Fysioterapi og ergoterapi

Fysio- og ergoterapitjenesten har som hovedoppgave å bistå barn og voksne med nedsatt funksjon til å oppleve mest mulig mestring og fungering i hverdagen. Fokuset rettes også på forebygging. Tjenesten kan bidra med trening, veiledning, tilrettelegging og hjelpemidler.

Barn i Karmøy kommune kan få tilbud om vurdering av ergoterapeut og fysioterapeut. Hvis du er bekymret for den motoriske utviklingen til ditt barn kan du sende henvisning til bestillerkontoret. Kommunens fysio- og ergoterapitjeneste vil deretter ta kontakt for å bistå med en kartlegging av barnets ressurser og potensial. Målet er å finne frem til hensiktsmessige tiltak sammen med barnet og foresatte.

Barn kan søke om: vurdering av fysioterapeut, vurdering av ergoterapeut og bistand ved søknad om hjelpemidler.

Aktuelle tiltak kan være: trening, veiledning og kompensering med hjelpemidler

Egeninnsats: For å kunne oppnå barnets motoriske potensial er det nødvendig med betydelig egeninnsats fra barnet, foreldre, samt skole og barnehage.

Tiltak gis der barnet er: Barnet skal hovedsakelig få tilbud på de arenaene der barnet oppholder seg – hjemme, barnehage, skole eller i avlastningsbolig.

Tverrfaglig samarbeid: Fysio- og ergoterapitjenesten samarbeider med barnehage og skolepersonell, PPT, sykehus, rehabiliteringstjenesten og kompetansesenter.

Vurdering og testing: Når fysio- og ergoterapitjenesten vurderer barnet ditt da tas det stilling til om motoriske utfordringer kan løses ved hjelp av trening, midlertidig kompenseres med hjelpemidler mens treningen foregår, eller varig kompenseres med hjelpemidler.

 • Barn under barnehagealder: terapeuter kommer hjem og tar en observasjonstest (Aims, Bayleys). Fysioterapeut foretar 4 månederskontroll på helsestasjonene.
 • Barn i barnehage- og skolealder: Når barnet er i barnehage- eller skolealder blir det invitert til å komme til fysio- og ergoterapitjenesten til å gjennomgå en motorisk test. Unntaksvis kan testene tas i barnehagen.

I tillegg kan det være aktuelt å gjennomføre finmotorisk-vurdering, munnmotorisk-vurdering, vurdering av utførelsen av dagligdagse gjøremål, kartlegging av hjelpemiddelbehov, vurdering av behov for hydroterapibehandling. Disse testene gjennomføres i hjemmet, på skole eller i barnehage, eller andre steder der det er naturlig.

Syn og hørsel: Utfordringer med syn og hørsel blir som oftest fulgt opp av PPT.

Tiltak: På grunnlag av vurderingen blir det gjort en anbefaling om tiltak. Dette kan være:

 • Veiledning av fysioterapeut til foreldre og eller barnehage- og skolepersonal
 • Veiledning av ergoterapeut til foreldre og eller barnehage- og skolepersonal
 • Trening med ergoterapeut hjemme og eller i skole/barnehage
 • Intensiv trening med fysio- og/eller ergoterapeut i barnehage (2-3 ganger i uken i 4 uker, avhengig av vurderingen)
 • Hydroterapi med fysioterapeut i Karmøyhallen
 • Hjelp til å vurdere, velge, søke og tilpasse tekniske hjelpemidler (epilepsialarm, barnevogn, barnestol, bilsete, rullestol m.m.)
 • Munnmotorisk trening i barnehage/skole, med veiledning av personalet
 • Boligtilpasning for barn med omfattende behov
 • Bistand i forbindelse med søknad på trygdebil klasse 1 eller 2
 • Koordinatorfunksjon i forbindelse med individuell plan blir etter vedtak fra bestillerkontoret i Karmøy kommune ivaretatt av både ergo- og fysioterapeuter
 • Forebygging: 4-årskontroller i barnehager, samt igangsetting av motorisk stimuleringsprosjekter i barnehager.
 • Veiledning av foreldre til barn med overvektsproblematikk, samt trening med barn under 6 år med overvektsproblematikk.

