Om barneverntjenesten

Barneverntjenesten samarbeider med mange barn og familier som har ulike behov for hjelp.

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge i kommunen har gode levekår og mulighet til positiv utvikling. Når barn har behov for det skal barneverntjenesten gi råd, veilede eller sette inn andre former for hjelpetiltak. Alt arbeid som blir utført av barneverntjenesten skal være i samarbeid med familien. De fleste barn får hjelp hjemme hos familien sin, mens noen barn får det bedre ved å flytte i fosterhjem eller på institusjon for en periode eller mer langsiktig.

I mange tilfeller er det barnet / ungdommen eller foreldrene som selv tar kontakt med barneverntjenesten og søker hjelp. Det kan også være andre instanser som tar kontakt med barneverntjenesten, som for eksempel helsestasjon, barnehage, skole, PPT, lege og politi. 

Barneverntjenesten kan hjelpe ved ulike utfordringer i familier. Har du spørsmål om barneoppdragelse, grensesetting, atferdsproblem o.l kan du ta kontakt for en samtale. Ofte kan det være nok med litt hjelp på veien.

Forebyggende arbeid

En stor del av barneverntjenesten arbeid og ansvar er å jobbe forbyggende for alle kommunens barn og unge. Kommunens forebyggende arbeid er et samarbeid mellom ulike hjelpetjenester; herunder skoler og barnehager, frivillig sektor og andre aktører. Videre skal barneverntjenesten arbeide for å identifisere utfordringer slik at de ikke utvikler seg. I slike tilfeller så rettes det forebyggende arbeidet mot det enkelte barn/ungdom og deres familier, som har behov for hjelp til å håndtere situasjonen.

Noe av barneverntjenestens forebyggende arbeid er:

  • Psykososiale team ved ungdomsskoler og videregående skoler i Karmøy. Her deltar rektor, inspektør og sosialrådgiver fra skolen, helsesykepleier, PPT, Politiet og barneverntjenesten. Tema er forebyggende arbeid ved hver enkelt skole, eller forslag til tiltak enten individuelt eller på gruppenivå. Foreldre/ungdom kan også selv delta i møtene for drøfting av sin situasjon for å få hjelp/støtte til alternative løsningsforslag.
  • Overgangsleir hver vår for 7.klassinger som skal starte i 8.klasse ved alle ungdomsskoler i Karmøy høsten etter.
  • Samarbeid med Politi og SLT- deltakelse på foreldremøter for 8.klassinger på ungdomsskolene.
  • Koordineringsgruppa (KOG) til Konfliktrådet.

Barneverntjenesten jobber også direkte opp i ungdom og familier som trenger forebyggende støtte. Dette kan være gjennom at veileder møter ungdommen hjemme, på skolen, i forbindelse med planlagte aktiviteter eller der ungdommen er. Et viktig fokus i møte med ungdom som er sårbare for rus eller er i aktiv rus, handler om å jobbe med ungdommens motivasjon og holdninger knyttet til rus og de konsekvenser dette kan få. Dette innebærer å hjelpe ungdom inn i riktige tiltak til riktig tid, samt å jobbe med ungdommens motivasjon for å ta i mot endringsrettet tiltak.