Hjelpemidler

Sist oppdatert 12. juni 2019 09:01
Dersom du har redusert funksjonsevne kan du få låne hjelpemidler som bidrar til en lettere hverdag. Det er også andre ting du kan gjøre selv for å få en enklere hverdag.

 

Kortvarig eller varig behov
Hjelpemiddellageret i Karmøy kommune har ansvar for utlån av trygghetsalarmer og for utlån av andre hjelpemidler når behovet er mindre enn 2 år.
NAV hjelpemiddelsentral har ansvar for utlån av hjelpemidler når behovet vurderes som varig. Kommunens hjelpemiddellager kan låne ut i påvente av hjelpemidler fra NAV.

 

Råd og veiledning
Kommunens fysio- og ergoterapitjeneste kan gi råd og veiledning om hjelpemidler og om hvordan du søker – både ved kortvarig behov og i forbindelse med søknad til NAV.
Vurderingen av hvilke hjelpemidler det er hensiktsmessig å søke om blir gjort sammen med bruker.

Fysio- og ergoterapitjenesten

 

Hjelpemidlene

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Les mer om trygghetsalarmen i denne brosjyren

Dersom søknad innvilges kan kommunens hjelpemiddellager gi veiledning og hjelp med montering og bruk.

Vilkår for å få trygghetsalarmtjenester
 • Trygghetsalarmtjenester er, som hovedregel, et velferdstilbud
 • Personer over 18 år som er utrygge på egen helse kan få tildelt trygghetsalarm
 • Personer mellom 18 og 75 år må kunne begrunne hvordan en trygghetsalarm kan dekke behov som ikke en mobiltelefon dekker
 • Trygghetsalarm kan også tildeles i kombinasjon med andre helse- og omsorgstjenester (egen søknad)
 • Trygghetsalarmen skal kun benyttes ved akutt behov for hjelp. Ved livstruende tilstander anbefales det å ringe 113 direkte (eller brann 110 / politi 112)
 • Misbruk av trygghetsalarmen kan føre til at den blir inndratt og tjenesten avsluttes
 • Trygghetsalarmen med tilbehør må erstattes hvis den blir ødelagt med forsett
 • Tjenesten forutsetter en egenandel, samt etablerings-/flyttegebyr (reguleres av kommunestyret i årsbudsjettet)
 • Bruk av nøkkelboks er en forutsetning for å få trygghetsalarm (ekstra nøkkel til bolig må fremskaffes før trygghetsalarm kan installeres)
 • Husnummer må være godt synlig på boligens yttervegg
 • Opplever du endringer i helsetilstanden som kan ha betydning for trygghetsalarmtjenesten? Dersom du kun har trygghetsalarm (ingen pleie- og omsorgstjenester i tillegg), har du selv ansvar for å melde fra om dette til Bestillerkontoret
 • Ved avslutning av tjenesten løper egenandelen helt til trygghetsalarm med tilbehør er levert inn til kommunen


Hvis du eller en av dine nærmeste har et syns- eller hørselsproblem du ha rett til hjelpemidler fra NAV. Det er visse kriterier som må oppfylles for å kunne vurdere om du har rett til varig utlån av hjelpemidler som følge av syns- eller hørselsnedsettelsen:
Hørsel

Hørselsnedsettelsen må være varig (minst 2 år) og være bekreftet av spesialist/hørselslege eller ved at du allerede har høreapparat.

Syn

Synsnedsettelsen må også være varig og vesentlig svekket (minst 2 år) og den må være diagnostisert og dokumentert av øyelege. Alvorlige synsdefekter oppstår gjerne som følge av ulike øyesykdommer. Dette kan være vesentlig redusert skarpsyn på nært hold og på avstand. Det kan også være redusert synsfelt, nedsatt kontrast- og mørkesyn eller sterk grad av lysømfintlighet.

Syn- og hørselkontakter

Karmøy kommune har 2 syn– og hørselskontakter som er kommunens kontaktledd mellom brukere med syn– og hørselstap og NAV Hjelpemiddelsentral.

Syn- og hørselkontaktene gjennomfører første kartlegging og vurderer behov for ulike syns- og hørselshjelpemidler i samarbeid med deg. Dette gjøres som oftest i form av et hjemmebesøk. Du får informasjon om og får demonstrert ulike hjelpemidler som kan være til nytte for deg (de kommunen har tilgjengelig).

Det kan være aktuelt at du henvises til optiker ved Hjelpemiddelsentralen for å få vurdert behovet for svaksynthjelpemidler, eller til en rådgiver på hørselsområdet ved Hjelpemiddelsentralen for utprøving av mer avanserte hørselshjelpemidler.

Syn- og hørselkontaktene bistår deg med henvisninger, søknader og bestilling av hjelpemidler som er aktuelle i henhold til behovet ditt (NAV Hjelpemiddelsentral) og gir nødvendig veiledning og oppfølging når du har fått hjelpemidlene hjem til deg.

