Omsorg

Kommunens omsorgstjenester omfatter ulike former for hjelp i hjemmet, avlastning, aktivitetstilbud, tekniske hjelpemidler og heldøgnsomsorg i sykehjem og omsorgsbolig. Et viktig prinsipp er en trinnvis opptrapping av tjenester for den enkelte som støtter opp under målet om at flest mulig skal kunne bo hjemme lengst mulig.