Foreldrehjelp

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende. 

Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Hvem kan få hjelp?

Foreldre, barn/ungdom og offentlige instanser kan ta kontakt med barneverntjenesten for å få råd, veiledning og hjelp.

Hjelpetiltak kan for eksempel være:

  • veiledning;
  • praktisk hjelp i hverdagen
  • støttekontakt
  • besøkshjem
  • økonomisk hjelp

Midlertidig plassering i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak.

Mer om råd og veiledning:

Veiledning kan gjennomføres på ulike måter; vi bruker kunnskapsbaserte tiltak og veiledningen skal være tilpasset familiens behov. Veiledning kan skje som samtaler hos barneverntjenesten, samtaler i ditt hjem, familiesamtaler, barnesamtaler og samtaler med andre instanser.

Omsorgsovertakelse

Det offentlige overtar omsorgen for et barn når foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet. Det må være nødvendig å overta omsorgen ut fra den situasjonen barnet befinner seg i. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Et slikt vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak.

Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barnevernstjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging. Barneverntjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.

Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

Det kan oppnevnes talsperson for å sikre at barnet blir hørt i saker som skal behandles av fylkesnemnda. Talspersonen skal være talerør for barnet, og skal være uavhengig av barneverntjenesten og barnets foreldre.

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være

  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ som normalt ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av to sakkyndige medlemmer og to lekfolk.

Link til tjenestebeskrivelse – omsorgsovertakelse

Link til tjenestebeskrivelse – samvær