Tilskuddsordninger innen kultur og idrett

Sist oppdatert 13. februar 2019 10:27

Kommunen har flere støtteordninger for barn og unge under 18 år fra lavinntektsfamilier. Målet med denne støtten er å gi alle barn og unge muligheten til å kunne delta i kultur- og fritidstilbud.

Det er flere ulike tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner. Klikk på aktuell tilskuddsordning for mer informasjon.

Aktivitetskortet er et kort som gir barn og unge, fra 0 – 18 år, gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.
Kortet gir gratis inngang til Karmøy kommunale kino, Tysvær kino, offentlig bading i Karmøyhallen, i Vormedal svømmehall og i Tysværtunet badeanlegg og alle arrangement i regi av Karmøy kommune og i Tysværtunet kulturhus.
Kortet er personlig med navn og bilde.

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema. Følg linken under.

Søknad om aktivitetskort eller dekning av medlemskap i frivillig organisasjon

 

For å få aktivitetskort må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende:

Enslig forsørger med ett barn kr 279 900
Enslig forsørger med to barn kr 344 500
Enslig forsørger med tre barn kr 409 100
Par med ett barn kr 387 600
Par med to barn kr 452 200
Par med tre barn kr 516 800
Par med fire barn kr 581 400

Viss det er noe du lurer på ta gjerne kontakt med saksbehandler:

Anine Kongshavn
oppvekst og kulturetaten
Telefon: 52 85 75 00.

 

Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen.

En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema. Følg linken under.

Søknad om aktivitetskort eller dekning av medlemskap i frivillig organisasjon


Det er en max grense for utbetaling pr barn på kr 1 000.

 

Karmøy kulturskole

Kommunen kan dekke egenandelen for undervisning ved Karmøy kulturskole.

Ta kontakt med skolen på:

Telefon 52811600 og rektor Kirsten J. Steffensen.

Søknad om dekning av egenandel for undervisning ved kulturskolen sendes til:

Karmøy kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik

For å få støtte til dekning av medlemskap eller kulturskole må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende:

Enslig forsørger med ett barn kr 279 900
Enslig forsørger med to barn kr 344 500
Enslig forsørger med tre barn kr 409 100
Par med ett barn kr 387 600
Par med to barn kr 452 200
Par med tre barn kr 516 800
Par med fire barn kr 581 400

Viss det er noe du lurer på ta gjerne kontakt med saksbehandler:

Anine Kongshavn
oppvekst og kulturetaten
Telefon: 52 85 75 00.

 

Denne tilskuddsordningen gjelder ordinær drift, bl.a. utgifter til lokaler, administrasjon, reise og diverse materiell. Til grunn for vurderingen legges virksomhetens størrelse, art, aktivitet, antall betalende medlemmer, egeninnsats, kapitalbehov og hvilke andre ytelser foreningen får fra Karmøy kommune.

OBS: Denne tilskuddsordningen gjelder altså IKKE tilskudd til lekeapparat/lekeplass. Se Nærmiljøanlegg.

Ikke tilskuddsberettiget er foreninger/lag som drives på forretningsmessig basis, som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige interesser, herunder aktiviteter knyttet til bedrifter, som driver med konfirmantforberedelsesgrupper o.l., som er paraplyorganisasjoner med medlemslag fra flere kommuner, som er aksjonspreget eller hvor foreningen/laget kan forventes å ha relativ kort levetid og organisasjoner som får driftstilskudd fra andre offentlige etater.

Krav for tilskudd

 • Organisasjonen skal ha minst 15 medlemmer
 • Organisasjonen skal ha en medlemskontingent på minimum kr. 100 pr. medlem
 • Organisasjonen skal være åpen for alle
 • Organisasjonen skal ha minst 10 medlemssamlinger/arrangement i året

Følgende vedlegg kreves

 • årsrapport
 • revidert regnskap
 • budsjett for søknadsåret (inntekter og kostnader)

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema. Følg linken under.

Søknad om driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: 1. mars

Vi gjør oppmerksom på at Karmøy kommune forbeholder seg retten til å bruke kontaktinformasjonen i kommunens foreningsregister.

 

Denne tilskuddsordningen gjelder reparasjoner og vedlikehold av foreningsbygg, garderobeanlegg og idrettsanlegg. Gjelder ikke innkjøp av løsøre.

OBS: Denne tilskuddsordningen gjelder altså IKKE reparasjon av lekeapparat/lekeplass. Se Nærmiljøanlegg.

Krav for tilskudd

 • Anleggene bør være slik at det i størst mulig grad kommer hele lokalsamfunnet til gode.
 • Universell utforming prioriteres.

Følgende vedlegg kreves

 • kopi av tinglyst skjøte eller leiekontrakt
 • arbeidsplan og beskrivelse med tegning/skisse (med godkjenning fra offentlig myndighet)
 • kostnadsoverslag og finansieringsplan

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema. Følg linken under.

Søknad om tilskudd for reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg og anlegg 

Søknadsfrist: 1. mars

Vi gjør oppmerksom på at Karmøy kommune forbeholder seg retten til å bruke kontaktinformasjonen i kommunens foreningsregister.

 

Denne tilskuddsordningen gjelder bl.a. eksisterende og nye lekeplasser, løkker, akebakker, friluftsanlegg, små BMX-baner, skateboardbaner/-ramper, minigolfanlegg m.m.

Det gis ikke tilskudd til kjøp av areal, fartsdumper, trafikkbommer o.l., leplanting, opparbeiding av trafikkareal, lekeplasser på skoler, i barnehager eller forretningssentra, idrettsanlegg slik det er definert av departementet.

Krav for tilskudd

 • Anlegget skal være tilgjengelig for alle.
 • «Utbygger» må gå inn med egenandel på minst 50%.
 • «Utbygger» eier arealet eller har disposisjonsrett på minst 10 år.
 • Det må brukes godkjent utstyr på lekeplassene.

Følgende vedlegg kreves

 • dokumentasjon/redegjørelse for eiendomsforhold
 • kart som viser beliggenhet
 • arbeidsplan og beskrivelse med tegning/skisse (med godkjenning fra offentlig myndighet)
 • kostnadsoverslag og finansieringsplan

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema. Følg linken under.

Søknad om tilskudd til nærmiljøanlegg 

Søknadsfrist: 1. mars

Vi gjør oppmerksom på at Karmøy kommune forbeholder seg retten til å bruke kontaktinformasjonen i kommunens foreningsregister.

 

Elektronisk søknadsskjema skal ikke benyttes. Skriv søknad. Søknaden skal inneholde: Foreløpig program, budsjett, regnskapsutdrag fra fjoråret, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson og adresse.

Søknadsfrist: 1. mars

Søknad til festivaler og dagsfestivaler sendes: post@karmoy.kommune.no

 

 

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i Karmøy kommune.