Kontakt barnteamet

Hvis du har spørsmål eller er i tvil om fremgangsmåte kan du ta kontakt med avdelingsleder barn, telefon sentralbord: 52 81 01 01 eller med bestillerkontoretBarnteamet har kontorer i Oasen Storsenter på Norheim. Adresse: Austbøvegen 16, Karmsund. Kart


Voksne med funksjonsfall kan ha behov for oppfølging fra fysio- og ergoterapitjenesten. Søknad sendes til bestillerkontoret for helse og omsorgstjenester i Karmøy kommune. (Ved langtidsplass på sykehjem er det personalet på sykehjemmet som sender søknaden). Når søknad er mottatt blir det gjort en vurdering av dine ressurser og ditt potensiale som utgangspunkt for eventuell igangsettelse av tiltak. Det vil bli stilt krav til egeninnsats og motivasjon hos den som søker oppfølging. Oppfølging kan skje i forbindelse med korttidsopphold på sykehjem eller i hjemmet, hvis en ikke har mulighet for å komme seg til et fysikalsk institutt.

Opptrening

Fysio- og ergoterapitjenesten følger opp de som har behov for opptrening etter funksjonsfall, etter gjeldende prioriteringsliste. Opptreningen skjer i samarbeid med personale på sykehjem/hjemmetjeneste. De som kan nyttiggjøre seg oppfølging på fysikalsk institutt blir overført dit. Det finnes flere fysikalske institutt, spredt ut over hele kommunen.

Innsatsteam

Hvis du skal hjem til egen bolig etter et omfattende funksjonsfall som krever tverrfaglig oppfølging, kan Innsatsteamet være aktuelt. Innsatsteam er et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og rehabiliteringskontakt i hjemmesykepleien som kan bistå deg i overgangen fra institusjon til eget hjem. Teamet gjør en helhetlig vurdering av din funksjon og boligsituasjon. Hvis du vurderes til å oppfylle kriteriene for Innsatsteam etter en kartleggingsuke, igangsettes en intensiv rehabiliteringsperiode på 4 uker. Opptreningen tar utgangspunkt i dine mål som evalueres fortløpende.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en omsorgstjeneste med målrettet trening i en tidsavgrenset periode. Det tas utgangspunkt i dine egne forutsetninger og ønskede mål, slik at du blir i stand til selv å klare hverdagens gjøremål. En fysioterapeut og en ergoterapeut bidrar til tverrfaglighet i arbeidet. I samarbeid med de ansatte i hjemmetjenesten vurderer terapeutene funksjonsnivået ditt og utreder hva som trengs av trening, tilrettelegging og hjelpemidler.

Veiledning

Fysio- og ergoterapitjenesten kan bistå med veiledning hos personer som har behov for igangsetting av tiltak for å vedlikeholde funksjon og forebygge komplikasjoner. Veiledning kan være aktuelt ved avslutning av et opptreningsforløp, eller for personer som har behov for igangsetting av tiltak for å hindre videre funksjonsfall. Aktuelle samarbeidspartnere ved veiledning kan for eksempel være personale på sykehjem, hjemmetjeneste og pårørende.


Søknader om fysio- og ergoterapitjenester rettes til bestillerkontoret for omsorgstjenester.

Bestillerkontoret


Søknadsskjema

Karmøy kommune benytter fortrinnsvis elektroniske søknadsskjema:

Søknadsskjema (elektronisk)

Det er også mulig å skrive ut søknadsskjema på papir og sende inn med ordinær post:

Søknadsskjema (PDF)


Prioritering

I prioriteringslistene kan du lese mer om målgrupper for fysio- og ergoterapi, forventede tilbud og ventetid:

Prioriteringslisten – Voksne   Prioriteringsliste – Barn

Link til tjenestebeskrivelse – ergoterapi

Link til tjenestebeskrivelse – fysioterapi


Friskliv og Mestring Karmøy kommune hjelper og støtter personer som ønsker å endre sine levevaner, og har som hensikt å fremme helse og forebygge sykdom. Tilbudet er spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller allerede har en diagnose. Frisklivstilbudet inneholder gruppetilbud innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Alle tilbudene starter med en individuell helsesamtale.

