Avlastning

Personer og familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver kan ha behov for avlastning. Avlastningstilbudene kan organiseres på ulike måter, i eller utenfor hjemmet og i eller utenfor institusjon.

Det tilstrebes å gi individuelt tilpassede tilbud som ivaretar den enkeltes interesser og behov.

Avlastningen skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. En avlastning har også som mål å sørge for nødvendig og regelmessig fritid og ferie for den som har omsorg for andre.  Avlastningstilbudet skal bidra til å:

 • gi mulighet til å delta i samfunnet på normalt vis
 • hindre utmattelse
 • gi mulighet til å reise på ferier
 • gi rom for normal fritid
 • gi tid til å pleie familierelasjoner og sosialt nettverk

Link til tjenestebeskrivelse


Avlastningen kan gis som et opphold i institusjon eller avlastningsbolig. Oppholdet kan variere i lengde, og skal være individuelt tilpasset.

 • For eldre kan avlastningsopphold være et tidsavgrenset opphold i sykehjem.
 • For utviklingshemmede har kommunen en egen avlastningsordning.
 • For barn og ungdom under 18 år med særskilt hjelpebehov på grunn av store og sammensatte funksjonsnedsettelser kan det gis avlastningstilbud i barnebolig.

Karmøy kommune har avlastningsplasser ved to sykehjem og tre avlastningsboliger for yngre.


Avlastning utenfor institusjon kan gis i form av dagtilbud, hjemmetjenester og familieavlastning:

 • Dagtilbud: Karmøy kommune har ulike dagtilbud for ulike målgrupper: eldre, personer med diagnostisert demens og personer med nedsatt funksjonsevne. Les mer ->

 • Hjemmetjenester kan være opplæring i daglige gjøremål, praktisk bistand og hjemmesykepleie. Tilbudet er behovsprøvd, og skal legge til rette for størst mulig grad av egenmestring. Hjelp i hjemmet kan gjerne inkludere ulike hjelpemidler og velferdsteknologi.  Les mer ->

 • Familieavlastning kan gis som et hjelpetiltak til foreldre/foresatte til barn, ungdom og unge voksne. Avlastningen skjer i et privat hjem hos en familie/person som kommunen ansetter.


Søknader om avlastning rettes til kommunens bestillerkontor for helse- og omsorgstjenester, som også kan gi nærmere informasjon og veiledning. Telefon: 52 81 01 22.

Helse- og omsorgstjenester – elektronisk søknadsskjema

Søknadsskjemaet er også tilgjengelig som  PDF