Fagplaner, temaplaner og retningslinjer som berører Helse og omsorg

Alkoholpolitiske retningslinjer

Reviderte alkoholpolitiske retningslinjer 2023 – 2024

Folkehelse, handlingsplan

Handlingsplanen for 2021-23 inneholder konkrete tiltak og innsatsområder for folkehelsearbeidet i Karmøy kommune.

Frivillighetsplanen

Karmøy har en frivillig sektor som er sammensatt av mange ulike organisasjoner, ressurser, kompeatnse og interesser. Frivillig sektor står…

Habilitering og rehabilitering

Samfunnsutvikling og demografi stiller økte og nye krav til kommunens helse- og omsorgstjenester. Flere med funksjonsnedsettelser lever i egen bolig. Det har skjedd, og skjer fortsatt, en rivende utvikling innen hjelpemidler og velferdsteknologi……

Helse- og omsorgsplan

Planen skal gi retning for strategiske valg innen omfang/behov og kvalitet for heldøgnsomsorg og ulike boformer til brukere over 18 år…..

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Et viktig element for at kommunen skal vie oppmerksomhet mot positive og negative faktorer i samfunnet er kunnskap og oversikt over helsetilstanden i befolkningen…..

Legetjenestene

Legetjenestene kan deles inn i fastlege/legevakt, andre kommunale legeoppgaver og samfunnsmedisinske legeoppgaver. I Karmøy har det de siste årene vært en positiv utvikling…..

Leve hele livet

Flesteparten av de eldre lever gode liv. De former sin egen hverdag, er aktive og deltar i sosiale fellesskap. I tillegg får de gode helse- og omsorgstjenester når det trengs. Eldre bidrar med sine ressurser i jobb, i fritid,….

Psykisk helse og rus

Denne omhandler psykisk helse- og
rusarbeid for personer over 18 år. Personer som har psykisk lidelse og/ eller rusavhengighet er hovedmålgruppen for denne planen…..

Pårørendestrategi

Strategien gjelder alle pårørende som får kommunale helse- og omsorgstjenester i Karmøy kommune.
Formålet med strategien er å bidra til at systematisk samarbeid med pårørende skal være en integrert og naturlig del av all tjenesteytingen.

Smittevernplan

Smittevernlegen er lokal helsemyndighet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer og ellers medisinskfaglige rådgiver for kommunen…

Velferdsteknologi – strategi

Mennesker til alle tider har tatt i bruk ny teknologi for å gjøre livet enklere. Når teknologien løser oppgaver vi før brukte mye tid på.

Vold i nære relasjoner

Mennesker til alle tider har tatt i bruk ny teknologi for å gjøre livet enklere. Når teknologien løser oppgaver vi før brukte mye tid på,….