Sykehjem

Sist oppdatert 17. september 2020 10:10

Karmøy kommune har for tiden 6 sykehjem. Disse er geografisk spredt, og det er stor variasjon i antall og type sykehjemsplasser. Sykehjemmene har egne nettsider. Karmøy kommune har også avtale om kjøp av 5 plasser ved Bokn sjukestove i Bokn kommune.

Koronasituasjonen

Det er innført retningslinjene for besøk i kommunens sykehjem. Det legges også tilrette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta videobesøk.


Sykehjemmene har ulike oppholdstyper, og det er ulike regler for disse:

Pasienter som har fått innvilget opphold på sykehjem skal få nødvendig helsehjelp og praktisk bistand. Dette innebærer blant annet:

 • kosthold
 • medisiner/medisinsk forbruksmateriell
 • legetilsyn av sykehjemslege og tannhelsetjeneste fra fylkeskommunal tannklinikk*
 • ergo- og fysioterapi i tråd med evt. individuelt vedtak fra bestillerkontoret
 • sosiale aktiviteter

* Ved korttidsplass beholder du fastlegen og din faste tannlege.

Oversikt over sykehjemsleger med mer i Karmøy kommune.

Ved planlagte undersøkelser, tannlegebesøk eller lignende er det ønskelig at pårørende kan følge når det er behov for dette. Ansatte ved sykehjemmet er behjelpelig med å bestille transport. 


Ledelsen ved kommunens sykehjem består av virksomhetsleder og avdelingsledere. I tillegg består personalgruppene av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og assistenter. I perioder har vi også studenter, lærlinger og elever som har praksis hos oss.

For å kunne gi et godt tilrettelagt tilbud til pasientene er det viktig med et godt samarbeid med pårørende. Alle pasienter på langtidsavdelingene får tildelt primærkontakter. Ta gjerne kontakt med primærkontakten eller avdelingsleder dersom du har innspill eller spørsmål. Spørsmål kan også rettes til øvrig personale.

Alle ansatte i kommunens helse og omsorgstjenester skal møte deg på en måte som bygger opp om kommunens tre grunnverdier:

 • Respekt – gi tillit og handlingsrom, gå foran og være dedikert – vise respekt i samhandling med og holdning overfor andre, men også bli respektert
 • Ansvar – vise tillit, likeverd og toleranse – være åpne og lytte til andre
 • Kvalitet – utvikle og forbedre tjenestene, riktig kompetanse på rett plass, individuell behandling/tilpassede løsninger –  følge nasjonale yrkesetiske retningslinjer

Brukerundersøkelse

I 2020 ble det gjennomført en bruker- og pårørendeundersøkelse knyttet til kommunens langtidsplasser. Denne er et viktig grunnlag for forbedringsarbeid generelt for tjenesten og for det enkelte sykehjem.


Primærkontakt

Det er tilknyttet en primærkontakt til hver enkelt pasient. Disse er kontaktpersoner for pasient og pårørende, og kan tas kontakt med dersom det er behov. Ellers er pasienter og pårørende velkommen til å ta kontakt med personalet når dere måtte ønske.

Pasienten velger selv hvem som sykehjemmet skal forholde seg til som nærmeste pårørende. Det er denne sykehjemmet kontakter for å formidle informasjon eller dersom noe skulle oppstå. Det kan også være lurt å vurdere behovet for å lage en fremtidsfullmakt hvor pasienten bestemmer at noen han/hun stoler på, skal ta vare på sine interesser den dagen han/hun evt. ikke vil klare det selv.


Pårørendemøter

Sykehjemmene skal arrangere pårørendemøter minimum en gang pr år. Alle sykehjem har også en valgt brukerrepresentant og vararepresentant i brukerrådet som er opprettet for sykehjem med langtidsplasser og bofellesskap for eldre. Det er virksomhetsleder som har ansvar for gjennomføringen av valget, og representantene velges for 2 år. I brukerrådet er det også to ansattrepresentanter. 

