Skolehelsetjenesten

Om skolehelsetjenesten

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis. Skolehelsetjenesten finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Elever som trenger det blir fulgt opp, eventuelt henvist til andre fagpersoner (fysio- og ergoterapeut, PP-tjenesten, veiledningssentret og fastlege), eller spesialisthelsetjenesten i samråd med foresatte. Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeide på skolen. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Som ledd i det helsefremmende og forebyggende arbeidet, har tjenesten en særlig mulighet til å oppdage psykiske plager eller lidelser, og begynnende skjevutvikling hos barn og ungdom i følgende sammenhenger:

  • Skolestartundersøkelsen i 1. klasse
  • Helsesamtale i 8. klasse
  • Ved veiing og måling i 3. og 8. klasse
  • Ved vaksinering
  • Helseopplysning og undervisning
  • Ved andre målrettede undersøkelser
  • Gjennom samarbeid med skolen og andre aktuelle instanser

Helsestasjon for ungdom i Karmøy (HFU)

Link til tjenestebeskrivelse

Nyttige nettsteder