Syn- og hørselkontaktene samarbeider med Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS) og PPT hvis du skulle ha behov for opplæring av syns- eller audiopedagog. Det kan være behov for opplæring i bruk av f. eks. lese-TV, data, mobilitet m.v. Når det gjelder hørsel, kan det være behov for tegnspråkopplæring for voksne som er døve/døvblitte, tunghørte, CI-brukere. Det kan også være opplæring i bruk av høreapparat, Tinnitus-informasjon eller familieopplæring i tegn til tale knyttet til døvblitte.

Syn- og hørselkontaktene gir tilbud om bistand til alle over 16 år som innfrir NAVs kriterier ved behov for varig utlån av syns- og hørselshjelpemidler, både hjemmeboende og beboere i institusjon. Hjelpemidler kan fås på varig utlån i hjemmet, under utdanning og i arbeidslivet.

Barn som har behov for hjelpemidler i forhold til syns- eller hørselsnedsettelse ivaretas hovedsakelig av syns- eller audiopedagoger ved PPT. I enkelte saker kan det være aktuelt å samarbeide med syn- og hørselkontaktene.

PPT

Elektroniske søknadsskjema

Karmøy kommune benytter fortrinnsvis elektroniske søknadsskjemaer:

Søknadsskjema fysioterapi/ergoterapi/hjelpemidler (elektronisk)

Papirskjema

Det er også mulig å bruke PDF-skjema som kan skrives ut for utfylling på papir. Dette må sendes inn med ordinær post.

Søknadsskjema fysioterapi/ergoterapi/hjelpemidler (PDF)

Hva kan det søkes om?

Hørsel:
 • Varslingshjelpemidler for dør, telefon og brann og lignende
 • Forsterkertelefon
 • Samtaleforsterker
 • Lytteutstyr til TV/radio
 • Henviser til NAV ved behov for faglig bistand, f.eks. utprøving av FM-anlegg
 • Bistand fra KVOS/PPT
 • M.m.
Syn:
 • Klokker med tale
 • Diverse luper/Lupelamper
 • Lydbokspiller
 • Belysning
 • Lese-TV
 • Tilskudd til småhjelpemidler, f.eks. husholdningsartikler m.v.
 • Henviser til NAV ved behov for faglig bistand, f.eks. optiker, lese-TV-utprøving
 • Bistand fra KVOS/PPT
 • M.m.

Samarbeidspartnere

 • NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland
 • Kommunalt Hjelpemiddellager
 • Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS)
 • PPT Karmøy
 • Øyepoliklinikken, Haugesund Sykehus
 • Øyeleger Privatsykehuset, Haugesund
 • Øyelege Haugesund Øyelegesenter, Haugesund
 • Høresentralen, Haugesund Sykehus
 • Hørselslege Gard Helsehus
 • Audiograf Gard Helsehus
 • Hørselslege Klinikk Strand
 • Audiograf Klinikk Strand

Aktuelle nettsider

Det er flere nettsider som kan være nyttige for deg med syn– og/eller hørselstap. Her kan du finne informasjon om hva medlemsorganisasjonene har å tilby av f.eks. kurs, lokallag, likemannsarbeid m.v.

 • På siden Sansetap får du god informasjon om hvordan det er å leve med nedsatt syn og hørsel.
 • NAVs sider vil du finne informasjon om hvilke rettigheter du har som svaksynt eller hørselshemmet, søknadsskjema og lignende.
 • I tilknytning til muligheten for å søke om tilskudd til småhjelpemidler, henvises det til nettbutikken til Adaptor (syn) og Enklere liv  (syn og hørsel).


 • Rullatorer
 • Manuelle rullestoler
 • Hjelpemidler for dusj, bad og toalett med mer

 Egen søknad om tildeling må sendes Bestillerkontoret.

Motorisert gangtekniske hjelpemidler, som scooter og elektrisk rullestol, må søkes om til NAV.  Legens vurdering av funksjonsevne (se Infoskriv til legene) må vedlegges søknaden.

 

Om lån

 • Alle korttidslån er for en periode på inntil 2 år, men behovet vil bli evaluert etter 3-6 måneder.
 • Du forplikter deg til å ta vare på hjelpemidlene og levere tilbake etter avtale. Bruker har ansvar for renhold og daglig vedlikehold av hjelpemidler.
 • Som hovedregel må du selv hente/levere hjelpemidlene hos hjelpemiddellageret, men i enkelte tilfeller kan du få hjelpe til dette.
 • Hjelpemiddellageret har også ansvar for ut- og innlevering av hjelpemidler fra NAV.
 • Slik prioriterer hjelpemiddellageret (2019)


Vedlikehold

Bruker/låner har ansvar for renhold og daglig vedlikehold av hjelpemidler. Se vedlikeholdsveiledning for de vanligste hjelpemidlene.