Generelle forbedringsforslag knyttet til kommunens sykehjem kan tas opp med aktuell brukerrepresentant eller sendes inn elektronisk i følgende skjema:

Forbedringsforslag - sykehjem

I dette skjemaet kan du melde inn forbedringsforslag knyttet kommunens sykehjem. Forslaget vil bli videresendt til brukerrepresentant og virksomhetsleder for det aktuelle sykehjem.

Brukerrådet

Brukerrådet har en rådgivende funksjon og skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet, innhold og utvikling. Saker som brukerrådet behandler skal være av generell art, dvs. at saker knyttet til enkeltpersoner ikke skal behandles i dette. Brukerrådet skal involveres i prosesser knyttet til strategi, planleggings- og utviklingsarbeid som vedrører kvaliteten på tjenestene.

Brukerrådet kan kontakte og/eller sende informasjon til kommunens folkevalgte, og invitere folkevalgte/representant fra rådmannen til møte ved behov. Brukerrådet kan ta opp og gi uttalelser og råd i saker som vedrører innholdet og kvalitet på institusjonens tjenester. Pasienter og pårørende kan ta kontakt med brukerrepresentanten:

Åkra bu- og behandlingsheim:

Fredheim bufellesskap:

 • Representant: Anne Brit Helle Jakobsen, tlf: 971 73 148, e-post: Anneb40@hotmail.com
 • Vararepresentant: Anne Laila O. Jenssen.

Vea sykehjem:

Kopervik bu- og behandlingsheim og Bygnestunet:

Løftentunet:

Storesund bu- og behandlingsheim:


Måltidstidspunktene er veiledende og kan variere noe fra dag til dag. Det forekommer både avdelingsvis og individuell tilpassing.

Hverdager:

 • Frokost mellom kl. 08.00 og 10.00
 • Lunsj fra ca. kl. 12.00
 • Middag fra ca. 15.30
 • Kveldsmat ca. kl. 19.00-20.00
 • Senkvelds ca. kl. 21.00

Helg:

 • Frokost mellom kl. 08.00 og 10.00
 • Middag ca. kl. 12.30
 • Kaffemåltid ca. kl. 15.30
 • Kveldsmat ca. kl. 18.00-19.00
 • Senkvelds ca. kl. 20.00

 

Ernæring og matproduksjon

Såkalt tørrmat tilberedes i avdelingene og middagene lages i kommunens produksjonskjøkken, som er lokalisert tre steder: Storesund bu- og behandlingsheim, Kopervik bu- og behandlingsheim og Åkra bu- og behandlingsheim.

Karmøy kommunes kjøkkendrift har følgende overordnede mål:


Serviceinnstilte ansatte:

 • Være bevisste på at vi er ansatt for å gi brukerne best mulig kvalitetsmat og god måltidsopplevelse
 • Være serviceinnstilt i forhold til ansatte i avdelingene

Trygg mat:

 • Maten skal produseres slik at den ikke fører til matforgiftning eller matinfeksjoner
 • Innholdet i maten skal være kjent slik at allergikere kan være trygge.
 • Spesialkoster skal produseres til de som har behov for det.

Ernæringsmessig rett mat:

 • Næringsinnholdet i maten skal være kjent og sammensatt i forhold til nasjonale retningslinjer

Nok mat – god mat:

 • Porsjonsstørrelsen skal tilpasses den aktuelle brukergruppen
 • Maten skal være velsmakende og pent anrettet.


I en normalsituasjon er besøkende velkommen til sykehjemmene når som helst. Det er likevel ønskelig at det tas hensyn til tider ved morgenstell/kveldsstell og måltider. Alle besøkende oppfordres til å gjøre seg kjent med avdelingens rutiner. 


Fellesrom – kjøkkenavdelinger/spiserom

Pasienter og pårørende kan bruke kjøkken/spiserom  ved besøk, med unntak av når det er felles måltider for pasientene.

Av hygieniske grunner oppfordrer vi pårørende til å be ansatte om hjelp dersom det er behov for å hente utstyr, mat eller drikke fra kjøkkenet.


