Tilskuddsordninger innen kultur og idrett

Karmøy kommune har flere ulike tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner. Klikk på aktuell tilskuddsordning for mer informasjon.

Aktivitetskortet er et kort som gir barn og unge, fra 0 – 18 år, gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.
Kortet gir gratis inngang til:

 • Karmøy og Tysvær kino
 • offentlig bading i Karmøyhallen, Vormedal svømmehall og i Tysværtunet badeanlegg
 • Vikingfestivalen Karmøy
 • Nordvegen historiesenter
 • Skudeneshavn museum
 • Haugaland zoo
 • alle arrangement i regi av Karmøy kommune

Kortet er personlig med navn og bilde og varer i ett år.

Fri adgang for ledsagere over 18 år med barn fra 0 – 13 år.

I behandlingen av søknaden regnes den samlede inntekten i husholdet fra siste tilgjengelig skattemelding, ikke skatteoppgjøret. All inntekt blir tatt med, også alle typer pensjoner, bidrag og renter. Barn er en del av husholdningen og derfor skal barns pensjoner inkluderes i dette grunnlaget.

Husholdet som gjelder er det som barnet, i følge Folkeregistret, har fast adresse på.

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema. Følg linken under.

Søknad om aktivitetskort eller dekning av medlemskap i frivillig organisasjon

For å få aktivitetskort må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende:

Enslig forsørger med ett barn kr 308 800
Enslig forsørger med to barn kr 380 100
Enslig forsørger med tre barn kr 451 400
Par med ett barn kr 427 600
Par med to barn kr 498 900
Par med tre barn kr 570 200
Par med fire barn og over kr 641 500

Viss det er noe du lurer på ta gjerne kontakt med:

Anine Kongshavn
oppvekst og kulturetaten
Telefon: 52 85 75 00.

Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen. Gjelder også lisens, treningsavgift og forsikring.

En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema. Følg linken under.

Søknad om aktivitetskort eller dekning av medlemskap i frivillig organisasjon


Det er en max grense for utbetaling pr barn på kr 2 000 pr år.

Karmøy kulturskole

Kommunen kan dekke egenandelen for undervisning ved Karmøy kulturskole. Det gis maks en friplass per barn per år.

Ta kontakt med skolen på:

Telefon 52811600 / 99522002

Mail: kulturskolen@karmoy.kommune.no

Søknad om dekning av egenandel for undervisning ved kulturskolen sendes til:

Karmøy kulturskole
Postboks 138
4296 Åkrehamn

For å få støtte til dekning av medlemskap eller kulturskole må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende:

Enslig forsørger med ett barn kr 308 800
Enslig forsørger med to barn kr 380 100
Enslig forsørger med tre barn kr 451 400
Par med ett barn kr 427 600
Par med to barn kr 498 900
Par med tre barn kr 570 200
Par med fire barn kr 641 500

Viss det er noe du lurer på ta gjerne kontakt med:

Anine Kongshavn
oppvekst og kulturetaten
Telefon: 52 85 75 00.

Denne tilskuddsordningen gjelder ordinær drift, bl.a. utgifter til lokaler, administrasjon, reise og diverse materiell. Til grunn for vurderingen legges virksomhetens størrelse, art, aktivitet, antall betalende medlemmer, egeninnsats, kapitalbehov og hvilke andre ytelser foreningen får fra Karmøy kommune.

OBS: Denne tilskuddsordningen gjelder altså IKKE tilskudd til lekeapparat/lekeplass. Se Nærmiljøanlegg.

Ikke tilskuddsberettiget er foreninger/lag som drives på forretningsmessig basis, som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige interesser, herunder aktiviteter knyttet til bedrifter, som driver med konfirmantforberedelsesgrupper o.l., som er paraplyorganisasjoner med medlemslag fra flere kommuner, som er aksjonspreget eller hvor foreningen/laget kan forventes å ha relativ kort levetid og organisasjoner som får driftstilskudd fra andre offentlige etater.

Krav for tilskudd

 • Organisasjonen skal ha minst 15 medlemmer
 • Organisasjonen skal ha en medlemskontingent på minimum kr. 100 pr. medlem
 • Organisasjonen skal være åpen for alle
 • Organisasjonen skal ha minst 10 medlemssamlinger/arrangement i året

Følgende vedlegg kreves

 • årsrapport
 • revidert regnskap
 • budsjett for søknadsåret (inntekter og kostnader)

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema, det åpnes for søknader i januar.

Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Vi gjør oppmerksom på at Karmøy kommune forbeholder seg retten til å bruke kontaktinformasjonen i kommunens foreningsregister.