Du trenger ikke egen forsikring på hjelpemidler utlånt fra NAV, men du er ansvarlig for forsvarlig bruk og oppbevaring av hjelpemiddelet ( NB! egne regler for høreapparat og bil). Ved skade på hjelpemiddelet vil hjelpemiddelsentralen levere ut et nytt/reparere dersom du ikke har skyld i skaden. Har du selv skyld i skaden vil det vurderes om det er grunnlag for å kreve erstatning fra deg. Du har som hovedregel ansvar for handlinger som begås ved bruk av hjelpemiddelet. Ved skade på andre, eller annens eiendom dekkes dette vanligvis av innboforsikring. Sjekk derfor dette opp mot din forsikring.

Se tips om oppbevaring av utstyr til hjelpemidler

Slik melder du feil
 • Behov for reparasjon av hjelpemidler utlånt av kommunen og av NAV Hjelpemiddelsentralen meldes normalt til Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen på telefon 52 81 01 01.  Reparasjonsoppdraget blir videreformidlet til den rette instans.
 • Akutt reparasjon av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral: Ordningen gjelder alle dager mellom 08-24, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette bruker i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd. Akuttvakten vil vurdere og avtale hvilke tiltak som skal iverksettes ut ifra situasjonsbeskrivelse. I slike tilfeller er målet at bruker skal bli hjulpet eller man finner en løsning innen 24 timer.
  • Akuttelefon dag:  407 02 811 (kl. 10–14)
  • Akuttelefon kveld:  992 28 677 (kl. 08–24, bortsett fra telefontid hverdager 10–14)
 • Slik bidrar du til at vi kan hjelpe deg snarest mulig: Bruksanvisning for melding av feil på hjelpemidler
Forventet reparasjonstid

NAV Hjelpemiddelsentral har som mål å utføre 80 % av alle service- og reparasjonsoppdrag innen 7 kalenderdager fra oppdraget er registrert. I tilfeller der det eksempelvis ikke passer for bruker, kan det avtales at oppdraget skal utføres utenom fastsatte tider etter avtale med bruker.


I utgangspunktet kan du ta med deg hjelpemidlene dine på ferier og kortere opphold i EØS-land, men ta gjerne kontakt med hjelpemiddelsentralen i forkant slik at dette blir registrert, i tilfelle noe skulle skje med hjelpemiddelet under reise. Hjelpemidler som ønskes tatt med til land utenfor EØS skal søkes Hjelpemiddelsentralen om.

 • Elektrisk rullestol på fly: De fleste flyselskap aksepterer elektriske rullestoler som bagasje, men sjekk dette opp med flyselskapet i forkant. Alle el.rullestoler utlevert etter år 2000 skal ha batterier som er godkjent for transport i fly. I noen tilfeller krever flyselskapet dokumentasjon på dette. Har du behov for dokumentasjon tar du kontakt med hjelpemiddelsentralen.
 • Skade på hjelpemiddelet ved flyreise: Sjekk hjelpemiddelet for eventuelle transportskader umiddelbart etter uthenting. Dersom det er noen skader må dette meldes omgående til flyselskapet. Du vil da få et referansenummer og kontaktinformasjon som sendes til hjelpemiddelsentralen.
 • Lading i utlandet: Ladere som leveres sammen med utstyret skal kun brukes i stikkontakt med nettspenning 220 V (vanlig nettspenning i Norge). Reiser du til et land med en annen nettspenning, må du enten ha en omformer eller kjøpe/låne en lader tilpasset nettspenningen i det aktuelle landet. Dette må du skaffe selv. Stikkontakter i utlandet kan være ulike de i Norge, da kan du trenge en adapter for at laderen skal passe. Dette kan kjøpes i de fleste elektrobutikker.


Bestillerkontoret for helse- og omsorgstjenester behandler søknader om hjelpemidler og trygghetsalarm.

Hjelpemiddellageret gir råd, veiledning og praktisk hjelp.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjelpemidler og/eller trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt

Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger før vedtak fattes.

Det er viktig at du legger med nødvendig dokumentasjon sammen med søknaden:

 • Hørsel: Bekreftelse på hørselsnedsettelse fra spesialist/hørselslege hvis du ikke bruker høreapparat. Bruker du høreapparat er det god nok bekreftelse.
 • Syn: Nyeste øyelegerapport fra øyelege (ikke eldre enn 2 år) som dokumenterer diagnose, grad av skarpsyn og evt. grad av lysømfintlighet. Nyeste brilleseddel (ikke eldre enn 2 år)

Søknaden utredes ved bestillerkontoret før den kommer til fysio- og ergoterapitjenesten for videre behandling.

Søknadene vurderes etter en prioriteringsliste.

Karmøy kommune benytter fortrinnsvis elektroniske søknadsskjemaer: 

Det er også mulig å bruke PDF-skjema som kan skrives ut for utfylling på papir. Dette må sendes inn med ordinær post. 


Egenandelen for tjenestene følger egenbetalingssatser som er vedtatt i kommunens årsbudsjett.

Satser for egenbetaling