK-brukere og NAV. ASK-kontakten holder til på PPT og hjelper til med vurdering, utprøving og søknad om kommunikasjonshjelpemidler for de som har rett til dette med utgangspunkt i opplæringsloven. Det vil si rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, spesialundervisning i grunnskolen (1.-10. klasse) eller rett til voksenopplæring.

PPT 


Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for deg med nedsatt funksjonsevne for at du skal kunne delta i fysisk aktivitet. For at du skal få innvilget aktivitetshjelpemidler må du ha varig nedsatt funksjonsevne. Du får ikke stønad til hobbyaktiviteter, vanlig sportsutstyr eller konkurranseutstyr. For personer under 26 år kan Nav Hjelpemiddelsentral gi stønad til komplett aktivitetshjelpemiddel i tilfeller hvor du ikke kan benytte deg av ordinært utstyr. Du kan også få stønad til spesialtilpasning av eget ordinært utstyr der det er tilstrekkelig og hensiktsmessig.

Når du er over 26 år og søker om aktivitetshjelpemiddel må du betale en egenandel på ti prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet ( maksimalt 4 000 kroner). Det er ingen egenandel ved spesialtilpasning av ordinært utstyr. Det er heller ingen egenandel ved reparasjon.

Eksempler på aktivitetshjelpemidler:

 • 3-hjulsykler med og uten  motor
 • Sykkelfronter med og uten motor
 • Tandemsykler med og uten motor
 • Hjelpemotor til egen sykkel
 • Piggekjelker
 • Støttehjul
 • Huske
 • sitski
 • m.


Hvis du eller en av dine nærmeste har et syns- eller hørselsproblem du ha rett til hjelpemidler fra NAV. Det er visse kriterier som må oppfylles for å kunne vurdere om du har rett til varig utlån av hjelpemidler som følge av syns- eller hørselsnedsettelsen:

 • Hørsel: Hørselsnedsettelsen må være varig (minst 2 år) og være bekreftet av spesialist/hørselslege eller ved at du allerede har høreapparat.
 • Syn: Synsnedsettelsen må også være varig og vesentlig svekket (minst 2 år) og den må være diagnostisert og dokumentert av øyelege. Alvorlige synsdefekter oppstår gjerne som følge av ulike øyesykdommer. Dette kan være vesentlig redusert skarpsyn på nært hold og på avstand. Det kan også være redusert synsfelt, nedsatt kontrast- og mørkesyn eller sterk grad av lysømfintlighet.

Syn- og hørselkontakter

Karmøy kommune har 2 syn– og hørselskontakter som er kommunens kontaktledd mellom brukere med syn– og hørselstap og NAV Hjelpemiddelsentral.

Syn- og hørselkontaktene gjennomfører første kartlegging og vurderer behov for ulike syns- og hørselshjelpemidler i samarbeid med deg. Dette gjøres som oftest i form av et hjemmebesøk. Du får informasjon om og får demonstrert ulike hjelpemidler som kan være til nytte for deg (de kommunen har tilgjengelig).

Det kan være aktuelt at du henvises til optiker ved Hjelpemiddelsentralen for å få vurdert behovet for svaksynthjelpemidler, eller til en rådgiver på hørselsområdet ved Hjelpemiddelsentralen for utprøving av mer avanserte hørselshjelpemidler.

Syn- og hørselkontaktene bistår deg med henvisninger, søknader og bestilling av hjelpemidler som er aktuelle i henhold til behovet ditt (NAV Hjelpemiddelsentral) og gir nødvendig veiledning og oppfølging når du har fått hjelpemidlene hjem til deg.

Syn- og hørselkontaktene samarbeider med Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS) og PPT hvis du skulle ha behov for opplæring av syns- eller audiopedagog. Det kan være behov for opplæring i bruk av f. eks. lese-TV, data, mobilitet m.v. Når det gjelder hørsel, kan det være behov for tegnspråkopplæring for voksne som er døve/døvblitte, tunghørte, CI-brukere. Det kan også være opplæring i bruk av høreapparat, Tinnitus-informasjon eller familieopplæring i tegn til tale knyttet til døvblitte.