Denne tilskuddsordningen gjelder reparasjoner og vedlikehold av foreningsbygg, garderobeanlegg og idrettsanlegg. Gjelder ikke innkjøp av løsøre.

OBS: Denne tilskuddsordningen gjelder altså IKKE reparasjon av lekeapparat/lekeplass. Se Nærmiljøanlegg.

Krav for tilskudd

 • Anleggene bør være slik at det i størst mulig grad kommer hele lokalsamfunnet til gode.
 • Universell utforming prioriteres.

Følgende vedlegg kreves

 • kopi av tinglyst skjøte eller leiekontrakt
 • arbeidsplan og beskrivelse med tegning/skisse (med godkjenning fra offentlig myndighet)
 • kostnadsoverslag og finansieringsplan

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema, det åpnes for søknader i januar.
Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Vi gjør oppmerksom på at Karmøy kommune forbeholder seg retten til å bruke kontaktinformasjonen i kommunens foreningsregister.

Denne tilskuddsordningen gjelder bl.a. eksisterende og nye lekeplasser, løkker, akebakker, friluftsanlegg, små BMX-baner, skateboardbaner/-ramper, minigolfanlegg m.m.

Det gis ikke tilskudd til kjøp av areal, fartsdumper, trafikkbommer o.l., leplanting, opparbeiding av trafikkareal, lekeplasser på skoler, i barnehager eller forretningssentra, idrettsanlegg slik det er definert av departementet.

Krav for tilskudd

 • Anlegget skal være tilgjengelig for alle.
 • “Utbygger” må gå inn med egenandel på minst 50%.
 • “Utbygger” eier arealet eller har disposisjonsrett på minst 10 år.
 • Det må brukes godkjent utstyr på lekeplassene.

Følgende vedlegg kreves

 • dokumentasjon/redegjørelse for eiendomsforhold
 • kart som viser beliggenhet
 • arbeidsplan og beskrivelse med tegning/skisse (med godkjenning fra offentlig myndighet)
 • kostnadsoverslag og finansieringsplan

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema, det åpnes for søknader i januar.
Søknadsfrist er 1. mars hvert år
Vi gjør oppmerksom på at Karmøy kommune forbeholder seg retten til å bruke kontaktinformasjonen i kommunens foreningsregister.

Om tilskuddet

Formålet med tilskuddsordningen er å videreutvikle festivaler i Karmøy som møteplasser og arenaer for formidling og opplevelser av ulike kulturuttrykk.

 1. En festival skal ha som formål å formidle kunst og kulturuttrykk.
 2. En festival skal ha en varighet på minst 3 dager, og omfatte flere ulike kulturarrangement hver dag. Festivalen skal arrangeres jevnlig hvert eller annethvert år.
 3. Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse som viser hvilke tiltak som skal gjennomføres, konkrete beskrivelser av hele festivalens innhold, synliggjøring av profesjonell kunst og kultur og kulturell profil – hvilket kulturelt uttrykk festivalen satser på og redegjørelse for hvordan festivalen tar utgangspunkt i det lokale og regionale.
 4. Smale kulturuttrykk og prinsippet om kulturelt mangfold skal vektlegges særlig.
 5. Det skal bli tatt hensyn til hvilken målgruppe festivalarrangementet retter seg mot.
 6. Det kan bli gitt 1-årig og 3-årig tilskudd. Festivaler som søker Kulturrådet og fylkeskommunen om støtte vil bli prioritert når det gjelder flerårig tilskudd. Flerårige tilskudd blir gitt med forbehold i at det ikke skjer endringer i budsjettrammene i perioden. Festivaler som mottar flerårig støtte må sende prosjektbeskrivelse med regnskapsutdrag for fjoråret innen 1. mars hvert år innen tilskuddsperioden.

Andre festivaler

Det kan gis tilskudd til festivaler med kortere varighet enn tre dager. Festivaler med amatører, semi-profesjonelle og frivillige kunst- og kulturuttrykk kan søke. Det tas hensyn til hvilken målgruppe festivalarrangementet retter seg mot. Dagsfestivaler søkes årlig om tilskudd.

Følgende vedlegg kreves:

Foreløpig program, budsjett, regnskapsutdrag fra fjoråret.

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema, det åpnes for søknader i januar.
Søknadsfrist er 1. mars hvert år.
Søknadene behandles i Hovedutvalg oppvekst og kultur.
Vi gjør oppmerksom på at Karmøy kommune forbeholder seg retten til å bruke kontaktinformasjonen i kommunens foreningsregister.

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i Karmøy kommune.