Friskliv og mestring


Er du funksjonshemmet, eller har du vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode. Fysio- og ergoterapitjenesten vil hjelpe deg med å søke om varige hjelpemidler fra NAV.

Hjelpemidler


Kommunen har også driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter. Dette gir lavere egenandel for pasienten som går til disse. Oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med Karmøy kommune:

Det er en rekke fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Her får du er en oversikt.

Driftsavtalen innebærer blant annet at egenandel for behandling hos disse fysioterapeutene følger Navs satser. Refusjonsberettigede pasienter (avhenger av diagnose) vil også få refusjon for behandling her.

Fysioterapeuter som kun har delvis driftstilskudd (avtale) plikter å opplyse pasienten om hvorvidt behandlingen vil kunne bli dekket av NAVs refusjonsordninger eller ikke.

Område Navn Adressse Telefon
Norheim Maria Tørresdal Norheim Fysikalske Institutt,
Oasen Storsenter,
Austbøvegen 16, 5542 Karmsund
52 83 15 05  
Norheim Charlotte L. Endresen Norheim Fysikalske Institutt,
Oasen Storsenter,
Austbøvegen 16, 5542 Karmsund
52 83 15 05  
Norheim Pål Eide Vormedalsvegen 46
5542, Karmsund
52 83 24 83
Norheim Stian Larssen Puls fysio og manuellterapi, Austbøvegen 16, 5542 Karmsund 977 20 522 videreutdanning i manuellterapi
Avaldsnes Tore Jensen Avaldsnes Fysioterapi,
Kong Augvaldsveg 6, 4262 Avaldsnes
52 84 35 35 videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi
Avaldsnes Målfrid Båsen Avaldsnes Fysioterapi,
Kong Augvaldsveg 6, 4262 Avaldsnes
52 84 35 35  
Avaldsnes Susanne Ahlqvist Avaldsnes Fysioterapi,
Kong Augvaldsveg 6, 4262 Avaldsnes
52 84 35 35  
Kopervik Karl Innvær Nyborg Fysioterapi,
Hovedgaten 35, 4250 Kopervik
410 41 690  
Kopervik Ole Rødeseike Nyborg Fysioterapi,
Hovedgaten 35, 4250 Kopervik
410 41 690  
Kopervik May Linn Meyer Nyborg Fysioterapi,
Hovedgaten 35, 4250 Kopervik
410 416 90  
Vea Pål Ripnes Helsehuset Vea, Austre Veaveg 1, 4276 Veavågen 992 35 371
Vea Kristian Nes Helsehuset Vea, Austre Veaveg 1, 4276 Veavågen 911 46 086
Vea Solfrid A. Dahle
Austre Veaveg 1
4276 Veavågen
408 45 972
Vea Silje Kristin Andreassen
Austre Veaveg 1
4276 Veavågen
e-post: post@helsehusetvea.no
471 38 330
Åkrehamn Linda Olsnes Karmøy Fysikalske Institutt,
Klæhaugvegen 11, 4270 Åkrehamn
52 81 57 55
Skudeneshavn Ann Chr. Höppner Helsebanken, Havnafjellet 1, 4280 Skudeneshavn 52 82 90 95
Skudeneshavn Morten V. Ekornsæter Helsebanken, Havnafjellet 1, 4280 Skudeneshavn 52 82 90 95
Skudeneshavn Marianne Fjeldheim Helsebanken, Havnafjellet 1, 4280 Skudeneshavn 52 82 90 95
Skudeneshavn Sten J. Ånensen Helsebanken, Havnafjellet 1, 4280 Skudeneshavn 52 82 90 95
Hjemmefysio Anita Guthormsen I kommunens søre del 92 05 36 08

Kommunen har etablert et samarbeidsutvalg for fysioterapeuter med driftsavtale.

I utvalget sitter:

 • Charlotte Endresen
 • Stian Larssen
 • Aslaug Irene Skjold
 • Anita Rojas
 • Loes Bakema