2022 – Frivillighetens år

I 2022 markeres frivillighetens år – det vil vi i Karmøy kommune også være med på å markere. I løpet av året skal det over hele landet settes fokus på frivillighetens viktige plass i samfunnet. Gjennom arrangementer og kampanjer skal kommunen gi anerkjennelse til de nesten 500 organisasjonene og alle deres frivillige og tillitsvalgte i Karmøy. Dette er absolutt Norges viktigste lagarbeid, og sammen får vi til mer!

Frivillighetskonferanse

I desember blir det arrangert en åpen samling der hele bredden av frivillige lag og foreninger inviteres inn til å gi innspill til hvordan samarbeidet med kommunen kan bli bedre. Les mer om møte med frivilligheten.

Frivilligbørs

I løpet av våren vil det bli arrangert en frivilligbørs, en arena der frivilligheten, næringslivet og offentlige virksomheter kan bli kjent. Her er fokus på å få på plass gode og fruktbare samarbeid

Frivillighetspris

Fra 2021 deler Karmøy kommune årlig ut en frivillighetspris til en person eller organisasjon som gjør eller har gjort en betydelig innsats for i frivillighetsfeltet i kommunen. Les mer om frivillighetsprisen.

Strandrydding

Landets beste strandryddekommune har igjen fått midler til å fortsette med å rydde strender i kommunen. Lag og foreninger inviteres til å bidra til dette viktige arbeidet. Les mer på nettside under natur, landbruk og miljø.

Tilskudd – nærmiljøutvalgene

Lag og foreninger kan søke om midler til gode aktiviteter for kommunens innbyggere. I år er potten som skal fordeles nesten fordoblet, og det er 450.000 som løpende skal deles ut gjennom året. Les mer om tilskuddsordningen.

Frivillighetens år 2022 – nettside

Frivillighet Norge er offsiiell koordinator for frivillighetens år 2022. Les mer om hvordan du og din organisasjon kan være med og markere året.

Ut over dette vil det foregå kampanjer i sosiale medier og ander informasjonsplattformer. Gjennom hele året vil lag og organisasjoner vies oppmerksomhet både på kommunens nettsider og facebook etc., og der det skal komme tydelig fram at kommunen og dens innbyggere setter pris på ildsjelene og den store dugnadsånden som finnes i Karmøysamfunnet. I tillegg vil kommunens portal «Aktiv i Karmøy» snart relanseres med ny funksjonalitet, slik at lag og foreninger enkelt kan markedsføre sine tilbud og aktiviteter til innbyggerne.