Fuglebestander kartlegges

Vipe er en av fugleartene som skal kartlegges.

Siden 2000 er fuglebestander i landbrukslandskapet blitt overvåket over hele Norge. Karmøy har noen av de tilfeldig utvalgte flatene hvor bestander kartlegges. Nå skal disse besøkes av forskere for 7. gang, melder Norsk insitutt for bioøkonomi (NIBIO) på Ås som gjennomfører overvåkingen på vegne av Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Flatene hvor feltarbeidet uføres, er hver på én kvadratkilometer og spredt over hele landet. Det vil være Norsk Ornitologisk Forening som foretar feltstudiene og de vil kartlegge fra fire om morgenen til ni på formiddagen, i slutten av mai og begynnelsen av juni på ni utvalgte punkter på hver av flatene. Hvert tredje år gjentas målingene, for å kunne se om fuglebestandene endrer seg over tid.

Det innebærer at det i den aktuelle perioden vil kunne observeres personer i jordbruksområder og tilstøtende arealer som normalt ikke ferdes der. Siden observasjonene i noen grad er væravhengige, er det ikke mulig å varsle nøyaktig når de vil være tilstede. Det er heller ikke ønskelig å informere allmennheten om hvilke områder de er snakk om. Det er viktig at kartleggingen i seg selv ikke påvirker bruken av arealene, da de er ment å være typiske og representative for utviklingen i norsk jordbrukslandskap.

Resultatene av undersøkelsene brukes til framstilling av regional og nasjonal statistikk.