Fellesrom – stuer

Stuene kan i utgangspunktet brukes av alle. Det kan av og til være omstendigheter som gjør at besøkende blir bedt om å bruke pasientens rom. Det vil da bli gitt informasjon fra ansatte om dette.


Møbler

Møblering av det enkelte rom må ta hensyn til hvilke hjelpemidler pasienten har som er nødvendig for å gi god pleie og stell. Det må også tas hensyn til hygiene, renhold og forflytning.


Fast møblering:

 • Kommunen er ansvarlig for nødvendig møblering.
 • Alle rom er møblert med seng, nattbord og garderobeskap. I tillegg har rommene et lite bord og en tilhørende hvilestol.
 • Noen sykehjem har også TV fastmontert på vegg.

Private møbler/gjenstander – langtidsplasser:

 • Pasientene med langtidsplass kan ha private møbler inne på rommet sitt, og gjerne bilder og annen pynt på angitt plasser på veggene.
 • Plasshensyn og hygienehensyn gjør at det er begrenset hvor mye du kan ha inne på rommet. Rommet må ikke blir mer møblert enn at renholdspersonalet kan komme til for å vaske gulv, og at det er god plass til nødvendige hjelpemidler. Det må også være mulig å trille senga ut av rommet uten hinder – i tilfelle evakuering.
 • Matter/tepper på gulvet er ikke tillatt på grunn av faren for fall og av hygieniske årsaker.
 • Møbleringen bør skje i samarbeid med avdelingen av hensyn til plassbegrensning. Ta kontakt med avdelingsleder for å drøfte hva som er hensiktsmessig å flytte med.
 • Private møbler og gjenstander rengjøres ikke av renhold/eiendom i henhold til renholdsplan.

Verdisaker

Avdelingene kan dessverre ikke ta ansvar for smykker, verdigjenstander eller penger som oppbevares på pasientens rom. Medbrakte eiendeler og verdigjenstander bør forsikres av den enkelte, og pasienten må selv sørge for dette. Vi anbefaler ellers å ikke oppbevare store kontantbeløp eller andre verdisaker på rommet. Hvis du likevel velger dette, er det på eget ansvar.


Klær

Pårørende har ansvar for innkjøp og merking av klær og sko.

Personalet sørger for å sende klærne dine til vaskeriet. Vask av privat tøy dekkes ved alle typer opphold, med unntak av klær som må håndvaskes/renses. Det er svært viktig at klærne er merket slik at de ikke kommer bort. Alt tøy må merkes med påsydd navnelapp på synlig sted (i nakken på genser/bluse og i linning på bukser) samt i alt undertøy og strømper (klistrelapper faller av i vask). Navnelapper kan bestilles hos: www.SABO.no. Tøyet må også tåle maskinvask og ikke farge av. Kommunen erstatter ikke tøy som blir ødelagt eller kommer bort i vask.


Ved enkelte sykehjem/avdelinger er det installert moderne løsninger for økt trygghet og mestring. Dette får pasientene informasjon om i innkomstsamtale:

 • Alarmsmykke: Hver pasient får tildelt et armbånd med et alarmsmykke. Ved å trykke på knappen får ansatte melding om hvem som har behov for hjelp og hvor personen oppholder seg. 
 • Sensorteknologi: Dersom pasienten selv ikke kan tilkalle hjelp kan en etter individuelle behov og avtale  benytte sensorer som tilkaller hjelp. Sensorene kan enkelt skues av og på etter behov og kan for eksempel varsle ut av seng, ikke tilbake i seng, ut av rom eller avdeling. 
 • Room-mate/rom venn: Dette er en infrarød sensor som er plassert på noen rom.  Roommate gir et anonymisert bilde av pasienten. Sensoren gir mulighet for digitalisert tilsyn. Sensoren kan for eksempel tilkalle hjelp om pasienten faller på gulvet. 
 • Dørsystemer: På vea II er alle dører i utgangspunktet åpne, men personalet kan legge inn et varsel eller eventuelt låse døren for pasienter som beveger seg ut i en forhåndsavtalt utrygg sone.