Jobbe hos barnevernet?

Kan du tenke deg å være støttekontakt, miljøarbeider eller besøkshjem for noen som trenger det? Barnevernet har stadig behov for personer og familier som kan påta seg disse oppgavene.

Å være støttekontakt er en givende jobb der man opplever å få mye positive erfaringer og opplevelser sammen med en som har behov for deg.  Vi forsøker å matche støttekontakt og barn/ungdom ut ifra felles interesser. Støttekontaktjobben er ofte på ettermiddager eller kvelder.

En tilsynsfører har som oppgave å følge med på at barnet blir tilfredsstillende ivaretatt i tråd med forutsetningene.

En miljøarbeider i barneverntjenesten bidrar bl.a. med å utvikle gode rutiner for og rundt barnet. 

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter støttekontakt og besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Les mer og finn søknadsskjema ->

Fosterhjem

Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig veiledning. Dersom du kan tenke deg å bli forsterhjem kan du lese mer om dette på bufetat sine nettsider.

Bufetat ->