Fortsatt åpne skoler, men rødt nivå

Smitteutviklingen i Karmøy kommune fører til at det innføres rødt nivå i barne- og ungdomsskoler.  Videregående skoler har digital undervisning i tråd med gjeldende forskrift.

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen., forklarer hva rødt nivå i skolene innebærer.

Det er en øke i antall barn og unge som er registrert smittet av Covid-19. I møte med Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) søndag formiddag er det derfor besluttet å innføre rødt nivå for barne- og ungdomsskolene, dette er gjeldende fra 15. mars.  Karmøy kommune har i dag risikonivå fire og oppdaterer til rødt nivå for å redusere risiko for smittespredning.

Skoler på rødt nivå

Med rødt nivå på skolene blir det igjen strengere krav til større avstand mellom elevene og ingen blanding av elever på tvers av klasser. Skolene varierer i størrelse og utforming, og det kan bli ulike løsninger mellom skolene på hvordan dette løses. I hvilken grad dette medfører hjemmeskole eller om det er mulig å gjennomføre undervisningen på skolen med strengere smitteverntiltak, blir vurdert av hver enkelt rektor. Skolene vil selv sende ut informasjon til elever og foresatte snarest. Følg med på Visma for oppdatering og informasjon om konsekvenser av rødt nivå på din skole. Endringen av nivå fører overordnet til:

  • Digital undervisning på alle skoler i Karmøy mandag 15. mars, det vil deretter bli gitt ny og oppdatert informasjon om undervisningsopplegg og oppmøte.
  • Det anbefales at færrest mulig benytter skoleskyss. Dette for å redusere risiko for smittespredning.

Det er også innført rødt nivå også på kulturskolen i Karmøy kommune. Du vil få mer informasjon om konsekvenser av dette fra kulturskolen. Tilbudet om skolefritidsordning (SFO) kan bli noe redusert, dette avhenger av kapasitet. Foresatte vil bli informert om SFO-tilbudet fra skolene selv.

Karmøy kommune har i samråd med Statsforvalteren og Folkehelseinstittuttet innført rødt nivå. Beskrivelse og føringer knyttet til  rødt nivå kan du lese her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva-bs

Følger nasjonale føringer

Karmøy kommune følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger i forhold til de ulike risikonivåene.  Karmøy kommune er som nevnt på risikonivå fire basert på en skala fra en til fem.

Generelt anbefaler Folkehelseinstituttet høy terskel for stenging av skoler. Verdens helseorganisasjon peker i sin oppdaterte veileder på at tiltak skal målrettes slik at tiltak på skoler bare bør skje når det er smitte i skolene eller blant barn i skolealder. Skolene bør ikke stenges forebyggende. Tiltak som omfatter barn og unge skal være forholdsmessige til deres rolle i smittespredningen i kommunen. Skoler og barnehager kan ikke kan stenges uten at det er påvist smitte blant noen av barna eller de ansatte. Da kan heller heving av tiltaksnivået til rødt vurderes, skriver helsedirektoratet på sine nettsider.

https://www.fhi.no/nettpub/overvaking-vurdering-og-handtering-av-covid-19-epidemien-i-kommunen/ti-trinn2/7.-tiltaksvurdering/?term=&h=1#saerlig-om-tiltak-i-skoler

Dersom det oppdages smittede i en klasse, settes medelevene og lærere tilknyttet klassen i karantene, mens resten av skolen fortsetter som normalt eller eventuelt på høyere tiltaksnivå.

-At vi nå velger å fortsette hverdagen i skolene på rødt nivå er av hensyn til barna. Dette kan redusere smittespredning, samtidig som barn og unge får et reellt skoletilbud, sier kommunalsjef Bjørn Andersen i oppvekst og kultur. Smittesituasjonen er under kontinuerlig overvåknig og det kan bli endring i tiltakene på kort varsel. Rødt nivå i barne- og ungdomsskoler er gjeldende frem til påske.