Er du pårørende?

På denne siden finner du informasjon for pårørende i Karmøy kommune. Helsedirektoratets pårørendeveileder er retningsgivende for kommunens arbeid.

Mange pårørende utøver betydelige ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste, og er en viktig omsorgsaktør ved siden av kommunen.

Karmøy kommune ønsker å støtte opp om dette arbeidet. Vi vet at det å støtte sine egne er noe de fleste ønsker, og strekker seg langt for å gjøre, men vi vet også at dette kan være en tøff utfordring. Særlig kan det være tøft dersom omsorgen streker seg over lang tid, og utfordringene er store.

Å være pårørende betyr å være nær en person som er syk eller har andre livsutfordringer.

Det kan være situasjoner preget av store følelsesmessige belastninger og kan by på praktiske utfordringer.

Pårørendesenteret.no er også et nyttig nettsted for deg som er pårørende. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 

Dette kan du få hjelp til

 • Få informasjon, veiledning og støtte. Informasjon gis ut fra hva pasienten/brukeren tillater, men du kan alltid få informasjon i forhold til egne behov.
 • Å være en støttespiller for pasient/bruker og ansatte. Vi ønsker å anerkjenne din kunnskap om pasienten/brukeren, og at du kan dele av din kunnskap og erfaring til ansatte i tjenesten. Vi ønsker å spille på lag med deg og pasienten/brukeren, slik at vi kan yte best mulig hjelp både til pasient og pårørende.
 • Få informasjon om hvilken hjelp pasienten/brukeren kan få og ha nytte av. Dette inkluderer mulighet for avlastning og individuell plan.
 • Å få forståelse og anerkjennelse for den jobben du gjør.
 • Få opplæring/veiledning i din omsorg for pasienten/brukeren.
 • Få informasjon om møteplasser, grupper og kurs du kan benytte deg av.
 • Få dekket ditt behov for nødvendig avlastning, enten i hjemmet eller ved dagavdeling eller institusjon.
 • Være involvert dersom pasient/bruker mangler samtykkekompetanse.

Opplæring og veiledning som pårørendestøtte er tjenester til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 

Opplæring og veiledning skal være målrettet og ta utgangspunkt i behov hos omsorgsyteren. Det kan være knyttet til sykdom og/eller funksjonshemning, eller relatert til omsorgsarbeidet. Stresshåndtering og opplæring i forhold til forflytning er eksempler på aktuelle tema.

Formålet med tjenesten er å sette pårørende som er omsorgsyter i bedre stand til å ivareta den omsorgstrengende på en forsvarlig måte, og bidra til at pårørende blir i bedre stand til å håndtere omsorgsoppgavene og ivareta egen helse.

Link til tjenestebeskrivelse

Ressurser i Karmøy kommune som kan hjelpe deg

 • Helsepersonell som er direkte involvert i bruker/pasient. Spør gjerne etter brukerteam/brukerteamansvarlig.
 • Ressurssykepleier er en ressurs innen lindrende behandling i kommunen, og har økt kompetanse innen kreftbehandling og omsorg ved livets slutt.
 • Koordinerende enhet for helse- og omsorgstjenester. Kan veilede deg ift hvilken hjelp en kan få og tilbud om avlastning.
 • Kreftkoordinator i kommunen er et tilbud til deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende. Kreftkoordinator kan være en viktig støtte for pårørende.
 • Fastlegen får epikriser fra helseforetaket, og har oversikt over behandlingen til pasient/bruker. Du kan også snakke med din egen fastlege om dine bekymringer.
 • Friskliv og mestring. Hovedsakelig kurs med fokus på egne helseutfordringer, og hvordan du kan ta vare på seg selv.
 • Rask psykisk helsehjelp. Personer over 18 år med behov for korttidsbehandling for nylig oppstått angst, depresjon av mild til moderat grad eller stress og belastningsplager kan ta kontakt med tjenesten rask psykisk helsehjelp på telefon 52 81 16 30.
 • Hukommelsesteamet bistår med kartlegging av mulig begynnende demens, og kan gi råd og veiledning til enkeltpersoner og pårørende.

Barn som pårørende

Dersom du har omsorgsansvar for et eller flere barn som er pårørende i Karmøy kommune, kan du få hjelp til å bli bedre på å ivareta barnet ditt.

Barn som pårørende vil si barn under 18 år av bruker/pasient med psykiske helseutfordringer, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade. Begrepet skal forstås uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. Barn som pårørende omfatter egne barn, stebarn og fosterbarn. Barn kan også være pårørende av søsken som mottar helse- og omsorgstjenester. Det å ha en søster eller bror med alvorlig eller kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne, psykiske utforinger eller rusmiddelproblemer vil virke inn på hverdagslivet til søsken på ulike måter. Barn som pårørende kan ha ulike behov for informasjon, oppfølging og støttetiltak.

Det er viktig at små barn blir godt ivaretatt av trygge voksne de omgås med daglig og når kriser oppstår. Det er du som omsorgsperson som kjenner barnet ditt, og det er helst deg barnet ditt vil ha omsorg og informasjon fra. Informasjonen skal tilpasses barnets alder og modenhet.

Det å ivareta barn som pårørende kommer ofte i tillegg til andre utfordringer. Du er gjerne syk selv, eller nærmeste pårørende til en som er syk. Som pårørende har du også dine egne bekymringer og din egen helse å ivareta. Samtidig skal du ivareta og skape trygghet for barnet. Du lurer gjerne på hvor mye du skal si, hvordan du skal ordlegge deg, hva du skal planlegge for, hvordan skal du få til dette osv.

Helsepersonell den syke møter har plikt til å hjelpe deg, og skal være oppmerksom på hvilket behov du og barnet har.

Karmøy kommune arrangerer årlig fagdag i september for helse- og undervisningspersonell om hvordan ivareta barn som pårørende. Fagdagen har litt ulik innfallsvinkel fra år til år. Pårørende har også anledning til å melde seg på fagdagen.

Nettressurser, andre som kan hjelpe og e-læring

Et utvalg av nasjonale pårørendesider

E-læring

Litteratur innen pårørendefaget

 • Pårørendesenteret i Oslo: Nær. En mestringsbok for pårørende. Kan bestilles på: post@piosenteret.no. Boken koster kr 50 + porto.
 •  Kari Bøchmann og Alice Kjellevold: 
  Pårørende i helse- og omsorgstjenesten. En klinisk og juridisk innføring. Fagbokforlaget 2015.
 • Oversikt over artikler om pårørendeforskning.

Filmer for pårørende

Pårørendes rettigheter

Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. På nettstedet Helsenorge.no finner du nyttig informasjon om pårørendes rettigheter.