Barnevern

Sist oppdatert 26. oktober 2020 10:19

Barnevernets hovedoppgave er å bidra til at det enkelte barn får nødvendig hjelp og omsorg når barnet på grunn av forholdene i hjemmet, eller av andre grunner, har særlig behov for det.

Barneverntjenesten i Karmøy har samlet gode råd for å ivareta familien på best mulig måte i koronasituasjonen på en egen nettside. Her er det også informasjon om ulike hjelpetelefoner for barn og voksne.

Barneverntjenesten jobber med mange barn som har ulike behov for hjelp.

Når barnevernet får en bekymringsmelding om et barn, vurderes det om meldingen skal gå til undersøkelse eller ikke. Undersøkelse innebærer å finne ut hvordan barnet har det hjemme og hva slags hjelp barnet eventuelt har behov for. Det praktiseres å snakke med barnet/ungdommen om deres syn på situasjonen før hjelpen tilbys.

Barneverntjenesten kan iverksette mange ulike hjelpetiltak, som for eksempel råd og veiledning, familieveiledning, økonomisk bistand, besøkshjem og støttekontakt m.m.  Barnevernets veiledning og hjelpetiltak skal gi mulighet til å kunne forebygge situasjoner som ellers ville gjøre det nødvendig med mer alvorlig inngripen for å beskytte barn og unge. De fleste barn får hjelp hjemme hos familien sin, mens noen barn får det bedre ved å flytte i fosterhjem eller på institusjon.

Forebyggende tiltak for utsatte barn i samarbeid med hjemmet er et tillegg til foreldres omsorgsansvar. Ved plassering utenfor hjemmet overtar det offentlige ansvaret.

Både privatpersoner og offentlige instanser kan/skal melde fra til barneverntjenesten om at et barn kan ha det vanskelig.

Les mer og finn meldeskjema ->


Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende. Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og/eller økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.   Les mer


Det offentlige overtar omsorgen for et barn når foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet. Det må være nødvendig å overta omsorgen ut fra den situasjonen barnet befinner seg i. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Et slikt vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak.

Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barnevernstjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging. Barneverntjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.

Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

Det kan oppnevnes talsperson for å sikre at barnet blir hørt i saker som skal behandles av fylkesnemnda. Talspersonen skal være talerør for barnet, og skal være uavhengig av barneverntjenesten og barnets foreldre.

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være

  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ som normalt ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av to sakkyndige medlemmer og to lekfolk.


Kan du tenke deg å være støttekontakt, miljøarbeider eller besøkshjem for noen som trenger det? Barnevernet har stadig behov for personer og familier som kan påta seg disse oppgavene.

Å være støttekontakt er en givende jobb der man opplever å få mye positive erfaringer og opplevelser sammen med en som har behov for deg.  Vi forsøker å matche støttekontakt og barn/ungdom ut ifra felles interesser. Støttekontaktjobben er ofte på ettermiddager eller kvelder.

En tilsynsfører har som oppgave å følge med på at barnet blir tilfredsstillende ivaretatt i tråd med forutsetningene.

En miljøarbeider i barneverntjenesten bidrar bl.a. med å utvikle gode rutiner for og rundt barnet. 

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter støttekontakt og besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Les mer og finn søknadsskjema ->

Fosterhjem

Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig veiledning. Dersom du kan tenke deg å bli forsterhjem kan du lese mer om dette på bufetat sine nettsider.

Bufetat ->