Nærmiljøutvalgene

Innbyggerne i Karmøy kommune ser ofte problemstillinger fra et annet synspunkt enn den sektoriserte kommuneorganisasjonen. Dette kan innebære en unik forståelse for både problem og løsning ut fra et lokalt fokus. Denne forståelsen gir et grunnlag for mange ulike tiltak, som i en lokal sammenheng er rasjonelle, effektive og målrettede.

Fra og med 2016 er det satt av 250 000,- i budsjett og økonomiplan til «Nærmiljøutvalgene». Målet med midlene er å stimulere gode tiltak/ aktiviteter for innbyggerne i Karmøy kommune. De er alternativ til det ordinære tjenestetilbudet som kommunen tilbyr. Tiltakene kan variere fra fysiske anlegg til forebyggende arbeid blant barn og unge. Mangfoldet i oppgavene og utfordringene gjør at det vil være vanskelig å ha retningslinjer som går på detaljert styring av de enkelte tiltakene.

 1. Retningslinjer:
  Midlene tildeles administrativt og at ordningen er gjeldende for 2016. Midlene tildeles utfra følgende kriterier:
  Tiltaket/aktiviteten det blir søkt om skal være i henhold til/innenfor rammer/
  satsingsområde vedtatt av søkerens årsmøte eller tilsvarende organ.
 2. Søknader som fremmer frivillig innsats og samhandling på tvers av etablerte
  lag/foreninger prioriteres.
 3. Søknaden skal inneholde konkret informasjon om tiltaket/ aktiviteten samt et realistisk budsjett.
 4. Tiltaket/aktiviteten skal ikke være i strid med kommunale vedtak eller planer.
 5. Tiltaket/aktiviteten skal dokumenteres i etterkant og senest 1.mars påfølgende år.
 6. Rådmannen vurderer innkomne søknader og foretar tildeling av midlene innenfor
  vedtatte budsjettrammer. Søknader vurderes fortløpende så lenge det er tilgjengelige
  midler.

Skriftlig søknad sendes til roto@karmoy.kommune.no.