Fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege. Fastlegen har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen.
 

Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.

Det er frivillig å delta i ordningen, og du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

I tillegg til fastlegeordningen og legevakten har kommunen også ansvar for legetjenester knyttet til en rekke andre offentlige tilbud (institusjoner, helsestasjoner mm).

Link til tjenestebeskrivelseHvem har rett til fastlege?

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med D-nummer har likevel denne retten:

  • Asylsøkere med D-nummer, og deres familie
  • NATO-personell med D-nummer, og deres familie

D-nummer er et ID-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Andre personer med D-nummer har ikke krav på fastlege, men derimot nødvendig helsehjelp. Kommunene er ansvarlige for å tilby slik hjelp.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år. Denne muligheten gjelder i 6 måneder fra registrert flytting i folkeregisteret.

Er du i tvil om du har rett til fastlege, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.

Les mer på Helsedirektoratets nettside og tjenestebeskrivelse fra Nasjonal tjenestekatalog.

Plan for legetjenesten

Mål for helhetlig utvikling av legetjenesten i Karmøy er vedtatt av kommunestyret i en egen plan.

Plan for legetjenesten 2018-2024