Foreløpig regnskap for 2021 er klart


Foreløpige regnskapstall viser at Karmøy kommune fikk et svært godt resultat i 2021 til tross for et krevende og uforutsigbart år med pandemi. Det gode resultatet skyldes i høy grad at skatteinngangen til kommunene ble over 15 milliarder kroner mer enn staten la til grunn i statsbudsjettet for 2021. For lavinntektskommuner som Karmøy har dette stor betydning og utgjør 115 millioner kroner ekstra i inntekter fra skatt og inntektsutjevning. Karmøy kommune legger statens anslag for nasjonale skatteinntekter til grunn for kommunens økonomistyring. Tallene viser at norsk økonomi har klart seg godt gjennom pandemien, og bedre enn det som var forventet da statsbudsjettet for 2021 ble utarbeidet. Resultatet vil komme innbyggerne til gode og gir kommunen en flott mulighet for å betale ned på fremtidige investeringer. Da kan kommunen bruke mindre av inntektene på å betjene renter og avdrag, og mer på å ivareta viktige driftsoppgaver. Samtidig er det viktig å være klar over at dette ikke er inntekter som kan legges til grunn for de kommende år. 

Karmøy kommune hadde et netto driftsresultat på 186,7 millioner kroner som tilsvarer 5,2 prosent av driftsinntektene. Driftsinntektene i 2021 var på 3,6 milliarder kroner. For at kommunene skal være i økonomisk balanse så skal netto driftsresultatet være på 1,75 prosent av driftsinntektene, og for Karmøy utgjør det 63 millioner kroner.

– Jeg vil først og fremst berømme alle våre dyktige medarbeidere som gjør en fantastisk jobb i nok et uforutsigbart år. Jeg har stor forståelse for at hverdagen har vært utfordrende. Alle har gjort en beundringsverdig innsats og tatt på seg nye og helt andre oppgaver enn vanlig, samtidig som vårt tjenestetilbud til innbyggerne er blitt ivaretatt på en utmerket måte. Takket være god økonomistyring og effektiv drift så går tjenestene våre i balanse i 2021. Vi skal fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne våre. Tusen hjertelig takk til hver og en, sier rådmann Vibeke Vikse Johnsen.

Kommunen har investert for 441 millioner kroner i 2021. En av de største investeringene er Stangaland skole. Det skal fortsatt investeres betydelig i kommunen også i 2022 og planlagte investeringer utgjør i underkant av en milliard kroner. Arbeidet med nytt sykehjem i Skudeneshavn pågår for fullt, og på Vormedal pågår arbeidet med ny idrettshall. Både på skolen, i sykehjemmet og i idrettshallen vil det være fullt av liv og aktivitet i 2022. Dette er en konsekvens av politiske vedtak som er til glede for mange. Arbeidet med ny skole på Vea fortsetter og det planlegges for oppgradering av uteområdene i barnehagene våre. I tillegg skal det blant annet investeres i nytt beredskapssenter i samarbeid med andre kommuner, satsingen på historiske Avaldsnes fortsetter. Vann, avløp og renovasjon skal investere betydelig i nytt ledningsnett og renseanlegg. I Borgaredalen arbeides det med en ny og fremtidsrettet miljøstasjon.

– Det er en glede at kommunen vår kan levere og utvikle oss på mange områder. Sammen skor vi oss for fremtiden. Jeg er stolt over den innsatsen som legges ned av både innbyggere, ansatte, næringsliv og frivilligheten som alle bidrar til at vi er en god kommune å bo og leve i, sier ordfører Jarle Nilsen.

Karmøy kommune har en sunn økonomi. Resultatet i 2021 styrker dette.

– Det er likevel viktig å ta med seg at behovet for kommunale tjenester øker mer enn inntektene våre fremover. Dette er grunnen til at vi er opptatt av innovasjon, effektivisering og prioritering. Karmøy skal være et bærekraftig samfunn. Vi må dekke innbyggernes behov i dag, samtidig som vi rigger Karmøy kommune for årene som kommer og sikrer gode tjenestetilbud også i fremtiden, sier rådmann Vibeke Vikse Johnsen.