Syn- og hørselkontaktene gir tilbud om bistand til alle over 16 år som innfrir NAVs kriterier ved behov for varig utlån av syns- og hørselshjelpemidler, både hjemmeboende og beboere i institusjon. Hjelpemidler kan fås på varig utlån i hjemmet, under utdanning og i arbeidslivet.

Barn som har behov for hjelpemidler i forhold til syns- eller hørselsnedsettelse ivaretas hovedsakelig av syns- eller audiopedagoger ved PPT. I enkelte saker kan det være aktuelt å samarbeide med syn- og hørselkontaktene.

PPT

Elektroniske søknadsskjema

Karmøy kommune benytter fortrinnsvis elektroniske søknadsskjemaer:

Søknadsskjema fysioterapi/ergoterapi/hjelpemidler (elektronisk)

Papirskjema

Det er også mulig å bruke PDF-skjema som kan skrives ut for utfylling på papir. Dette må sendes inn med ordinær post.

Søknadsskjema fysioterapi/ergoterapi/hjelpemidler (PDF)

Hva kan det søkes om?

 • Hørsel:
  • Varslingshjelpemidler for dør, telefon og brann og lignende
  • Forsterkertelefon
  • Samtaleforsterker
  • Lytteutstyr til TV/radio
  • Henviser til NAV ved behov for faglig bistand, f.eks. utprøving av FM-anlegg
  • Bistand fra KVOS/PPT
  • M.m.
 • Syn:
  • Klokker med tale
  • Diverse luper/Lupelamper
  • Lydbokspiller
  • Belysning
  • Lese-TV
  • Tilskudd til småhjelpemidler, f.eks. husholdningsartikler m.v.
  • Henviser til NAV ved behov for faglig bistand, f.eks. optiker, lese-TV-utprøving
  • Bistand fra KVOS/PPT
  • M.m.

Samarbeidspartnere

 • NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland
 • Kommunalt Hjelpemiddellager
 • Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS)
 • PPT Karmøy
 • Øyepoliklinikken, Haugesund Sykehus
 • Øyeleger Privatsykehuset, Haugesund
 • Øyelege Haugesund Øyelegesenter, Haugesund
 • Høresentralen, Haugesund Sykehus
 • Hørselslege Gard Helsehus
 • Audiograf Gard Helsehus
 • Hørselslege Klinikk Strand
 • Audiograf Klinikk Strand

Aktuelle nettsider

Det er flere nettsider som kan være nyttige for deg med syn– og/eller hørselstap. Her kan du finne informasjon om hva medlemsorganisasjonene har å tilby av f.eks. kurs, lokallag, likemannsarbeid m.v.


Dersom du har behov for tilrettelegginger i boligen din anbefales det bistand fra fysio-ergoterapitjenesten. Det finnes ulike løsninger for tilrettelagt adkomst inn/ut av bolig, fremkommelighet i bolig, omgivelseskontroll.

F.eks. Løfteplattform, rampe, trappeheis, dørautomatikk, terskeleliminatorer, trappeheistilskudd.

Informasjon om bl.a. tilrettelegging av bolig


Hvis du ikke er i stand til å komme deg inn og ut av bilen på egen hånd uten heis eller rampe, eller har sterkt begrenset gangfunksjon, kan du søke om stønad til bil. Man kan også søke om tilpasninger av bil og spesialutstyr til bil (gjelder også privat bil). Bilen en har krav på skal være spesialtilpasset den enkelte brukers behov. Dette gjelder både de som kjører selv og brukere som skal være passasjerer i egen bil.  Se Nav for mer utfyllende informasjon. Kommunal terapeut bistår i disse sakene med å utarbeide funksjonsbeskrivelse.


For å kompensere for nedsatt funksjonsevne finnes det utallige hjelpemidler. Kommunal terapeut kan bistå med kartlegging for å finne frem til nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler.

Eksempler:

 • Løftestoler
 • Varslingshjelpemidler (fall, epilepsi)
 • Trykkavlastende hjelpemidler
 • regulerbare senger/sengebunn, hjertebrett
 • Ståstativ
 • Varmehjelpemidler
 • Tilskudd til småhjelpemidler
 • Takheis og personløftere
 • Arbeidsstol
 • m.m.