SLT – Rus og kriminalitetsforebygging

SLT er et samarbeid mellom politi og kommune innen området rus- og kriminalitetsforebygging.

SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Den inkluderer også andre viktig deler av samfunnet: næringsliv, frivillige organisasjoner og trygge lokalsamfunn.

Et satsingsområde i Karmøy kommune er å trygge overgang mellom barne- og ungdomsskole ved å arrangere leir. Denne arrangeres i samarbeid med bl.a. skole, helsesøstre, barnevern, PPT, politiet og frivillige lag og foreninger.

Kommunen og politiet har formalisert SLT-samarbeidet gjennom politirådet og en arbeidsgruppe.

Ta gjerne kontakt med SLT-koordinator eller lokalt politi for mer informasjon.