Foreldrehjelp

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende. 

Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Hvem kan få hjelp?

Foreldre, barn/ungdom og offentlige instanser kan ta kontakt med barneverntjenesten for å få råd, veiledning og hjelp.

Hjelpetiltak kan for eksempel være:

 • veiledning;
 • praktisk hjelp i hverdagen
 • støttekontakt
 • besøkshjem
 • økonomisk hjelp

Midlertidig plassering i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak.

Mer om råd og veiledning:

Veiledning kan gjennomføres på ulike måter; vi bruker kunnskapsbaserte tiltak og veiledningen skal være tilpasset familiens behov. Veiledning kan skje som samtaler hos barneverntjenesten, samtaler i ditt hjem, familiesamtaler, barnesamtaler og samtaler med andre instanser.

Forebyggende arbeid

En stor del av barneverntjenesten arbeid og ansvar er å jobbe forbyggende for alle kommunens barn og unge. Kommunens forebyggende arbeid er et samarbeid mellom ulike hjelpetjenester; herunder skoler og barnehager, frivillig sektor og andre aktører. Videre skal barneverntjenesten arbeide for å identifisere utfordringer slik at de ikke utvikler seg. I slike tilfeller så rettes det forebyggende arbeidet mot det enkelte barn/ungdom og deres familier, som har behov for hjelp til å håndtere situasjonen.

Noe av barneverntjenestens forebyggende arbeid er:

 • Psykososiale team ved ungdomsskoler og videregående skoler i Karmøy. Her deltar rektor, inspektør og sosialrådgiver fra skolen, helsesykepleier, PPT, Politiet og barneverntjenesten. Tema er forebyggende arbeid ved hver enkelt skole, eller forslag til tiltak enten individuelt eller på gruppenivå. Foreldre/ungdom kan også selv delta i møtene for drøfting av sin situasjon for å få hjelp/støtte til alternative løsningsforslag.
 • Overgangsleir hver vår for 7.klassinger som skal starte i 8.klasse ved alle ungdomsskoler i Karmøy høsten etter.
 • Samarbeid med Politi og SLT- deltakelse på foreldremøter for 8.klassinger på ungdomsskolene.
 • Koordineringsgruppa (KOG) til Konfliktrådet.

Barneverntjenesten jobber også direkte opp i ungdom og familier som trenger forebyggende støtte. Dette kan være gjennom at veileder møter ungdommen hjemme, på skolen, i forbindelse med planlagte aktiviteter eller der ungdommen er. Et viktig fokus i møte med ungdom som er sårbare for rus eller er i aktiv rus, handler om å jobbe med ungdommens motivasjon og holdninger knyttet til rus og de konsekvenser dette kan få. Dette innebærer å hjelpe ungdom inn i riktige tiltak til riktig tid, samt å jobbe med ungdommens motivasjon for å ta i mot endringsrettet tiltak.

Barneverntjenesten jobber også direkte opp i ungdom og familier som trenger forebyggende støtte. Dette kan være gjennom at veileder møter ungdommen hjemme, på skolen, i forbindelse med planlagte aktiviteter eller der ungdommen er. Et viktig fokus i møte med ungdom som er sårbare for rus eller er i aktiv rus, handler om å jobbe med ungdommens motivasjon og holdninger knyttet til rus og de konsekvenser dette kan få. Dette innebærer å hjelpe ungdom inn i riktige tiltak til riktig tid, samt å jobbe med ungdommens motivasjon for å ta i mot endringsrettet tiltak.

Omsorgsovertakelse

Det offentlige overtar omsorgen for et barn når foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet. Det må være nødvendig å overta omsorgen ut fra den situasjonen barnet befinner seg i. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Et slikt vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak.

Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barnevernstjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging. Barneverntjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.

Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

Det kan oppnevnes talsperson for å sikre at barnet blir hørt i saker som skal behandles av fylkesnemnda. Talspersonen skal være talerør for barnet, og skal være uavhengig av barneverntjenesten og barnets foreldre.

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være

 • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
 • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
 • at barnet blir mishandlet

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ som normalt ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av to sakkyndige medlemmer og to lekfolk.