Fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege. Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen.

Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.

Det er frivillig å delta i ordningen, og du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Oversikt over fastlegene i kommunen

 

I tillegg til fastlegeordningen og legevakten har kommunen også ansvar for legetjenester knyttet til en rekke andre offentlige tilbud (institusjoner, helsestasjoner mm).

 

Informasjon fra Nasjonal tjenestekatalog